fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak rozliczyć wydatki na założenie klimatyzacji

Adobe Stock
Dużo zależy od sposobu jej montażu i wartości. Urządzenie klimatyzacyjne może stanowić samodzielny środek trwały lub – jako instalacja wbudowana w konstrukcję budynku – zwiększać wartość początkową tej nieruchomości.

- W budynku hali magazynowej, w którym znajdują się także pomieszczenia administracyjno-biurowe spółka chce zamontować klimatyzację. W jaki sposób należy ująć wydatki poniesione na jej zakup i montaż w księgach rachunkowych?

Czytaj także: CIT: klimatyzacja jest odrębnym środkiem trwałym

Na potrzeby prawa bilansowego definicję środka trwałego zawiera art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (dalej: uor). Zgodnie z tym przepisem za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich m.in. nieruchomości oraz urządzenia.

W przypadku, gdy firma nabędzie klimatyzator stanowiący samodzielnie funkcjonujące urządzenie, to wówczas stanowi on odrębny od nieruchomości środek trwały, sklasyfikowany według Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: KŚT) pod symbolem 652 jako „Urządzenia klimatyzacyjne". Przy czym rodzaj ten nie obejmuje:

- samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 442 jako „Dmuchawy, ssawy i wentylatory",

- urządzeń wentylacji naturalnej,

- przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych.

Cechą charakterystyczną klimatyzatora, uznanego za samodzielny środek trwały, jest to, że jego ewentualny demontaż może nastąpić w każdym czasie, bez uszczerbku dla budynku oraz tego urządzenia. Dla celów bilansowych klimatyzator ten może być amortyzowany na zasadach ogólnych (np. drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji). Jeżeli jego wartość nie jest istotna to może też, w ramach uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości oraz przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości, obciążać koszty bezpośrednio lub w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Przykład 1.

Na początku sierpnia spółka z o.o. zakupiła do pomieszczenia administracyjnego i przyjęła do używania klimatyzator przenośny, który nie wymagał montażu. Zakup urządzenia potwierdzała otrzymana w tym samym miesiącu faktura na kwotę 1999 zł (wartość netto + VAT = 1625,20 zł + 373,80 zł).

1. Z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości wynika, że w odniesieniu do środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł stosuje się jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego.

2. Zakup jest związany z wykonywanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi VAT, wobec czego firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zapisy w księgach rachunkowych sierpnia:

1. Faktura – zakup klimatyzatora

a) wartość brutto

Wn „Rozliczenie zakupu" 1999 zł

Ma „Rozrachunki z dostawcami" 1999 zł

b) VAT podlegający odliczeniu

Wn „Podatek naliczony i jego rozliczenie" 373,80 zł

Ma „Rozliczenie zakupu" 373,80 zł

2. OT – przyjęcie klimatyzatora do używania

Wn „Środki trwałe" 1625,20 zł

Ma „Rozliczenie zakupu" 1625,20 zł

3. PK – jednorazowy odpis amortyzacyjny

Wn „Amortyzacja" 1625,20 zł

Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych" 1625,20 zł

Przykład 2.

Pod koniec lipca przedsiębiorca zakupił klimatyzator do serwerowni, który został zamontowany w ten sposób, że jednostka zewnętrzna (klimatyzator zewnętrzny) została przymocowana do ściany zewnętrznej budynku, natomiast jednostka wewnętrzna (klimatyzator wewnętrzny) została zamontowana pod sufitem w serwerowni. Przewody łączące obie jednostki przechodzą przez niewielki otwór w ścianie budynku. Części zostały zamontowane w sposób umożliwiający ich odłączenie bez uszczerbku dla budynku i klimatyzatora. Wartość urządzenia wynosiła 6150 zł (wartość netto + VAT = 5000 zł + 1150 zł). Z dniem 31 lipca klimatyzacja została przyjęta do używania.

1. Z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości wynika, że środki trwałe o wartości od 5000 zł (włącznie) są amortyzowane metodą liniową na ogólnych zasadach. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po przyjęciu środka trwałego do używania.

2. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności urządzenia klimatyzacyjnego wynosi 7 lat (roczna stawka amortyzacyjna – 14 proc.).

3. Przedsiębiorca otrzymał fakturę w lipcu. Zakup jest związany z wykonywanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi VAT, wobec czego firmie przysługuje prawo do  odliczenia podatku naliczonego.

Zapisy w księgach rachunkowych lipca:

1. Faktura – zakup klimatyzatora

a) wartość brutto

Wn „Rozliczenie zakupu" 6150 zł

Ma „Rozrachunki z dostawcami" 6150 zł

b) VAT podlegający odliczeniu

Wn „Podatek naliczony i jego rozliczenie" 1150 zł

Ma „Rozliczenie zakupu" 1150 zł

2. OT – przyjęcie klimatyzatora do używania

Wn „Środki trwałe" 5000 zł

Ma „Rozliczenie zakupu" 5000 zł

Zapisy w księgach rachunkowych sierpnia:

1. PK – miesięczny odpis amortyzacyjny (5000 zł x 14 proc.: 12 miesięcy)

Wn „Amortyzacja" 58,33 zł

Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych" 58,33 zł

Jeżeli natomiast instalacja klimatyzacyjna została wbudowana w konstrukcję firmowego budynku, to wówczas wydatki poniesione na jej nabycie i montaż zasadniczo zwiększają wartość początkową tego budynku. Zgodnie z objaśnieniami do grupy 1 KŚT obejmującej „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" za budynek uznaje się wykorzystywany dla potrzeb stałych zadaszony obiekt budowlany, na trwałe połączony z gruntem, wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, na przykład instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku takie jak wbudowane meble.

Jeżeli zatem firma poniesie wydatki na zakup i montaż klimatyzacji wbudowanej w konstrukcję budynku w ten sposób, że jej ewentualne odłączenie spowodowałoby uszkodzenie budynku i/lub instalacji, to dokonane ulepszenie spowoduje zwiększenie wartości początkowej nieruchomości, od której według dotychczasowej stawki amortyzacyjnej będą dokonywane odpisy amortyzacyjne w nowej, wyższej niż dotychczas wysokości. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego po jego ulepszeniu, stanowi nowa wartość początkowa obejmująca dotychczasową wartość początkową budynku wraz z wartością ulepszenia (nakładów na zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej).

Przykład 3.

W sierpniu firma dokonała ulepszenia budynku magazynowo-administracyjnego ponosząc nakłady na zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej wbudowanej trwałe w konstrukcję budynku.

1. Dotychczasowa wartość początkowa budynku wynosiła 500 000 zł. Okres ekonomicznej użyteczności budynku określono na 40 lat, wobec czego roczna stawka amortyzacyjna wynosiła 2,5 proc.

2. Suma dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych wynosiła 125 000 zł, przy czym miesięczny odpis amortyzacyjny stanowił kwotę 1041,67 zł (500 000 zł x 2,5 proc. : 12 miesięcy).

3. Wartość nakładów na instalację klimatyzacyjną wyniosła 19 680 zł (wartość netto + VAT = 16 000 zł + 3680 zł). Firma w sierpniu otrzymała z tego tytułu fakturę.

4. Od września jednostka rozpocznie naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej powiększonej o nakłady na ulepszenie.

4. Zakup jest związany z wykonywanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi VAT, wobec czego firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ustalenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego uwzględniającego nakłady na klimatyzację:

1. Wartość początkowa budynku: 516 000 zł (500 000 zł + 16 000 zł)

2. Roczna stawka amortyzacyjna: 2,5 proc.

3. Roczna kwota odpisów amortyzacyjnych: 12 900 zł (516 000 zł x 2,5 proc.)

4. Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1075 zł (12 900 zł : 12 miesięcy).

Zapisy w księgach rachunkowych sierpnia:

1. Faktura – zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej

a) wartość brutto

Wn „Rozliczenie zakupu" 19 680 zł

Ma „Rozrachunki z dostawcami" 19 680 zł

b) podatek naliczony podlegający odliczeniu

Wn „Podatek naliczony i jego rozliczenie" 3680 zł

Ma „Rozliczenie zakupu" 3680 zł

c) wartość netto

Wn „Środki trwałe w budowie" 16 000 zł

Ma „Rozliczenie zakupu" 16 000 zł

2. OT – zwiększenie wartości początkowej budynku o wartość nakładów poniesionych na zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej

Wn „Środki trwałe" 16 000 zł

Ma „Środki trwałe w budowie" 16 000 zł

3. PK – miesięczny odpis amortyzacyjny

Wn „Amortyzacja" 1041,67 zł

Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych" 1041,67 zł

Zapisy w księgach rachunkowych września:

1. PK – miesięczny odpis amortyzacyjny (w nowej wysokości)

Wn „Amortyzacja" 1075 zł

Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych" 1075 zł

Autorka jest ekspertem w zakresie rachunkowości i podatków

podstawa prawna: ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 351)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA