fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: nie ma daniny, nie ma poboru

123RF
Jeśli na podatniku nie ciąży obowiązek zapłaty, to płatnik nie musi pobrać i odprowadzić podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który bronił swojego stanowiska w sprawie obowiązków płatnika.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że wyemitowała cztery obligacje imienne o wartości nominalnej 5 mln euro każda. Dwie nabyła fundacja z siedzibą w Liechtensteinie.

Dalej spółka tłumaczyła, że umorzyła obligacje i wypłaciła obligatariuszom, w tym fundacji, kwotę odpowiadającą wartości nominalnej obligacji oraz naliczonych odsetek. Fundacji odsetki zostały wypłacone bez potrącenia podatku u źródła. Jak podkreśliła spółka, fundacja oświadczyła na piśmie, że środki z tytułu umorzenia obligacji zostaną wydatkowane w całości na finansowanie jej działalności charytatywnej i że korzysta ze zwolnienia w swoim kraju. Spółka chciała się upewnić, że jako płatnik nie była zobowiązana do potrącenia podatku u źródła od odsetek z tytułu umorzenia obligacji.

Fiskus odpowiedział jednak, że ciążyły na niej obowiązki płatnika.

Sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten uchylił interpretację. Przeanalizował przepisy dotyczące zasad pobierania spornego podatku m.in. 26 ust. 1 i 1a ustawy o CIT. Jednocześnie zwrócił uwagę, że obowiązki płatnika nie mogą być w całości oderwane od obowiązków podatnika.

W razie zwolnienia podatnika z wszelkich podatków bezpośrednich związanych z majątkiem i dochodami płatnik nie jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych mu należności w postaci odsetek czy dywidend. W związku z tym zalecił zbadanie, czy w spornej sprawie zobowiązanie podatkowe w ogóle powstaje i czy fundację można traktować jako podatnika.

NSA utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, jednak dokonał korekty jego uzasadnienia. Zgodził się, że w sprawie istotną kwestią jest to, czy na podatniku ciąży obowiązek podatkowy. Jak tłumaczyła sędzia NSA Beata Cieloch, obowiązek poboru podatku przez płatnika jest uzależniony od tego, czy obowiązek jego zapłaty ciążył na podatniku.

NSA zauważył, że w osobnej interpretacji fiskus potwierdził zwolnienie dla fundacji. A skoro podatnik był zwolniony z podatku, to płatnik nie miał obowiązku go pobrać. W ocenie sądu w sprawie nie było więc konieczności analizowania przepisów dotyczących tego, kiedy należy pobrać zryczałtowany podatek.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 2284/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA