fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zerowy PIT dla młodych już obowiązuje

Adobe Stock
1 sierpnia weszły w życie przepisy zwalniające z podatku dochodowego od osób fizycznych przychody osiągane z tytułu umowy o pracę bądź umowy zlecenia przez pracowników lub zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Zgodnie z nowymi przepisami:

1) Wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (przy czym w 2019 r. limit jest proporcjonalnie pomniejszony do kwoty 35 636,67 zł). Podatnicy korzystający z tego zwolnienia nie mogą jednak korzystać z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu.

2) Limit roczny obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) wypłacających podatnikowi przychody z pracy lub z umów zleceń. Przy czym przy obliczaniu limitu (kwot przychodów podlegających zwolnieniu) nie bierze się pod uwagę m.in.: przychodów z pracy oraz z umów zleceń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym i przychodów zwolnionych z PIT.

3) Do skorzystania z omawianego zwolnienia już w roku 2019 (za okres od sierpnia 2019 r.) konieczne jest złożenie przez pracownika/zleceniobiorcę oświadczenia w tym zakresie. W przeciwnym razie zwolnienie będzie stosowane dopiero w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za 2019 r.

4) Podatnik może złożyć płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia. W szczególności może to być zasadne, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu (dwóch pracodawców, pracodawcy i zleceniodawcy). Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby bowiem spowodować, że podatnik, który osiąga wysokie przychody, musiałby w rocznym rozliczeniu podatku uiścić znaczną dopłatę.

5) Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636, 67 zł) podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

6) Niezależnie od ww. zwolnienia od podatku, przychody te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie, w jakim stanowiły je do tej pory.

Od kiedy można zastosować

Ustawa weszła w życie 1 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że wynagrodzenia płatne po tym terminie dla wskazanej grupy osób mogą być zwolnione z podatku po spełnieniu niżej określonych kryteriów:

1. Pracownik/zleceniobiorca ma mniej niż 26 lat.

2. Pracownik/zleceniobiorca złożył swojemu pracodawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. Jest to „oświadczenie podatnika w wieku do 26. roku życia dla celów zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych".

3. Zwolnienie nie obejmuje umów zleceń rozliczanych podatkiem ryczałtowym, czyli tych z wynagrodzeniem poniżej 200 zł.

4. Zwolnienie nie obejmuje umów o dzieło.

Warto dodać, że oświadczenia o chęci skorzystania ze zwolnienia z podatku na bieżąco ustawodawca przewidział jedynie w roku 2019. Od przyszłego roku zwolnienie powinno być przez pracodawców stosowane automatycznie, bez żadnych oświadczeń składanych przez pracowników.

Co zrobić, aby skorzystać

Pracownik może złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy, a pracodawca ma obowiązek uwzględnić je najpóźniej w następnym miesiącu po jego złożeniu.

Przykład

1 sierpnia br. pan Krzysztof Nowak złożył swojemu pracodawcy. oświadczenie o chęci skorzystania ze zwolnienia już w 2019 roku. Zwolnienie musi być zastosowane do przychodów we wrześniu 2019 r., przy czym pracodawca może, ale nie musi, zastosować zwolnienie już do przychodów osiągniętych (wypłacanych) w sierpniu 2019 r.

W przypadku niezłożenia przez pracownika oświadczenia, a co za tym idzie naliczania przez pracodawcę podatku, pracownik skorzysta ze zwolnienia w ramach rocznego zeznania podatkowego.

Co ważne, w przypadku pracowników, którzy mają wypłacane zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy rodzicielskie, zwolnienie z podatku nie będzie obowiązywało.

Przykład

Załóżmy, że w październiku br. pan Krzysztof Nowak z poprzedniego przykładu będzie przebywał przez kilka dni na zasiłku. Będzie zwolniony z podatku w odniesieniu do przychodu z wynagrodzenia, natomiast zapłaci podatek za przychód związany z zasiłkiem.

W zakresie praktycznego zastosowania omawianej zmiany powstaje wiele wątpliwości interpretacyjnych. Dla określenia jednoznacznego sposobu stosowania nowych przepisów konieczne wydaje się wydanie przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej oficjalnego stanowiska. Do tej pory nie zostało ono jeszcze wydane.

Jak wyliczyć składkę zdrowotną

Wprowadzone zmiany mają istotny wpływ na sposób wyliczania składki zdrowotnej, która jest powiązana z zaliczką na podatek dochodowy. W praktyce omawiane przepisy wprowadzają zasadę, że aby policzyć prawidłowo składkę na ubezpieczenie zdrowotne, należy policzyć również „teoretyczny/hipotetyczny podatek", który należałoby odprowadzić, gdyby nie było zwolnienia podatkowego.

podstawa prawna: ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1394)

Zdaniem autora

Marcin Mika, HR & Payroll - Director Growth & Client Success w ADP Polska

Wprowadzone zmiany to nowe obowiązki dla pracodawcy

Wprowadzone zmiany powodują, że pracodawcy będą obciążeni zadaniami związanymi z komunikacją do swoich pracowników. Pracownicy muszą bowiem otrzymać informację o tym, w jaki sposób będzie wprowadzana zmiana w organizacji, a więc gdzie znajdą oświadczenia, kiedy będą mogli je składać, jaki będzie obieg dokumentów. Dodatkowo, każdy nowy dokument to czas związany z jego administracją, kontrolą poprawności wypełnienia i złożenia. To również jego rejestracja w systemie kadrowo-płacowym oraz archiwizacja w aktach personalnych, a co za tym idzie dodatkowy czas i koszty.

Termin wdrożenia zmian jest bardzo krótki. Brakuje przy tym szczegółowych wytycznych w przypadkach „szczególnych", w których ustawa nie precyzuje, w jaki sposób mają być naliczane wynagrodzenia. Każda zmiana w zakresie podatków czy składek dotycząca serca systemów kadrowo płacowych jest skomplikowana, a jej wykonanie jest czasochłonne, ponieważ należy przetestować w zasadzie wszystkie algorytmy naliczania wynagrodzeń. Co więcej, każda zmiana wprowadzana w trakcie roku podatkowego dodatkowo utrudnia przygotowanie się do niej i jej wdrożenie. Gdy pracodawcy lub producenci systemów kadrowo-płacowych uporają się ze zmianą wprowadzaną od 1 sierpnia br., już będą na nich czekać kolejne projekty zmian do zaimplementowania. Tym razem związane z obniżeniem pierwszego progu podatkowego z 18 proc. na 17 proc., zwiększeniem kwoty wolnej od podatku, zmianą sposobu naliczania przekroczenia progu podatkowego od stycznia 2020 r. czy też obsługą zwolnienia osób poniżej 26. roku życia z podatku od stycznia 2020 r. po zakończeniu obowiązywania przepisów przejściowych.

Istotną kwestią jest także temat informacji podatkowej PIT-11. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby tak duże zmiany wprowadzane w trakcie roku podatkowego nie wpłynęły na przygotowywane przez pracodawców informacje podatkowe. Będzie to kolejny krytyczny z perspektywy pracodawcy obszar do zaimplementowania w organizacji.

Uciążliwe mogą być również dla pracodawców comiesięczne pytania pracowników poniżej 26. roku życia o prawidłowość naliczonego wynagrodzenia. Jeżeli w danym miesiącu taki pracownik będzie miał naliczony podatek np. ze względu na zasiłek, to wówczas jego wynagrodzenie może się różnić. Dla specjalistów kadrowo-płacowych oznacza to niezwykle trudny okres rozmów z pracownikami, którym trudno będzie wytłumaczyć mechanizm naliczania wynagrodzenia, zwłaszcza w bardziej złożonych przypadkach.

Zwolnienie z podatku nie obejmuje umów zleceń tzw. ryczałtowych, czyli tych, których kwota na umowie nie przekroczy 200 zł. Dla takich umów nadal będzie naliczany ryczałtowy 18-proc. podatek. Warto, aby do takich osób również dotrzeć z informacją, że pomimo szeroko komunikowanego zwolnienia z podatku, w ich przypadkach podatek ten będzie naliczany i odprowadzany.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA