Podatek dochodowy

Zajęcia na siłowni w firmowych kosztach uzyskania przychodów

Wspólne zajęcia sportowe integrują zespół, a tym samym mogą wpływać na wzrost przychodów firmy
shutterstock
Wielu pracodawców podejmuje działania, które mają wzmacniać i budować pozytywne więzi pracowników z firmą. Może to być np. oferta zajęć sportowych, a nawet inwestycja we własną salę do ćwiczeń. Nakłady na zorganizowanie tego typu rekreacji przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Sygnalizowane na rynku pracy trudności w pozyskaniu pracowników skłaniają wielu pracodawców do podejmowania działań, które z jednej strony zachęcą potencjalnych pracowników do związania się z konkretnym przedsiębiorstwem, z drugiej natomiast wzmacniają więzi z firmą już zatrudnionego personelu. Obok zachęt o charakterze czysto finansowym pojawiają się więc także rozwiązania pozapłacowe, które mają budować pozytywne więzi pracowników z firmą, a także integrować zespół. Pojawia się zatem pytanie czy kwoty wydatkowane w związku z podejmowaniem tego typu działań mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania albo zabezpieczenia ich źródła z wyjątkiem tych kosztów, które zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Za koszt podatkowy uznaje się zatem taki koszt, który łącznie spełnia poniższe warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W odniesieniu do przytoczonych regulacji pojawiło się ciekawe zagadnienie, które stało się przedmiotem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 25 października 2017 r. (0111- KDIB1-3.4010.314.2017.1.MB). Chodziło o możliwość zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych nakładów poniesionych przez pracodawcę na zorganizowanie siłowni dla pracowników. Analizując tę kwestię organ podatkowy podzielił stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym tego typu wydatki – chociaż nie są bezpośrednio związane z osiąganymi przychodami – to jednak pozostają w związku z działalnością gospodarczą. Są bowiem wydatkami celowymi i racjonalnymi z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mogą zatem zostać ujęte w kosztach podatkowych. Tego typu nakłady wpływają na budowanie silniejszych więzi obecnych pracowników z firmą, a także ułatwiają pozyskanie nowych kadr przez pracodawcę. Co więcej, oddziałują także na podniesienie efektywności pracy zarówno poprzez poprawę kondycji fizycznej pracowników, jak i poprzez budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich wśród pracowników, co niewątpliwie podnosi integrację personelu. Nakłady na zorganizowanie tego typu rekreacji nie zostały przy tym wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Stąd, w ocenie organu podatkowego wydającego ww. interpretację, wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Podzielając tę argumentacje trzeba jednak podkreślić, że w każdej indywidualnej sprawie ciężar wykazania dochowania warunków pozwalających na zaliczenie poniesionych wydatków w ciężar kosztów podatkowych spoczywa na podatniku. Oznacza to, że w każdej sprawie powinien on indywidualnie przeanalizować zaistniały stan faktyczny.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL