fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy spółka partnerska radców prawnych musi robić remanent po zmianie proporcji udziałów?

Fotolia
Partnerzy spółki, którzy co miesiąc podejmują uchwałę w sprawie udziału w przychodach, kosztach i stratach na podstawie listy usług świadczonych przez nich w tym okresie, nie muszą sporządzać za każdym razem spisu z natury.

- Dwaj radcowie prawni założyli w lipcu 2017 r. spółkę partnerską w celu wykonywania wolnego zawodu – radcy prawnego. Zgodnie z umową spółki przedmiotem jej działalności jest działalność prawnicza. Partnerzy wnieśli do spółki wkłady pieniężne w równych wysokościach. Ponadto, zgodnie z umową spółki, udziały parterów w przychodach, kosztach zyskach i stratach spółki ustalane są na podstawie odrębnych uchwał partnerów, w których należy przyporządkować każdemu partnerowi konkretne usługi (przychody z ich realizacji) i rzeczywiście poniesione koszty realizacji tych usług, na zasadach ustalonych w uchwale partnerów założycieli, stosownie do zakresu przyczynienia się poszczególnych partnerów do pozyskania zleceń na usługi wykonywane przez spółkę i zakresu uczestnictwa w ich organizacji i realizacji. Zgodnie z umownym ustaleniem, partnerzy spółki co miesiąc będą więc podejmować uchwałę w sprawie udziału w zyskach spółki. Zdarzenia gospodarcze spółka partnerska ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Czy jest konieczność sporządzania przez tę spółkę co miesiąc spisu z natury? – pyta czytelnik.

Nie. W analizowanej sprawie nie powstanie obowiązek comiesięcznego sporządzania spisu z natury.

Stosownie do art. 24a ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. Muszą także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a–22o ustawy o PIT.

Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie).

Proporcjonalnie

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (m.in. spółki partnerskiej) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe (zob. art. 8 ust. 1 ustawy o PIT). Zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (zob. art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

Nie tylko na koniec roku

Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności (§ 27 ust. 1 rozporządzenia). Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego (§ 27 ust. 1a rozporządzenia).

Spis z natury wpisywany jest do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego (§ 27 ust. 2 rozporządzenia)

O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu (§  28 ust. 4 rozporządzenia)

Nie ma obowiązku

W przedstawionym stanie faktycznym wspólnicy spółki partnerskiej, zgodnie z postanowieniami umowy spółki, co miesiąc podejmują uchwałę w sprawie udziału wspólników w zyskach spółki. W analizowanej sprawie nie powstanie obowiązek comiesięcznego sporządzania remanentu (spisu z natury), gdyż podejmowane uchwały o udziale w zysku wypracowanym przez spółkę partnerską nie prowadzą do zmiany proporcji udziałów wspólników w tej spółce (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lipca 2009 r., IBPBI/1/415-365/09/KB). ?

Autor jest doradcą podatkowym

Spółka partnerska według kodeksu spółek handlowych

Spółką partnerską jest spółka osobowa, która została utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 86 § 1 kodeksu spółek handlowych).

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 k.s.h. (m.in. radcy prawnego) lub w odrębnej ustawie (zob. art. 87 § 1 k.s.h.).

Zgodnie z art. 91 k.s.h., umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 k.s.h.;

4) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;

5) firmę i siedzibę spółki;

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu (art. 50 § 1 k.s.h.). Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu (art. 51 §  1 k.s.h.).

Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może przy tym zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Przepisy kodeksu nie przewidują natomiast możliwości wyłączenia wspólnika z udziału w zyskach spółki. Należy zatem odróżnić wysokość udziału wspólnika w spółce partnerskiej od jego udziału w zysku tej spółki.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA