fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zwrot kosztów dla nierezydenta na umowie zlecenia a PIT - interpretacja podatkowa

Adobe Stock
Usługi niematerialne świadczone w innych krajach podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli tu znajduje się źródło tych dochodów. Będzie tak, gdy czynności te są wykonywane na rzecz polskiego podmiotu i płatność za nie jest realizowana znad Wisły.

Taki wniosek płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2017 r. (0113- -KDIPT2-3.4011.120.2017. 1.PW).

W celu uczestnictwa w projektach międzynarodowych polskie stowarzyszenie, na zlecenie Komisji Europejskiej, będzie opracowywać nowy program w zakresie bezpieczeństwa i wsparcia obszarów morskich oraz żeglugi. W tym celu do współpracy zostaną zaangażowane osoby uznawane na podstawie przepisów ustawy o PIT za nierezydentów podatkowych, które będą zawierać ze stowarzyszeniem umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Za wykonanie przedmiotowych usług będzie im przysługiwać wynagrodzenie wypłacane na podstawie przepracowanych „dniówek" lub w zryczałtowanej kwocie, a ponadto będzie im przysługiwać refundacja tzw. „kosztów zwrotnych", takich jak diety, zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdów, tłumaczeń, najmu biura za granicą czy organizacji warsztatów. Istotne jest, że zakontraktowane usługi będą wykonywane poza terytorium RP, a zaangażowane w nie osoby zagraniczne mają miejsce zamieszkania w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W czym tkwi problem

Stowarzyszenie wystąpiło z  wnioskiem o interpretację do Dyrektora KIS pytając, czy zwrot kosztów będzie źródłem dochodu dla wyżej wskazanych osób fizycznych (nierezydentów) świadczących za granicą usługi na rzecz stowarzyszenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W ocenie wnioskodawcy, wartość wymienionych kosztów zwrotnych nie będzie stanowić dla zleceniobiorców przychodu, który podlegałby opodatkowaniu PIT. Podstawą argumentacji w zakresie prawnopodatkowej kwalifikacji zwrotu kosztów przez podatnika był art. 742 kodeksu cywilnego, sankcjonujący uprawnienie zleceniobiorcy do zwrotu wydatków przez zleceniodawcę (na zasadzie obowiązku współdziałania zleceniodawcy ze zleceniobiorcą). Zwrot kosztów miał być wyłącznie koniecznym do poniesienia wydatkiem, będącym gwarantem prawidłowego wykonania usługi przez zleceniobiorcę. W ocenie stowarzyszenia za przychód uznać można wyłącznie ustaloną umownie kwotę wynagrodzenia nierezydenta, a nie dodatkowe „koszty zwrotne", które w rezultacie nie byłyby dla niego przysporzeniem majątkowym.

Fiskus nie zgodził się z podatnikiem

Odmiennego zdania był organ, który przede wszystkim zakwalifikował koszty zwrotne, podlegające refundacji, jako „inne nieodpłatne świadczenia", o których mowa w art.  11 ust. 1 ustawy o PIT, odwołując się do komentarzy judykatury w tym względzie (m.in. uchwały NSA: z 18 listopada 2002 r., FPS 9/02 i z 16 października 2006 r., FPS 1/06, wyrok TK z 8 lipca 2014 r., K 7/13). Zgodnie z przytoczonym orzecznictwem, pojęcie „innych nieodpłatnych świadczeń" powinno być interpretowane szeroko i za takowe uznać należy każde zdarzenie gospodarcze i prawne, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie w ma- jątku danej osoby.

Dyrektor KIS odrzucił argumentację podatnika w zakresie nieuznawania zwrotu kosztów za przychód, uzasadniając, że co prawda to na zleceniodawcy ciąży obowiązek poniesienia kosztów związanych z realizacją danego zlecenia, ale „koszty zwrotne" należy rozumieć wąsko, gdyż powinny być to tylko koszty konieczne i użyteczne, o wyraźnie celowym charakterze, służące wyłącznie prawidłowemu wykonaniu umowy. Tym samym, zwrot innych kosztów, realizowany na zasadzie umowy między stronami, powinien zostać zakwalifikowany jako przychód przyjmującego wykonanie usługi z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Refundacja przez stowarzyszenie zleceniobiorcom/wykonawcom dzieła wydatków związanych z wypłatą diet, dojazdem, zakwaterowaniem, tłumaczeniem, organizacją szkoleń oraz wynajmem biura nie stanowi wydatków, o których mowa w art. 742 kodeksu cywilnego.

Komentarz eksperta

Bartłomiej Łukasik, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Przedmiotowa interpretacja indywidualna zasługuje na uwagę, w szczególności ze względu na analizę dwóch specyficznych kwestii. Po pierwsze, organ określił czy zwrot określonych kosztów osobom świadczącym usługi na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło powinien być uznany za przychód podlegający opodatkowaniu. Ponadto, ważne jest także odniesienie się organu do znowelizowanych od 1 stycznia 2017 r. przepisów doprecyzowujących kwestię zakresu opodatkowania w Polsce osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy, świadczących na rzecz podmiotu polskiego usługi poza terytorium Polski, a zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych przez polskie podmioty, które za świadczone usługi realizują płatności za granicę.

Argumentem wspierającym stanowisko organu w pierwszej z tych kwestii może być fakt, że w relacji pomiędzy dwoma podmiotami, której podstawą jest umowa cywilnoprawna, co do zasady, to po stronie przyjmującego wykonanie usługi leży zapewnienie warunków do prawidłowego wykonania zlecenia czy dzieła. Generalnie, zrekompensowaniu poniesionych wydatków w tym zakresie może służyć możliwość zastosowania 20 proc. kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT. Jednak należy zwrócić uwagę, że w przypadku nierezydentów podlegających opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym 20 proc., brak jest możliwości zastosowania podwyższonych kosztów.

Dodatkowo, organ skomentował także kwestię nowelizacji ustawy o PIT, która od 1 stycznia 2017 roku doprecyzowuje przepisy w zakresie opodatkowania źródeł dochodów uzyskanych przez osoby posiadające ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Usługi niematerialne świadczone na terytorium innych krajów powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce, jeśli źródło tych dochodów znajduje się na terytorium Polski. Za polskie źródło dochodów należy także uznać przychód z tytułu wykonywania usługi za granicą przez tę osobę na rzecz podmiotu polskiego, jeśli płatność za usługę jest dokonywana z terytorium Polski, gdyż „(...) usługi niematerialne mogą być świadczone bez fizycznej obecności podatnika na terytorium państwa źródła". W tej sytuacji miejsce wypłaty jest jednym z kryteriów oceny miejsca położenia źródła przychodów.

W przypadku uzyskania przez nierezydenta przychodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, nawet w sytuacji, kiedy dana osoba fizycznie nie świadczy usług w Polsce, może podlegać obowiązkowi podatkowemu w naszym kraju. Tym samym, na stowarzyszeniu będą ciążyć obowiązki w zakresie poboru podatku od wypłat zarówno wynagrodzenia, jak i zwrotu kosztów dokonywanych na rzecz zagranicznych osób fizycznych. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA