fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników - gratyfikacja dla przedsiębiorcy, płatnika

Płatnik ma prawo do wynagrodzenia także w odniesieniu do danin płaconych w poprzednich latach
AdobeStock
Pobierając zaliczki na PIT od wynagrodzeń przedsiębiorca działa jako płatnik. Jeśli terminowo wpłaca je do urzędu, to ma prawo do niewielkiej gratyfikacji. Może potrącić 0,3 proc. zobowiązania wobec skarbówki.

Regulacje ustaw podatkowych przewidują sytuacje, w których przedsiębiorca musi się wywiązać z nałożonych na niego obowiązków płatnika. Obejmują one poprawne obliczenie, pobranie, a w końcu odprowadzenie podatku na rachunek właściwego organu. Za ewentualne błędy lub zaniechania, stosownie do regulacji ordynacji podatkowej (o.p.), płatnik odpowiada całym swoim majątkiem. Funkcja płatnika dla drobnych przedsiębiorców wynika np. z ustawy o PIT, która nakłada m.in. na zakład pracy czy osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych pracownikom lub zleceniobiorcom wynagrodzeń, odpowiednio ze stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej.

Realizując te obowiązki przedsiębiorcy zapominają jednak, że przepisy przewidują także system gratyfikacji płatników. Jak bowiem wynika z art. 28 § 1 o.p., płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków. Szczegółowe zasady ustalania tego wynagrodzenia określa rozporządzenie ministra finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Jak stanowi § 1 tego rozporządzenia, płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, wynoszące:

1) 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników,

2) 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasentów.

Kwotę należnego wynagrodzenia płatnik czy inkasent rozliczają samodzielnie, poprzez jej potrącenie z pobranych przez nich podatków. Przesłanką dla tego wynagrodzenia jest więc pobór podatku w charakterze płatnika, a zatem z majątku podatnika (np. wynagrodzenia pracownika), i terminowe wpłacenie daniny na rzecz budżetu państwa.

Na tym tle powstało ciekawe zagadnienie dotyczące terminu, w którym możliwe jest potrącenie wynagrodzenia płatnika, a w konsekwencji jego bieżąca realizacja także w odniesieniu do podatków pobranych i terminowo przekazanych na rzecz budżetu państwa w poprzednich latach. Przepisy ustalające omawiane rozwiązanie nie precyzują, że wynagrodzenie płatnika ma zostać potrącone z kwoty podatku, z której wywodzona jest podstawa do jego ustalenia. Stąd np. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 12 października 2016 r. (2461-IBPB-2-2.4518.12.2016. 1.AK) wskazała, że płatnik ma prawo potrącenia należnej mu kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów jego pracowników także za lata poprzednie. Potrącenie tego wynagrodzenia jest ograniczone wstecz upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu wpłaty zaliczek. Oznacza to zatem, że uprawniony płatnik ma prawo realizacji kwoty przysługującego mu wynagrodzenia także w odniesieniu do kwot podatków wpłacanych w latach poprzednich, jeśli nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu ich wpłaty. Oczywiście należy też podkreślić, że realizacja wynagrodzenia płatnika ma charakter dobrowolny – na płatniku nie ciąży obowiązek rozliczania tego wynagrodzenia. Jeżeli płatnik zdecyduje się na skorzystanie z tej preferencji, to musi się jednak liczyć z koniecznością ujęcia tego wynagrodzenia w swoim rachunku podatkowym. Zarówno w regulacjach ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT wynagrodzenie takie jest kwalifikowane jako przychód. ?

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA