fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Faktury opłacone z konta małżonka - czy można zaliczyć do kosztów podatkowych

Adobe Stock
Sposób zapłaty ma znaczenie na gruncie podatku dochodowego i niekiedy dokonanie jej w niewłaściwy sposób może uniemożliwiać ujęcie takiego wydatku w kosztach podatkowych.

Przyjrzyjmy się dokładniej definicji kosztów uzyskania przychodów i możliwym formom zapłaty oraz temu, jaki wpływ na podatek dochodowy może mieć zapłata za faktury z konta małżonka.

Czytaj także:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszt uzyskania przychodów uznać należy wydatek związany z osiągnięciem przychodu lub z zabezpieczeniem czy zachowaniem jego źródła, który nie zawiera się w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 23 ust. 1 ww. ustawy.

Katalog ten określa m.in. następujące wydatki:

- odpisy amortyzacyjne pojazdu osobowego w części przekraczającej równowartość:

- 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych,

- 225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych;

- wydatki o charakterze reprezentacyjnym;

- odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań budżetowych oraz podatkowych itd.

Warto również dodać, że aby wydatek mógł stanowić koszt firmowy, musi być faktycznie poniesiony przez podatnika i nie może mieć znamion wydatku prywatnego, w takiej sytuacji organy podatkowe będą bowiem miały prawo do zakwestionowania takiego kosztu w przypadku ewentualnej kontroli. Istotne znaczenie ma również dokumentowanie wydatków. Co do zasady wydatek jest prawidłowo udokumentowany wtedy, gdy nabywca posiada fakturę wystawioną na dane firmowe. Zdarzają się oczywiście wyjątkowe sytuacje, gdzie dowodem księgowym może być paragon (np. za zakupione za granicą paliwo) lub wyciągi bankowe (w przypadku opłat czy prowizji bankowych).

Przepisy podatkowe nie wskazują obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego przez podatników rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów.

W związku z tym przedsiębiorca nie musi zakładać specjalnego rachunku bankowego dla celów działalności, może bowiem dokonywać płatności za pośrednictwem konta prywatnego. Warto jednak pamiętać, że posiadanie rachunku firmowego daje możliwość ujęcia wydatków związanych z jego prowadzeniem w kosztach firmowych (prowizje, opłaty bankowe) oraz umożliwia stosowanie mechanizmu podzielonej płatności – czyli split payment.

Uwaga!

Rachunek bankowy wykorzystywany w działalności należy zgłosić w CEIDG-1.

Limit gotówkowy

Przedsiębiorca wydatki firmowe może również opłacać gotówką. Forma gotówkowa nie sprawdza się jednak w każdej sytuacji, przekroczenie ustalonego limitu gotówkowego w wysokości 15 000 zł uniemożliwia bowiem podatnikowi ujęcie zakupu w kosztach firmowych.

Zatem drobniejsze wydatki przedsiębiorca może opłacać gotówką, natomiast zakupy, których wartość przekracza 15 000 zł, należy regulować z wykorzystaniem rachunku bankowego.

Zapłata z konta małżonka

Zdarza się, że podatnicy płacą za dokonane zakupy za pośrednictwem konta małżonka. Może to być kłopotliwe i wzbudzać wątpliwości organów podatkowych.

W przepisach brak jest odniesień do tej kwestii. Niemniej jednak można zasugerować się w tym przypadku możliwością zapłaty z konta małżonka za zobowiązania podatkowe. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. (...)

Natomiast w art. 29 § 1 Ordynacji czytamy że: w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Można zatem stwierdzić, że przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty za podatki z własnych środków, a zapłata z cudzego konta może zostać zakwestionowana przez urzędy. Jest jednak wyjątek – jeżeli małżonkowie posiadają wspólność majątkową, wówczas zapłata może pochodzić z konta małżonka.

Podobnie można zinterpretować zapłatę z konta małżonka za faktury (...)

Współwłasność majątkowa

Zapłata za faktury z konta małżonka, z którym podatnik posiada wspólność majątkową, nie powinna być problematyczna. Małżonkowie, którzy nie podpisali intercyzy, posiadają wspólny majątek, zatem to, czy zapłata za fakturę nastąpiła z konta samego przedsiębiorcy, czy też małżonka, nie powinna wpływać na możliwość ujęcia wydatku w kosztach firmowych.

Przykład 1.

Pani Żaneta prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W lipcu zakupiła do firmy drukarkę. Płatności za zakup dokonała jednak z konta męża, z którym ma wspólność majątkową. Czy tak opłacony wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Tak, jeżeli małżonkowie posiadają wspólność majątkową, wówczas wydatek może stanowić koszt podatkowy, majątek małżonków jest bowiem wspólny.

Intercyza, a zapłata za faktury z konta małżonka

Choć przepisy nie wskazują w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zapłaty z innego konta niż swoje, to zapłata z innego konta może wzbudzać wątpliwości, czy wydatek faktycznie został poniesiony przez przedsiębiorcę. Jeżeli małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, wówczas faktury kosztowe opłacone przez przedsiębiorcę z konta żony czy męża mogą zostać zakwestionowane przez urzędy przy ewentualnej kontroli, nie zostanie bowiem spełniona zasada faktycznego poniesienia wydatku przez właściciela firmy

Przykład 2.

Pan Marek jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Zakupił do firmy artykuły biurowe, za które zapłacił z konta swojej żony. Małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową. Czy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu?

Nie, jeżeli małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, to zapłata za wydatek firmowy z konta żony powoduje, że wydatek nie został faktycznie poniesiony przez pana Marka.

Podsumowując, przepisy nie określają, czy zapłata za faktury z konta małżonka pozwala na ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Niemniej jednak przedsiębiorcy przed dokonaniem płatności powinni zwrócić uwagę na ewentualne konsekwencje. Najbezpieczniejszym sposobem na zapłatę jest przelew za pośrednictwem własnego rachunku bankowego – prywatnego bądź firmowego lub zapłata gotówką do kwoty 15 000 zł.

Autorka jest ekspertem wFirma.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA