fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak potrącać zaliczki na PIT

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Pracodawca jako płatnik powinien zaprzestać pomniejszania zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, począwszy od następnego miesiąca po tym w którym dochody pracownika przekroczyły kwotę 85 528 zł.

- W listopadzie 2017 r. pracownik przekroczył pierwszy próg podatkowy. Od grudnia 2017 r. należy obliczać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 32 proc. Pracownik nie złożył oświadczenia płatnikowi o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Kiedy płatnik powinien zaprzestać stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na PIT? Czy w miesiącu przekroczenia górnej granicy pierwszego progu podatkowego (w listopadzie), czy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85 528 zł (tj. w grudniu 2017 r.)? – pyta czytelniczka.

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o PIT).

Zaliczki te, stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o PIT, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Łącznie z małżonkiem lub dzieckiem

W myśl art. 32 ust. 1a ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT (jako osoba samotnie wychowująca dziecko), a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Oświadczenie o braku dodatkowych dochodów

Obliczoną zaliczkę, stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy o PIT, pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Od kiedy wyższa danina do urzędu

W analizowanej sprawie przychody pracownika w listopadzie 2017 r. przekroczyły pierwszy próg podatkowy, tj. kwotę tj. 85 528 zł. Pracownik nie złożył oświadczenia płatnikowi o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Zatem od grudnia 2017 r. należy obliczać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 32 proc., a ponadto płatnik (pracodawca) powinien zaprzestać pomniejszania zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

Podsumowując, płatnik (pracodawca) powinien zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek, począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym dochody pracownika przekroczyły kwotę 85 528 zł, tj. od grudnia 2017 r.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r., 0115-KDIT2-2.4011.251. 2017.1.RS).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 27 ust. 1b oraz art. 32 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

Kwota zmniejszająca podatek

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (zob. art. 27 ust. 1b ustawy o PIT).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA