fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kilka zezwoleń na działalność w SSE - jak korzystać

123RF
Podatnik posiadający więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej może objąć zwolnieniem podatkowym dochód ustalony łącznie z całej działalności wykonywanej na jej terenie na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 14 sierpnia 2018 r. (II FSK 2233/16, II FSK 2234/16).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie dwóch zezwoleń, które otrzymała odpowiednio w 2004 oraz 2013 roku. W związku z tym powzięła wątpliwość czy uzyskiwany przez nią dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE w pierwszej kolejności będzie korzystał ze zwolnienia w CIT na podstawie chronologicznie najwcześniejszego zezwolenia, a po wyczerpaniu dostępnej na jego podstawie pomocy publicznej (ewentualnie po jego wygaśnięciu) kolejno z następnych zezwoleń. Zwracając się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej spółka wskazała, że w jej ocenie prawidłowe jest chronologiczne wykorzystywanie pomocy publicznej wynikającej z posiadanych zezwoleń. Zdaniem spółki, brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na przedsiębiorców obowiązek alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że skoro przedmiotem zezwolenia jest inwestycja skonkretyzowana w toku procedury wydawania tego zezwolenia, a dopuszczalna pomoc publiczna powinna być ustalana odrębnie w ramach każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia, to spółka będzie zobowiązana do odrębnego ustalania wyniku podatkowego w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń.

Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem organu i wniosła skargę do WSA. Sąd uchylił zaskarżone interpretacje, przyznając rację spółce.

Wyrok został zaskarżony do NSA, który oddalił skargę kasacyjną organu. NSA podzielił stanowisko zaprezentowane przez sąd oraz wyrażone w orzecznictwie NSA, zgodnie z którym podatnik posiadający dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej pomocy publicznej wynikającej z zezwoleń, bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia. ?

—Gabriela Łuc, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Anna J aroszewicz, doradca podatkowy, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Stanowisko zaprezentowane w komentowanych wyrokach NSA zasługuje na aprobatę i jest potwierdzeniem korzystnej dla podatników linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

NSA trafnie zauważył, że wśród przepisów regulujących zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej, która nakładałaby obowiązek wyodrębniania przychodów i kosztów, a w konsekwencji ustalania wyniku podatkowego z działalności prowadzonej na podstawie każdego z posiadanych zezwoleń.

Wykładnia przepisów ustawy o CIT prowadzi do wniosku, że przedsiębiorca strefowy zobowiązany jest wyłączyć z podstawy opodatkowania przychody i koszty powstałe w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE w zakresie, w jakim korzysta ona ze zwolnienia podatkowego. Zwolnienie podatkowe dotyczy zatem dochodu osiągniętego w efekcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, a nie – jak chciałby tego organ – wyłącznie dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji czy zatrudnienia pracowników określonych w danym zezwoleniu.

Przepisy wykonawcze do ustawy o SSE przewidują co prawda obowiązek ustalenia odrębnego wyniku, ale odnosi się on wyłącznie do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie SSE i poza nią. Obowiązek ten realizuje się poprzez ustalenie dochodu odrębnie dla działalności opodatkowanej i dla całości działalności zwolnionej. W dalszym ciągu mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której wynik ustalany jest dla całości działalności zwolnionej od podatku prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych przez podatnika zezwoleń.

W konsekwencji należy uznać, że skoro przepisy nie wskazują, iż zwolnieniu z CIT na podstawie danego zezwolenia podlega wyłącznie dochód osiągnięty w ramach projektu inwestycyjnego będącego podstawą do wydania tego zezwolenia, to podatnik może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń (a więc bez konieczności alokowania dochodu na poszczególne zezwolenia). W praktyce oznacza to, że podatnik wykorzystuje chronologicznie limity dostępnej pomocy publicznej wynikające z kolejno otrzymanych zezwoleń, tj. korzysta z pomocy publicznej dostępnej na podstawie zezwolenia wydanego najwcześniej, a po wykorzystaniu limitu wynikającego z tego zezwolenia - z pomocy publicznej wynikającej z kolejnego zezwolenia (tj. chronologicznie wydanego później).

W tym miejscu należy zauważyć, że obowiązujące obecnie przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji stanowią, iż przedsiębiorcy korzystający z pomocy publicznej na podstawie zezwolenia oraz decyzji o wsparciu rozliczają tę pomoc zgodnie z kolejnością wydawania zezwoleń i decyzji. Powołana ustawa konstytuuje zatem zasadę, która dotychczas nie była wprost sformułowana w przepisach, chociaż wywodzono ją z wykładni przepisów regulujących zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE oraz z orzecznictwa sądów administracyjnych. Pozostaje mieć nadzieję, że w praktyce regulacja ta pozwoli usunąć dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne i ujednolici podejście organów podatkowych w zakresie chronologicznego korzystania z puli pomocy publicznej dostępnej już nie tylko na podstawie zezwoleń, ale również decyzji o wsparciu. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA