fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy prowadząc pkpir w komputerze należy drukować jej zapisy?

123RF
Przepisy nie nakładają już obowiązku drukowania zapisów księgi prowadzonej w formie elektronicznej. Obecnie wystarczające jest przeniesienie jej treści na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji.

Czy prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów przy zastosowaniu technik informatycznych należy drukować jej zapisy? – pyta czytelnik.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są określone w przepisach rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie).

Zasadą jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie papierowej. Podatnik jest obowiązany zbroszurować księgę i kolejno ponumerować jej karty (§ 9 ust. 1 rozporządzenia). Powinien ją prowadzić m.in. w sposób niewadliwy, czyli zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi (§ 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Przepisy dopuszczają, pod określonymi warunkami, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej, bez konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji księgowej w formie papierowej (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2015 r., IBPBI/1/415-1486/14/BK).

Przed 8 kwietnia 2016 r. ...

Do 7 kwietnia 2016 r. stosownie do § 31 ust. 1 rozporządzenia, w razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe było:

1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg;

2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść wprowadzanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

3) przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

W razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik miał obowiązek sporządzić wydruk zapisów wprowadzonych w danym miesiącu. Wydruk musiał być zgodny z urzędowym (oficjalnym) wzorem księgi (zob. §  31 ust. 2 rozporządzenia).

Do 7 kwietnia 2016 r. podatnik, który prowadził księgę przy zastosowaniu technik informatycznych, miał obowiązek drukowania jej zapisów zgodnie z oficjalnym wzorem księgi.

...i po tej dacie

Od 8 kwietnia 2016 r. zmieniły się zasady prowadzenia elektronicznej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z obecnym brzmieniem § 31 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku prowadzenia księgi w systemie teleinformatycznym warunkiem uznania księgi za prawidłową jest:

1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść wprowadzanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

3) przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Obowiązujące od 8 kwietnia 2016 r. przepisy nie nakładają już zatem obowiązku wydrukowania zapisów księgi prowadzonej w formie elektronicznej.

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia zmieniającego, zwolnienie z obowiązku wydrukowania księgi prowadzonej przy użyciu komputera stanowi realizację postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Finansów. Obecnie wystarczające jest przeniesienie treści księgi na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji.

Na wszelki wypadek

Niestety, brak jednoznacznych przepisów przejściowych w tym zakresie może nasuwać wątpliwości, czy obowiązek drukowania prowadzonej elektronicznie podatkowej księgi podatkowej w przypadku podatników prowadzących ją w tej formie przed 8 kwietnia 2016 r. zniknął już 8 kwietnia 2016 r., czy nastąpi to dopiero od przyszłego roku, tj. w odniesieniu do księgi prowadzonej za 2017 r. Z uwagi na te wątpliwości bezpieczniej jest do końca 2016 r. drukować zapisy z podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w formie elektronicznej.

Niewątpliwie natomiast podatnicy rozpoczynający działalność po 7 kwietnia 2016 r. i zakładający elektronicznie podatkowe księgi przychodów i rozchodów nie są już zobowiązani do wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Bez zmian

Po 8 kwietnia 2016 r. nie zmieniło się natomiast to, że podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia możliwości wydrukowania księgi według urzędowego (oficjalnego) wzoru do rozporządzenia, ma obowiązek założyć księgę w formie papierowej (według oficjalnego wzoru). Po zakończeniu miesiąca powinien sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku (zob. § 31 ust. 3 rozporządzenia).

Przykład

Pan Witold rozpoczął działalność gospodarczą 1 maja 2016 r. Pan Witold prowadzi księgę przy pomocy programu komputerowego, który spełnia wymogi określone w § 31 ust. 1 rozporządzenia. Pan Witold nie musi prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie papierowej, ani sporządzać wydruku (zgodnego z urzędowym wzorem księgi) zapisów za dany miesiąc.

Jeżeli jednak używany przez pana Witolda program komputerowy nie zapewniałby wydrukowania księgi według oficjalnego wzoru, to pan Witold musiałby założyć papierową podatkową księgę przychodów i rozchodów, do której po zakończeniu miesiąca powinien wpisać w odpowiednie kolumny sumy wynikające ze sporządzonego z tego programu wydruku zawierającego podsumowanie zapisów za dany miesiąc.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA