fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Nieodpłatne korzystanie z majątku kontrahenta bez podatku

123RF
Przechowywanie przyczep na placu udostępnionym przez klienta, w celu świadczenia na jego rzecz usług, nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2017 r. (0114-KDIP2-3.4010.120.2017.1.MS).

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej przedsiębiorca wskazał, że prowadzi w Polsce działalność w formie spółki kapitałowej, zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny. Specjalizuje się w odpłatnym udostępnianiu przyczep samochodowych. Rozwijając prowadzoną działalność gospodarczą, przedsiębiorca podjął współpracę z podmiotami prowadzącymi duże centra handlowe, którym zależało, aby ich klienci mieli możliwość wynajęcia przyczepy do przetransportowania zakupionego towaru, bez konieczności opuszczania centrum handlowego.

Wobec tego, przy realizowaniu wskazanej współpracy, to podmioty prowadzące centra handlowe stały się kontrahentami (stroną umowy) spółki. Dodatkowo uzgodniono, że przedsiębiorca będzie mógł wynajmować swoje przyczepy na rzecz każdego innego zainteresowanego.

Co istotne dla analizowanej interpretacji podatkowej, przedsiębiorca i podmioty prowadzące centra handlowe uzgodnili, że ze względów logistycznych przyczepy będą przechowywane na parkingach centrów handlowych, w specjalnie wyznaczonych miejscach. Ponadto ustalono, że w związku z udostępnieniem parkingów przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Zważywszy na brak konieczności uiszczania opłat za korzystanie z parkingu na rzecz podmiotów prowadzących centra handlowe, przedsiębiorca nabrał wątpliwości, czy zdarzenie to nie powoduje powstania u niego nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji konieczności wykazania i odprowadzenia podatku. W celu ich rozwiania sformułował wniosek o wydanie interpretacji podatkowej.

Przedsiębiorca szczegółowo opisał w nim obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami prowadzącymi centra handlowe, składniki przysługującego mu wynagrodzenia, a także zamieścił w jego treści część postanowień wspomnianych umów w ich pełnym brzmieniu.

Zdaniem przedsiębiorcy, w opisanym przypadku nie powstanie u niego przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ udostępnienie parkingu ma służyć wykonaniu umowy zgodnie z wolą podmiotów prowadzących centra handlowe, a nie jest dziełem przypadku.

Uzasadniając swoje stanowisko przedsiębiorca wskazał, że aby móc mówić o powstaniu nieodpłatnego świadczenia, konieczne jest spełnienie łącznie trzech następujących przesłanek:

- skutkiem danego działania jest uzyskanie korzyści tylko przez jedną ze stron danego stosunku prawnego;

- skutkiem tego działania jest koszt poniesiony tylko przez jedną ze stron danego stosunku prawnego; oraz

- świadczenie musi mieć konkretny wymiar finansowy.

Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorca poparł zasadność swojego stanowiska licznymi przykładami interpretacji indywidualnych i orzeczeń sądów administracyjnych wydawanych w innych sprawach, a także posłużył się poglądami, prezentowanymi w doktrynie prawa podatkowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy – jednakże korzystając z przysługującego mu uprawnienia, odstąpił od sporządzenia uzasadnienia prawnego.

—Mateusz Piech

Treść umowy może przesądzić o powstaniu przychodu

Mateusz Piech, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Mimo braku uzasadnienia stanowiska fiskusa, komentowana interpretacja zawiera moim zdaniem cenne wskazówki dla przedsiębiorców.

Pierwszą ze wskazówek powinny być trzy kryteria niezbędne dla powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń - na które wskazał przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji. W praktyce, jeżeli w konkretnym przypadku wszystkie one będą spełnione, to najprawdopodobniej powstał przychód, który powinno się opodatkować.

Drugą cenną informacją jest konieczność bardzo szczegółowego formułowania zawieranych umów, zwłaszcza jeżeli wiążą się one z nieodpłatnym udostępnianiem majątku. Jeżeli bowiem z danego kontraktu będzie jasno wynikać, że udostępniane składniki majątku mają służyć świadczeniu usługi na rzecz ich posiadacza, to najprawdopodobniej brak odpłatności za ich udostępnianie nie spowoduje powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń dla podmiotu, który z nich korzysta.

Trzecią kwestią, o której warto pamiętać przy analizowaniu swoich wątpliwości podatkowych, jest możliwość sięgnięcia do nieodpłatnie dostępnych baz interpretacji podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Korzystanie z nich może znacząco ułatwić funkcjonowanie w ciągle rozbudowywanym świecie prawa podatkowego. Należy jednak pamiętać, że publicznie dostępne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów administracyjnych gwarantują ochronę prawną wyłącznie podmiotom, które były stroną danego postępowania, a nie każdemu przedsiębiorcy, który się na nie powoła. Dlatego w razie wątpliwości, warto samodzielnie wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA