fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jaki podatek od hodowli kotów rasowych

Fotolia.com
Rozmnażanie i sprzedaż rasowych zwierząt domowych jest działem specjalnym produkcji rolnej. Od uzyskanych przychodów należy płacić daninę według zasad ogólnych albo jako ryczałt w wysokości 16,29 zł od jednego czworonoga.

- Zwracam się z prośbą o omówienie na łamach zagadnień związanych z obowiązkami podatkowymi hodowców zwierząt domowych: psów i kotów. Temat nie jest znany, a urzędnicy skarbowi też nie mają wiadomości w tym zakresie. Przymierzam się do prowadzenia hodowli kotów, ale nie wiem czy muszę otwierać działalność gospodarczą. Czy może istnieje inna forma rozliczania się z fiskusem? – pyta czytelniczka.

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że pojęcie działalności gospodarczej nie jest rozumiane we wszystkich przepisach jednakowo. Istnieje bowiem wiele definicji działalności gospodarczej.

Prawo działalności gospodarczej

Najważniejszą – bo decydującą o tym kiedy konieczne jest zgłaszanie wykonywania działalności gospodarczej – z tych definicji określa ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zob. art. 2 tej ustawy). Definicja ta nie obejmuje jednak m.in. chowu i hodowli zwierząt, gdyż przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności w tym zakresie (co wynika z art. 3 pkt 1 tej ustawy). Oznacza to, że w związku z rozpoczęciem hodowli kotów nie musi Pani zgłaszać wykonywania działalności gospodarczej (czyli – w uproszczeniu – otwierać działalności gospodarczej).

Podatek dochodowy

Podobnie jest według ustawy o PIT, tj. również przepisy tej ustawy nie uznają za działalność gospodarczą chowu i hodowli zwierząt. Działalność taka stanowi bowiem albo działalność rolniczą (wówczas przepisy ustawy o PIT nie mają zastosowania – zob. art. 2 ust.  1 pkt 1 ustawy o PIT), albo należy do tzw. działów specjalnych produkcji rolnej.

Do działów specjalnych produkcji rolnej należy m.in. hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (zob. art. 3 ust. 3 ustawy o PIT). Dotyczy to także hodowli kotów rasowych. A zatem z tytułu hodowli kotów może Pani osiągać podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej.

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą być ustalane na dwa sposoby:

- na zasadach ogólnych (czyli jako nadwyżka faktycznych przychodów nad faktycznymi kosztami) lub

- w wysokości zryczałtowanej na podstawie norm szacunkowych (zob. art. 24 ust. 4–4e ustawy o PIT. W przypadku hodowli kotów rasowych w 2017 r. jest to 16,29 zł od jednej sztuki stada podstawowego), przy czym:

1) warunkiem stosowania zasad ogólnych jest prowadzenie księgi (podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych) wykazującej te przychody (o zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku - zob. art. 15 ust. 1 ustawy o PIT),

2) obowiązkiem podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych, jest składanie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym, tj. deklaracji PIT-6 (do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego – w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalności). Na podstawie tej deklaracji naczelnicy urzędu skarbowego ustalają wysokość zaliczek miesięcznych (zob. art. 43 ust. 4 ustawy o PIT).

VAT

Inaczej niż w przypadku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o PIT, według ustawy o VAT działalność polegająca na hodowli kotów rasowych jest działalnością gospodarczą, a w konsekwencji prowadzona w ramach takiej hodowli sprzedaż kotów jest dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT (zwierzęta są bowiem towarami w rozumieniu przepisów o VAT).

W przypadku prowadzenia takiej sprzedaży przez osobę będącą czynnym podatnikiem VAT, dostawy (sprzedaż) kotów są opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23 proc. Nie ma bowiem w tym przypadku zastosowania żadna z obniżonych stawek VAT.

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie hodowli kotów mogą jednak najczęściej korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, tj. zwolnienia obejmującego sprzedaż przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), jak również sprzedaż przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza 200 000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym (zob. art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). W przypadkach takich dostawy (sprzedaż) kotów są zwolnione z VAT.

—Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA