fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak liczyć wynagrodzenie płatnika

www.sxc.hu
Należność dla przedsiębiorcy z tytułu terminowego wpłacania podatków do budżetu należy obliczyć od kwoty pobranych zaliczek bez pomniejszania jej o nadpłaty wynikające z rozliczenia PIT za rok ubiegły.

- Przedsiębiorca jako płatnik obliczył należne zaliczki na PIT (od wynagrodzeń) za marzec 2016 r. zgodnie z ustawą o PIT. Jednocześnie w marcu 2016 r. została rozliczona nadpłata wynikająca z rozliczenia roku ubiegłego (PIT-40). W kwietniu 2016 r. przedsiębiorca wpłacił na konto właściwego urzędu skarbowego należne zaliczki na PIT za marzec pomniejszone o wynagrodzenie płatnika oraz o nadpłatę wynikającą z rozliczenia za ubiegły rok. Wynagrodzenie płatnika wyniosło 0,3 proc. kwoty należnych zaliczek za marzec. Przedsiębiorca obliczył swoje wynagrodzenie od kwoty zaliczki za marzec 2016 r. bez pomniejszania jej o kwoty nadpłat wynikających z PIT-40 za 2015 r. Mamy jednak wątpliwości i nie chcielibyśmy, aby nasze rozliczenia zostały zakwestionowane przez organy podatkowe. Od jakiej kwoty powinno być obliczone wynagrodzenie płatnika: czy od kwoty pobranych zaliczek, czy od kwoty pobranych zaliczek pomniejszonych o nadpłaty wynikające z rozliczenia podatku za rok ubiegły (PIT-40)? – pyta czytelniczka.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 ordynacji podatkowej).

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy) są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o PIT). Na warunkach określonych w art. 37 ustawy o PIT płatnik (pracodawca) zobowiązany jest sporządzić roczne obliczenie podatku PIT-40.

Są obowiązki, ale jest też zapłata

Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (art. 28 § 1 o.p.). Dotyczy to m.in. płatników PIT od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń.

Literalne brzmienie art. 28 § 1 o.p. wskazuje, że uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia jest uzależnione od wpłacenia pobranego podatku w terminie. Wynagrodzenie to ma charakter fakultatywny. Płatnicy podatków stanowiących dochód budżetu państwa mogą, ale nie muszą, korzystać z tego uprawnienia.

0,3 proc. pobranej daniny

Minister finansów w rozporządzeniu z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (DzU z 2015 r., poz. 2154) zarządził, że płatnikom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników, na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników.

Przez podatek rozumie się przy tym również zaliczki na podatki (zob. art. 3 pkt 3 lit. a o.p.).

Od pełnej kwoty

Z opisu wynika, że przedsiębiorca jako płatnik (pracodawca) obliczył należne zaliczki na PIT za marzec 2016 r. Jednocześnie w marcu 2016 r. została rozliczona nadpłata wynikająca z rozliczenia roku ubiegłego (PIT-40). W kwietniu 2016 r. przedsiębiorca wpłacił na konto właściwego urzędu skarbowego należne zaliczki na PIT za marzec pomniejszone o wynagrodzenie płatnika oraz o nadpłatę wynikającą z rozliczenia za rok ubiegły.

W przedstawionym stanie faktycznym należy przyjąć, że wynagrodzenie przedsiębiorcy (płatnika – pracodawcy) wyniesie 0,3 proc. kwoty należnych zaliczek za marzec 2016 r. Zgodnie bowiem z art. 28 § 1 o.p. kwotę przysługującego przedsiębiorcy jako płatnikowi zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków (zaliczek na podatek) należy obliczyć od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa zaliczek, a nie od kwoty pobranych zaliczek pomniejszonej o nadpłaty wynikające z rozliczenia podatku za rok ubiegły (tj. PIT-40 za 2015 r.). Pogląd ten znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 27 września 2012 r., IBPBII/1/415-631/12/MK).

Przykład:

Załóżmy, że kwota zaliczek na PIT za marzec wyniosła 2 000 zł, natomiast kwota nadpłaconych zaliczek za 2015 r. wynikająca z PIT-40 wyniosła 120 zł. Wynagrodzenie płatnika przedsiębiorca powinien policzyć od kwoty pobranej zaliczki na PIT od wynagrodzeń za marzec 2016 r., tj. od kwoty 2 000 zł. Wyniesie ono zatem 6 zł (2 000 zł x 0,3 proc.).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA