fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: czy wydatki na usługi podmiotów niepowiązanych też są objęte limitem

123RF
Koszty nabycia usług niematerialnych realizowanych przez niezależnych dostawców podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, jeśli w ich nabyciu pośredniczy podmiot powiązany.

Tak zdaje się wynikać z wydanej 20 czerwca 2018 r. interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.181.2018.1.JKT).

Wniosek o wydanie interpretacji złożył podatnik, który zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu i reklamy z podmiotem powiązanym. W ramach realizacji umowy podmiot powiązany zleca wykonanie usług związanych z marketingiem oraz reklamą produktów wnioskodawcy zewnętrznym dostawcom, następnie nadzoruje i kontroluje realizację tych usług, wreszcie obciąża wnioskodawcę ich kosztami oraz obliczoną w proporcji do tych kosztów marżą.

Podatnik wyjaśnił, że wartość usług zewnętrznych dostawców ustalana jest na podstawie sumy kosztów poniesionych przez podmiot powiązany na przedmiotowe usługi. Tym samym wskazał, że przekazując zapłatę za wynagrodzenie w tej części na rzecz podmiotu powiązanego de facto przekazuje środki na rzecz podmiotów niepowiązanych (zewnętrznych dostawców), a podmiot powiązany pełni w tym przypadku wyłącznie funkcję pośrednika w przepływie środków pieniężnych.

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego w celu potwierdzenia, że wydatki związane z zapłatą przez niego wynagrodzenia w części stanowiącej wartość usług zewnętrznych dostawców nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Organ stwierdził jednak, że wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz podmiotu powiązanego, w części dotyczącej wartości usług niepowiązanych dostawców, będą objęte ograniczeniem. Z punktu widzenia zakresu zastosowania analizowanej regulacji bez znaczenia jest fakt, iż w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem powiązanym, ten ostatni współpracuje z podmiotami niepowiązanymi (niezależnymi dostawcami usług). Istotne, zdaniem organu, jest wyłącznie to, że wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie należne z tytułu wykonania umowy przez podmiot powiązany i na jego rzecz. ?

Jakub Walczak menedżer w dziale doradztwa podatkowego w EY

Wprowadzone z początkiem bieżącego roku regulacje dotyczące limitu kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia niektórych usług niematerialnych wciąż budzą liczne kontrowersje. Dotyczą one m.in. zakresu kosztów objętych nowym limitem.

Nowo wprowadzone przepisy ograniczają możliwość ujmowania w kosztach uzyskania przychodów, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z tzw. rajów podatkowych, kosztów m.in. usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także wszelkiego rodzaju opłat i należności licencyjnych. Wydatki tego typu nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej przekraczają 5 proc. kwoty odpowiadającej tzw. podatkowej EBITDA. Limit stosuje się do nadwyżki wartości kosztów usług niematerialnych, przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwotę 3 mln złotych.

Równocześnie z wprowadzeniem limitu, przewidziano katalog włączeń, w przypadku których ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, nie ma zastosowania. Wyłączenia takie dotyczą w szczególności kosztów usług niematerialnych lub opłat licencyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi oraz kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że za koszty poniesione pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, uważa się koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności lub jej części jest podmiot powiązany z podatnikiem. Oznacza to, że do kosztów usług niematerialnych nabytych w ten sposób zastosowanie znajdzie omawiane ograniczenie. Warto zauważyć, że wnioskodawca w zasadniczej części swojej argumentacji odwołał się właśnie do koncepcji „rzeczywistego właściciela" należności.

Twierdzenie, że w zakresie, w jakim wypłacane podmiotowi powiązanemu środki pokrywają kwoty należne zewnętrznym dostawcom usług, to ci zewnętrzni dostawcy powinni być traktowani jako otrzymujący należność dla własnej korzyści (rzeczywiści właściciele) nie jest pozbawione racjonalnych podstaw. Podmiot powiązany jest w takim przypadku jedynie pośrednikiem w transferze środków, a przysporzenie majątkowe następuje finalnie na rzecz niezależnych dostawców. Oznaczałoby to, że wydatki takie nie są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych, a tym samym nie powinny podlegać limitowaniu. Niestety takiego poglądu nie podzielił organ podatkowy.

Takie podejście organów powodować może mieć negatywne skutki dla grup kapitałowych, w których funkcjonują podmioty wyspecjalizowane w zakresie określonych funkcji (np. centralizujące procesy marketingowe lub IT). Pomimo oczywistego uzasadnienia biznesowego dla istnienia takich struktur w postaci możliwości budowania ścisłej specjalizacji kompetencyjnej i efektu skali w płaszczyźnie zakupowej, mogą one stać się nieefektywne z uwagi na konieczności objęcia limitem kosztów podatkowych całej wartości obciążeń, przypadających na poszczególne spółki z grupy (także w części stanowiącej wartość usług nabywanych przez podmiot wyspecjalizowany od podmiotów niepowiązanych).

Jak wielokrotnie podkreślano, wprowadzenie omawianego limitu miało na celu ograniczenie możliwości obniżania przez polskich podatników podstawy opodatkowania poprzez nadmierne obciążenia ze strony podmiotów powiązanych. W omawianej sytuacji dochodzi jednak do limitowania kosztów usług wykonanych przez podmioty w pełni niezależne, które samodzielnie lub w drodze negocjacji taką usługę wyceniły. W prezentowanym stanowisku organów podatkowych trudno więc doszukiwać się realizacji celów ustawy podatkowej. Podatnikom pozostaje mieć nadzieję, na szybkie doprecyzowanie omawianych regulacji lub pozytywne rozstrzygnięcie sporu w tym zakresie przed sądem administracyjnym. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA