fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy można odliczyć stratę sprzed udziału w Podatkowej Grupy Kapitałowej?

Fotolia
Ustalając pięcioletni okres na odliczenie straty uwzględnia się lata podatkowe uczestnika Podatkowej Grupy Kapitałowej bezpośrednio poprzedzające początek pierwszego roku istnienia grupy i kolejne, następujące bezpośrednio po dniu zakończenia jej działania.

- Podatkową grupę kapitałową (PGK) tworzą od 1 stycznia 2017 r. spółki z o.o.: A, B i C. Wszystkie spółki podlegają nieograniczonemu obowiązki podatkowemu w Polsce. PGK przyjęła rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2017 r. a zakończy się 31 grudnia 2017 r. Na dzień poprzedzający pierwszy dzień roku podatkowego PGK, spółka A posiadała nierozliczone straty podatkowe z lat ubiegłych (straty z lat ubiegłych, które nie obniżyły dotychczas dochodu spółki), co do których nie upłynął jeszcze pięcioletni okres, w którym można je odliczyć. Rokiem podatkowym spółki A przed utworzeniem PGK był rok kalendarzowy.

Czy po upływie okresu obowiązywania umowy PGK albo w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn, spółka A będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych sprzed pierwszego dnia roku podatkowego PGK? – pyta czytelnik?

Tak. Po upływie okresu obowiązywania umowy PGK, albo po utracie przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn, spółka A będzie rozliczenia mogła rozliczyć straty podatkowe poniesione przez nią przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK.

Szczególny podmiot...

Grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, mogą być podatnikami CIT. To podatkowe grupy kapitałowe, o których mówi art. 1a ust. 1 ustawy o CIT. Warunki utworzenia PGK i przyczyny utraty statusu podatnika przez PGK reguluje art. 1a ustawy o CIT. Szczegółowe omówienie tych zasad jest zbędne do odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez czytelnika.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (zob. art. 7 ust. 1 in principio ustawy o CIT). Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (zob. art. 7 ust. 2 ustawy o CIT). O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym podatnik może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może jednak przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty (zob. art. 7 ust. 5 ustawy o CIT).

... i zasady rozliczeń

Podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia poniesionej przez niego straty w ciągu najbliższych kolejnych pięciu następujących po sobie lat podatkowych po roku, w którym tę stratę wykazał. Ustawodawca w sposób szczególny uregulował kwestie rozliczania strat podatkowych w PGK.

W podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód, stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1–3 ustawy o CIT (art. 7a ust. 1 ustawy o CIT), tzn. straty poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej, z przyczyn określonych w art. 1a ust. 10 ustawy o CIT (art. 7a ust. 2 ustawy o CIT). Z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy (art. 7a ust. 3 ustawy o CIT).

Przepisy podatkowe nie przewidują żadnych innych ograniczeń w zakresie możliwości rozliczania własnych strat poniesionych przez spółki wchodzące w skład PGK przed jej utworzeniem. W szczególności, żaden przepis nie przewiduje możliwości pozbawienia spółki prawa do rozliczenia strat poniesionych przed przystąpieniem do PGK po okresie obowiązywania PGK, rozwiązaniu umowy PGK lub po utracie przez nią statusu podatnika CIT.

Zatem należy przyjąć, że po upływie okresu obowiązywania umowy PGK, w przypadku rozwiązania umowy PGK lub po utracie przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn, spółka A zachowa możliwość rozliczenia strat podatkowych powstałych przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.

Jak liczyć

Rokiem podatkowym jest co do zasady rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rokiem podatkowym jest wówczas okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych (zob. art. 8 ust. 1 ustawy o CIT). Dla poszczególnych spółek tworzących grupę:

1) dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek;

2) dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

Przykład

W przypadki spółki A:

- w związku z przystąpieniem do PGK, jej rok podatkowy skończył się w dniu poprzedzającym pierwszy dzień roku podatkowego PGK (a zatem 31 grudnia 2016 r.),

- kolejny rok podatkowy rozpocznie się w dniu następującym po dniu upływu okresu obowiązywania umowy PGK lub po dniu w którym dojdzie do utraty przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn.

Zawieszenie

W okresie obowiązywania umowy PGK to grupa będzie podatnikiem CIT, a nie spółka A i pozostałe spółki ją tworzące. Zatem w okresie, w którym PGK będzie posiadać status podatnika, status spółki A jako podatnika, i w konsekwencji bieg lat podatkowych spółki A, ulegają niejako zawieszeniu. Lata podatkowe spółki A – jako podatnika, na którym spoczywa obowiązek rozliczeń w CIT - rozpoczną swój bieg w związku z upływem okresu obowiązywania umowy PGK lub utraty przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn.

Uwaga! Dla celów prawidłowej wykładni art. 7 ust. 5 ustawy o CIT należy przyjąć, że uprawnienie do rozliczenia straty poniesionej w latach ubiegłych:

- dotyczy wyłącznie podatnika, który przedmiotową stratę poniósł,

i w konsekwencji

- dla celów kalkulacji okresu, w którym to prawo przysługuje należy wziąć pod uwagę wyłącznie lata podatkowe tego podmiotu,

a zatem

- nieuprawnione jest włączenie do kalkulacji okresu „najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych" lat podatkowych innego podatnika (przykładowo PGK).

Dla celów rozliczenia wartości strat podatkowych poniesionych przez spółkę A przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK, okres najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych dla celów zastosowania art. 7 ust. 5 ustawy o CIT należy rozumieć jako okres następujących po sobie kolejno lat podatkowych spółki A jako podatnika, nieuwzględniający okresu jej przynależności do PGK (tj. okresu od 1 stycznia 2017 r. do ostatniego roku, w którym upłynął okres obowiązywania umowy PGK/rozwiązano umowę PGK, albo w którym nastąpiła utrata przez PGK statusu podatnika CIT).

W celu określenia okresu, w którym spółka A będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, należy wziąć pod uwagę:

- lata podatkowe spółki bezpośrednio poprzedzające początek pierwszego roku podatkowego PGK;

- lata podatkowe spółki następujące bezpośrednio po dniu zakończeniu okresu obowiązywania umowy PGK/rozwiązaniu umowy PGK albo utracie statusu podatnika przez PGK z innych przyczyn.

Fiskus nie ma wątpliwości

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretacje: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2017 r, 0111-KDIB1-2.4010. 41.2017.1.MS; Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2017 r., 1462-IPPB5.4510.1090.2016. 1.JC; Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2016 r., 3063-ILPB2. 4510.147.2016.1.PS; Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2015 r., IBPBI/2/423-1416/14/JD). ?

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1888, ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA