fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jaki podatek od dywidendy z zagranicy

123RF
Zasady rozliczania kwot wypłaconych polskim podatnikom przez zagraniczne spółki, w tym pobór podatku u źródła, mogą przysparzać problemów. Niesłusznie, bo zasady te są jasne – piszą eksperci.

Na regulowanym rynku giełdowym w Polsce coraz powszechniejszy staje się obrót papierami wartościowymi spółek zagranicznych, głównie z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej. W praktyce wątpliwości może wywoływać kwestia opodatkowania dywidendy wypłacanej przez takie spółki na rzecz polskich podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, w szczególności zasady poboru podatku u źródła oraz rozliczenia podatku przez samych podatników PIT nieprowadzących działalności gospodarczej związanej z tymi przychodami oraz podatników CIT.

Czytaj także: CIT: kiedy wypłata dywidendy spółce zagranicznej bez daniny

Podatek u źródła pobierany jest w kraju, w którym siedzibę (i rezydencję podatkową) ma spółka wypłacająca dywidendę. Zasada ta znajduje potwierdzenie w zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek jest wówczas zwykle obliczany i pobierany przez emitenta akcji zgodnie z lokalnym prawem podatkowym kraju jego siedziby. Inwestor będący polskim rezydentem podatkowym otrzymuje więc kwotę dywidendy pomniejszoną o podatek u źródła zapłacony za granicą.

Od 1 stycznia 2017 r. zarówno na gruncie ustaw o PIT, jak i o CIT wprowadzono przykładowy katalog źródeł przychodów osiąganych na terytorium Polski, wśród których wymienia się m.in. przychody z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Polski w ramach regulowanego rynku giełdowego. Co prawda katalog ten dotyczy przychodów osiąganych przez nierezydentów, jednak wśród płatników mogły się pojawić wątpliwości, czy mają oni obowiązek poboru podatku u źródła od dywidendy wypłacanej za ich pośrednictwem.

19 lutego 2018 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w tym zakresie dwie interpretacje indywidualne (0114-KDIP3-2.4011.247. 2017.3.MK oraz 0114-KDIP2-2.4010.193.2017.3.AZ), w których potwierdził stanowisko wnioskodawcy m.in., że tego rodzaju dywidendy są dochodami uzyskiwanymi ze źródeł zagranicznych.

Na podstawie tych interpretacji można uznać, że na banku/biurze maklerskim, za pośrednictwem którego polski akcjonariusz uzyskuje dywidendę, nie będą spoczywały obowiązki płatnika. Czyli biuro maklerskie/bank nie jest obowiązane do obliczenia i poboru polskiego podatku. W konsekwencji do wypłaty takiej dywidendy zastosowanie powinny znaleźć ogólne zasady dotyczące opodatkowania dywidend otrzymanych przez polskich podatników z zagranicznych źródeł. W praktyce oznacza to, że polski podatnik uzyska kwotę dywidendy netto, czyli po potrąceniu o podatek u źródła zapłacony w kraju źródła, tj. w kraju siedziby emitenta akcji wypłacającego dywidendę. Kwota potrąconego poza granicami Polski podatku znajduje się zwykle w dokumentacji informacyjnej uzyskanej od banku (firmy inwestycyjnej), za pośrednictwem którego wypłata jest uzyskiwana przez danego podatnika. Informacja taka może też wynikać z innych źródeł dostępnych akcjonariuszom (np. danych upublicznionych na stronach internetowych emitenta wypłacającego dywidendę czy też z uzyskanych bezpośrednio od emitenta).

Polscy podatnicy PIT, tj. osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, nie otrzymają informacji o przychodach w postaci formularza PIT-8C. Mogą również nie otrzymać formularza lub imiennej informacji od emitenta wskazujących podatek pobrany poza granicami Polski. Będą więc zobowiązani do samodzielnego obliczenia podatku od dywidendy przy zastosowaniu zryczałtowanej stawki 19 proc. oraz wykazania go w deklaracji rocznej składanej za rok, w którym uzyskali dywidendę. Od tak obliczonego podatku będą mieli prawo do odliczenia kwoty równej podatkowi u źródła zapłaconemu za granicą, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od dywidendy przy zastosowaniu stawki 19 proc. Zasada ta wynika z art. 30a ust. 9 ustawy o PIT, przy czym znajduje zastosowanie, jeśli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej.

W przypadku polskich podatników CIT przychody z zagranicznej dywidendy łączy się z innymi z zysków kapitałowych i opodatkowuje 19-proc. stawką CIT. Od podatku obliczonego od łącznej sumy tych przychodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu od uzyskanej dywidendy w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej).

W uproszczeniu, jeśli polski podatnik otrzymuje 10 tys. zł dywidendy od spółki z siedzibą w Luksemburgu, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, emitent akcji, odnośnie do których wypłacana jest dywidenda, odprowadzi w Luksemburgu 15-proc. podatek u źródła. Polski podatnik PIT otrzyma więc kwotę netto 8,5 tys. zł. Podatnik taki będzie zobowiązany do zapłaty 19-proc. zryczałtowanego podatku w Polsce. Przychodem jednak dla celów rozliczenia polskiego podatku nie będzie kwota faktycznie uzyskana z dywidendy, ale kwota brutto, tj. kwota przed potrąceniem zagranicznego podatku u źródła (czyli 10 tys. zł). Podatek wyniesie więc 1,9 tys. zł. Podatnik odliczy jednak od swojego podatku kwotę równą podatkowi u źródła zapłaconemu przez emitenta akcji w Luksemburgu. Takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód uzyskany w Luksemburgu. W związku z tym, że kwota podatku u źródła zapłaconego z Luksemburgu nie przekracza podatku, który byłby uiszczony od tego dochodu w Polsce, podatnik powinien odliczyć od polskiego podatku dochodowego całą kwotę podatku zapłaconego w Luksemburgu, tj. 1,5 tys. zł. A to oznacza, że w związku z otrzymaniem od podmiotu luksemburskiego 10 tys. zł dywidendy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty w Polsce 400 zł podatku dochodowego i wykazania go w rocznym zeznaniu podatkowym z takiego źródła przychodu.

Grzegorz Jukiel jest doradcą podatkowym, prawnikiem kierującym praktyką podatkową w White & Case Warszawa, a Paweł Góra jest w tej praktyce prawnikiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA