fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Podmioty uprawnione do ulgi IP Box

Fotolia
Ulga IP Box to kolejna forma preferencji podatkowej, obok ulgi B+R, dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo- -rozwojową. W jej ramach dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej opodatkowane są stawką podatku wwysokości 5 proc.

Ulga ta obowiązuje od 1 stycznia i ma zadanie pobudzenie działań innowacyjnych.

Preferencja w teorii

Celem ulgi jest wsparcie firm rozwijających wysoką technologię opartą na wiedzy, wpływając tym samym na rozwój makro- i mikroregionów, wzrost inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorach zajmujących się innowacyjnością. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, po speł-nieniu określonych warunków, mogą zostać opodatkowane stawką 5 proc. zamiast 18/32 proc. (zasady ogólne), 19 proc. (podatek liniowy) w przypadku podatku PIT i 9 proc. lub 19 proc. w przypadku podatku CIT.

Czytaj także: Jak skorzystać z ulgi IP Box

Uwaga!

Z ulgi IP Box można skorzystać dopiero w zeznaniu rocznym, co oznacza, że w trakcie roku cały uzyskany dochód, także ten z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, dla którego preferencja może zostać zastosowana, podlega opodatkowaniu bez zastosowania ulgi.

Możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego, dla kwalifikowanej części dochodów, została obwarowana wymogami. (...)

Podstawą do przyznania ulgi jest przede wszystkim wykonywanie czynności uprawniających do jej zastosowania (m.in. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej wytwarzającej kwalifikowane IP) oraz odpowiednie zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych z tym związanych. Z uwagi na problematyczną wykładnie przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania ulgi, 15 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało specjalne objaśnienie dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP.

Działalność badawczo- -rozwojowa a IP Box

Zgodnie z art. 5a, pkt. 38 ustawy o PIT (analogicznie art. 4a pkt 26 ustawy o CIT), za działalność badawczo-rozwojową rozumie się (...) działalność twórczą obejmującą badania naukowe (pkt. 39 w/w ustawy) lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (...). Zgodnie z powyższą definicją, charakterystyczne dla działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie w jej ramach, badań naukowych i prac rozwojowych, które aby skorzystać z ulgi IP Box powodują wytworzenie lub ulepszenie kwalifikowanego IP. (...)

Prowadzone prace rozwojowe i badania naukowe mają mieć przy tym charakter twórczy, systematyczny i realnie wpływać na zwiększenie wiedzy w danej dziedzinie, co w konsekwencji ma się przełożyć na tworzenie nowych rozwiązań – nie są to więc rutynowe i okresowe działania.

Definicje

Różnice pomiędzy badaniami naukowymi a pracami rozwojowymi

Badania naukowe Prace rozwojowe

Eksperymentatorskie lub teoretyczne prace badawcze, charakteryzujące się oryginalnością, których celem jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Wśród badań naukowych można wyszczególnić badania:

- podstawowe

- stosowane

- przemysłowe Wykorzystywanie dostępnej wiedzy i umiejętności do projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, niemających charakteru rutynowych i okresowych zmian.

Warto przy tym wskazać, że w celu zastosowania ulgi IP Box, samo prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej, implikujące wytworzeniem IP może nie być wystarczające. Istotne jest określenie, czy dane IP wytworzone bądź udoskonalone w ramach prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej, kwalifikuje się do preferencji podatkowej pod względem jego unikalnego charakteru i innowacyjności.

Uwaga! Działalności badawczo - rozwojowa obejmuje także twórczość, której rezultatem jest ulepszenie lub rozwinięcie funkcjonujących w praktyce gospodarczej procesów, produktów lub usług, poprzez nadanie innowacyjnego charakteru, wyróżniającego spośród innych.

Czym jest kwalifikowany IP Box

Prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej jest jednym z elementów, niezbędnych do wytworzenia kwalifikowanego IP i skorzystania z preferencji podatkowej. Prawa własności intelektualnej, wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, dla których można zastosować preferencję podatkową w wysokości 5 proc. stawki podatku, zostały ściśle określone i wskazane w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust.2. ustawy o CIT. Katalog ten dotyczy klasycznych praw własności intelektualnej (np. patenty) oraz praw funkcjonalnych im odpowiadających, do których zaliczamy:

? prawo ochronne na wzór użytkowy,

? prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

? dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

? prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,

? prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

? autorskie prawo do programu komputerowego.

Wskazane powyżej prawa podlegają następczej kontroli merytorycznej dokonywanej przez urząd patentowy w procesie rejestracji lub zgłoszenia. Do wyjątków od tej zasady należy: prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz autorskie prawo do programu komputerowego, które podlegają jedynie ocenie formalnej. Definicji powyższych praw należy szukać w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zapewnienie ochrony patentowej- zgłoszenie wytworzonego w ramach działalności badawczo - rozwojowej tworu, jest jednym z niezbędnych warunków, świadczącym o oryginalności wytworzonego IP.

Zastosowanie preferencyjnego podatku 5% dla dochodów z kwalifikowanego IP, objętych ochrona prawną, nie może mieć miejsca wcześniej niż w dacie wydania decyzji przez organ patentowy. W przypadku wygaśnięcia prawa patentowego, nie ma możliwości dalszego stosowania preferencji.

Przykład 1.

Podatnik korzysta z preferencyjnego opodatkowania w ramach IP Box w stosunku do wytworzonego wzoru przemysłowego w 2019 r. Okres ochrony kończy się 30 czerwca 2020 r. Jeśli podatnik nie dokona stosownego przedłużenia, dla dochodów uzyskanych z IP Box po 30 czerwca 2020 r. nie będzie mógł korzystać z preferencji podatkowej.

Uwaga! Podatnik, który w ramach prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej, wytworzył kwalifikowany IP Box i w ramach podpisanej umowy, udzielił licencji na jego wyłączność, również może korzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego 5 proc. w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych IP.

Kto może skorzystać z ulgi

Adresatami preferencji IP Box są podatnicy prowadzący działalność badawczo - rozwojową, opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych (PIT lub CIT), którzy w ramach prowadzonej działalności osiągają dochody z kwalifikowanych IP (objętych patentem lub innym prawem ochronnym). Zgodnie z powyższym z preferencji mogą skorzystać:

- Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

- przedsiębiorstwa w spadku,

- wspólnicy spółki cywilnej,

- wspólnicy spółki jawnej,

- wspólnicy spółki partnerskiej,

- wspólnicy spółki komandytowej

oraz

- osoby prawne,

- spółki kapitałowe w organizacji,

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami),

- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,

- podatkowe grupy kapitałowe,

- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Ulga jest stosowana do dochodów z kwalifikowanych IP opodatkowanych na terytorium Polski.

Uwaga! Z preferencji IP Box nie mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych na potrzeby IP Box

Jednym z formalnych wymogów stosowania preferencji IP Box jest prowadzenie odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z dochodami z kwalifikowanych IP. Przedmiotowa ewidencja powinna być prowadzona w sposób należyty i przejrzysty i wskazywać łączną sumę przychodów, kosztów, dochodu, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5 proc. , oraz dochodu, który nie podlega preferencji podatkowej. Analogicznie jak w przypadku ulgi B+R, zdarzenia gospodarcze związane z ulgą IP Box powinny być wyodrębnione w prowadzonych przez podatników KPIR lub księgach rachunkowych. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe na potrzeby ulgi IP Box mogą do ewidencji zdarzeń gospodarczych z nią związanych, wyodrębnić konta ksiąg pomocniczych, natomiast podatnicy prowadzący KPIR, mogą korzystać z arkusza kalkulacyjnego, w którym należy ujmować comiesięczne zestawienie wydatków w wartościach narastających. Dodatkowo podatnicy pracujący nad wytworzeniem więcej niż jednego kwalifikowanego IP zobowiązani są prowadzić ewidencję dla każdego z projektów badawczo-rozwojowych, z wyszczególnieniem: opisu projektu, czasu jego rozpoczęcia i zakończenia, wykazu osób biorących udział w pracy nad konkretnym projektem, wykaz prac stworzonych w danym projekcie z przypisaniem osób (imienne), wykonujących te prace.

Uwaga! Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, stworzyli, rozwinęli lub ulepszyli kwalifikowane IP oraz ponieśli koszty z tym związane przed 1 stycznia 2019 r. i nie są w stanie ustalić ich wysokości, mogą przyjąć wysokość kosztów poniesionych po 31 grudnia 2018 r. Jeśli natomiast po 31 grudnia 2018 r., podatnik nie ponosi już żadnych kosztów związanych z kwalifikowanym IP, wówczas może on uwzględnić koszty poniesione w latach poprzednich, nie wcześniej jednak niż po 31 grudnia 2012 r.- przy jednoczesnym założeniu, że nie zostały uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów w latach poprzednich.

Należy mieć na uwadze, że nie każdy rodzaj prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej będzie umożliwiał skorzystanie z ulgi IP Box oraz nie każdy wytworzony w ramach tej działalności IP będzie kwalifikowanym. Stosowanie ulgi jest obwarowane nie tylko wymogami teoretycznymi ale i formalnymi. Nawet jeśli podatnik faktycznie wytworzy kwalifikowane IP w ramach działalności badawczo - rozwojowej, ale z prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych na potrzeby IP Box, nie będzie możliwe ustalenie dochodu z kwalifikowanych IP, nie będzie możliwości skorzystania z preferencji podatkowej. W przypadku wątpliwości co do możliwości zastosowania ulgi IP Box w swojej działalności, warto wystąpić o interpretację indywidualną, która będzie wiążąca, w konkretnym przypadku.

Zespół wFirma.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA