fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Leasing: opłata wstępna jednorazowo w kosztach podatkowych

Umowy leasingu najczęściej dotyczą środków transportu.
123RF
Zamiast kupować środek trwały do firmy, wielu przedsiębiorców bierze go w leasing. Oprócz regularnie płaconych rat muszą uiścić finansującemu jednorazową opłatę, która poprzedza uruchomienie umowy. Wydatek ten mogą rozliczyć w rachunku podatkowym w dacie jego poniesienia.

Na przestrzeni lat leasing stał się jedną z powszechnie występujących i chętnie stosowanych przez przedsiębiorców form pozyskania rzeczowych składników majątku dla firm. Ustawa o PIT stanowi, że przez umowę leasingu dla potrzeb opodatkowania tym podatkiem uważa się zarówno umowę uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego, jak też każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na określonych przepisami warunkach drugiej stronie (korzystającemu) podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Rynkową popularność tego typu umów widać także wśród drobnych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, którzy zawierając umowy leasingu pozyskują dla swoich potrzeb nowoczesne wyposażenie. Przedsiębiorcy ci często mają jednak wątpliwości co do zasad zaliczania ponoszonych wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości te odnoszą się przede wszystkim do tzw. opłaty wstępnej, a więc ponoszonej przez leasingobiorcę opłaty poprzedzającej uruchomienie umowy leasingu, mającej charakter manipulacyjny i niezwiązany z ustalonymi ratami leasingowymi, a zarazem bezzwrotny i jednorazowy.

Podstawowe zasady zaliczania przez podatnika (korzystającego) opłat ponoszonych w podstawowym okresie umowy leasingu w ciężar kosztów uzyskania przychodów wynikają z art. 23b ust. 1 ustawy o PIT. Stanowi on, że jeżeli przychody finansującego nie korzystają ze wskazanych w przepisach zwolnień od podatku dochodowego (bo w takim przypadku stosuje się odrębne zasady opodatkowania przewidziane w art. 23f–23h ustawy o PIT), to takie opłaty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Jest tak pod warunkiem, że:

- umowa ta została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu (w przypadku podlegających amortyzacji rzeczy ruchomych lub wartości niematerialnych i prawnych) lub przynajmniej pięć lat, jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji nieruchomości, oraz

- suma ustalonych w umowie leasingu opłat pomniejszona o VAT odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu, a w przypadku kolejnej umowy leasingu tego samego przedmiotu – co najmniej wartości rynkowej ustalanej na dzień zawarcia takiej kolejnej umowy.

Powołane przepisy odnoszące się do warunków zaliczania do kosztów podatkowych opłat ponoszonych przez leasingobiorcę nie precyzują szczególnego momentu, w którym może on zaliczyć do kosztów podatkowych poniesione opłaty i wydatki wynikające z umowy leasingu. Jeżeli zatem umowa spełnia warunki pozwalające na zaliczanie tego typu opłat do kosztów uzyskania przychodów, a jednocześnie spełnione są podstawowe przesłanki dla zaliczania wydatków w ciężar kosztów podatkowych (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT), to w tym zakresie obowiązują reguły ogólne. Oznacza to więc, że w przypadku podatników PIT prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencjonujących koszty w dacie wystawienia faktury, koszt taki powinien zostać potrącony w dacie jego poniesienia, a więc w dacie wystawienia dokumentującej go faktury. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 7 lipca 2014 r. (IBPBI/1/415-466/14/AP).

Zasada ta znajduje zastosowanie zarówno w stosunku do uiszczanej przez przedsiębiorcę opłaty wstępnej, jak i poszczególnych rat leasingowych. Trzeba dodać, że zaliczenie opłat leasingowych do kosztów podatkowych wymaga także właściwego udokumentowania poniesienia kosztu. Zazwyczaj następuje to w formie faktury.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA