fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ekwiwalent za wykorzystanie własnego sprzętu w biurze bez PIT

123RF
Pracownik, któremu firma zwróci pieniądze za wykorzystanie w biurze jego własnego sprzętu, nie płaci z tego tytułu podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął w interpretacji kwestię rozliczenia kwot wypłacanych zatrudnionym za używanie należących do nich materiałów biurowych.

Z pytaniem zwróciła się firma, która wypłaca swoim pracownikom ekwiwalent za sprzęt stanowiący ich własność, wykorzystywany przez nich przy wykonywaniu pracy na rzecz wnioskodawcy. Wnioskodawca zaznaczył, że zgodnie z art. 94 kodeksu pracy firma musi stworzyć zatrudnionym prawidłowe warunki pracy. Chodzi m.in. o odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, również zaopatrzenie w materiały biurowe, niezbędne do wykonywania zadań służbowych.

W 2014 r. firma wprowadziła zmiany w regulaminie pracy. Określiła w nim wykaz materiałów biurowych, w które pracownicy wyposażają swoje stanowisko w zamian za ekwiwalent. Pieniądze wypłaca raz na kwartał, po jego zakończeniu.

Firma zapytała, czy od wypłaconego w 2014 r. ekwiwalentu była zobowiązana jako płatnik do naliczenia i pobrania podatku dochodowego oraz dokonania wpłaty do urzędu skarbowego. Chciała też ustalić, czy taki obowiązek będzie miała w rozliczeniu za 2015 r. Jej zdaniem nie musi tego robić, gdyż wypłata ekwiwalentu jest zwolniona z podatku.

Dyrektor Izby uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 31 ustawy o PIT zakłady pracy mają obowiązek jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy. Nie dotyczy to jednak przychodów zwolnionych z daniny.

Tymczasem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Wynika z tego, że zwolnienie jest uzależnione od spełnienia kilku warunków: ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu, narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika oraz być wykorzystywane do wykonywania obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy. Ważne jest też, by kwota ekwiwalentu odpowiadała poniesionym przez pracownika wydatkom.

W praktyce oznacza to, że musi zachodzić racjonalny związek między sumą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy materiałów należących do pracownika oraz stopniem ich zużycia.

Na tej podstawie dyrektor Izby uznał, że ekwiwalenty wypłacone w 2014 r. pracownikom z tytułu używania w pracy materiałów biurowych stanowiących ich własność korzystają ze zwolnienia z PIT. Oznacza to, że pracodawca nie był zobowiązany do naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek według reguł przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy. Te same zasady obowiązują w rozliczeniu za 2015 r. Firma nie musi naliczać więc i odprowadzać zaliczek.

Numer interpretacji: IPTPB1/4511- 295/15-4/SJ

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA