fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kiedy dochody z agroturystyki są zwolnione z PIT

Marcin Szymankiewicz
materiały prasowe
Rolnik oferujący miejsca dla letników w swoim gospodarstwie rolnym nie zapłaci podatku dochodowego. Ale tylko, gdy liczba wynajmowanych pokoi w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie wiejskim nie przekroczy pięciu.

To nie jest działalność rolnicza

- Jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne o powierzchni 11,05 ha położone na terenie wiejskim. Nie prowadzę działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zamierzam rozpocząć prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Czy przychody z agroturystyki można uznać za przychody z działalności rolniczej wyłączonej z PIT?

Nie. Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).

Działalność rolnicza i działy specjalne produkcji rolnej

Działalnością rolniczą, stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (art. 2 ust. 3 ustawy o PIT). Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT (zob. art. 2 ust. 3a ustawy o PIT).

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej (zob. art. 2 ust. 4 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym).

Agroturystyka w znaczeniu językowym oznacza prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne zapewniające noclegi, często wraz z usługami gastronomicznymi.

Działalności w zakresie agroturystyki nie można zakwalifikować jako działalności rolniczej, a zatem do dochodów z tej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT (por. interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 10 listopada 2014 r., IPTPB1/415-503/14-4/AP oraz interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 sierpnia 2014 r., IPPB1/415-302/13/14-12/S/KS).

Muszą być spełnione wszystkie warunki

- Jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne o powierzchni 15,43 ha położone na wsi. Nie prowadzę działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zamierzam rozpocząć prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Będę wynajmować cztery pokoje w budynku mieszkalnym turystom (osobom przebywającym na wypoczynku). Czy dochody z agroturystyki mogą korzystać ze zwolnienia z PIT?

Tak. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Podatnik uzyskujący dochody z wynajmu pokoi gościnnych skorzysta z tego zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- najem dotyczy pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

- budynki, w których znajdują się pokoje przeznaczone na wynajem, są położone na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,

- przedmiotem usług jest wynajem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,

- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

W sytuacji, gdy zostaną spełnione te warunki, również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, którym wynajęto pokoje, są zwolnione z PIT (por. interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 10 listopada 2014 r., IPTPB1/415-503/14-4/AP).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że rolnik będzie wynajmował turystom (osobom przebywającym na wypoczynku) cztery pokoje gościnne w budynku mieszkalnym znajdującym się w gospodarstwie rolnym na ternie wiejskim. Spełnione są zatem warunki do objęcia zwolnieniem dochodów z agroturystyki, łącznie z opłatami za ewentualne wyżywienie.

Uwaga! Gdyby liczba wynajmowanych pokoi przekroczyła pięć, to dochody z wynajmu nie korzystałyby ze zwolnienia.

Przykład

Rolnik wynajął pokoje dla letników i łącznie liczba wynajmowanych turystom pokoi wyniosła:

- pięć pokoi – rolnik może skorzystać ze zwolnienia

- sześć pokoi – rolnik nie może skorzystać z tego zwolnienia.

Zakwaterowanie jedynie w budynku mieszkalnym

- Jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne o powierzchni 12,43 ha położone na terenie wiejskim. Nie prowadzę działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zamierzam rozpocząć prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. W  ramach tej dzielności będę wynajmować turystom dwa pokoje w budynku gospodarczym, zaadaptowanym na potrzeby mieszkalne. Czy moje dochody z tego tytułu mogą korzystać ze zwolnienia z PIT?

Nie. Aby wynajem pokoi mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, powinien m.in. dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

W przedstawionym stanie faktycznym wynajmowane pokoje są wprawdzie zaadaptowane do potrzeb mieszkalnych, ale znajdują się w budynku gospodarczym, a zatem nie są spełnione warunki do objęcia dochodów z ich wynajmu zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT.

Liczy się łączna liczba wynajmowanych izb

- Rolnik zamierza nabyć ze wspólnikiem gospodarstwo rolne o powierzchni 8,02 ha znajdujące się na terenie wiejskim. Na  siedlisku znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny, a w nim osiem niezależnych pokoi. Rolnik i jego wspólnik zamierzają prowadzić działalność rolną, każdy na swojej części ww. nieruchomości oraz korzystać z przypadającej na każdego z nich części budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych. Przeprowadzą tzw. podział quam usum regulujący zasady korzystania ze wspólnej nieruchomości. Czy poprzez podział na podstawie pisemnej, wewnętrznej umowy pomiędzy wspólnikami (quam usum) rolnik może, wynajmując turystom cztery pokoje gościnne (wraz z wyżywieniem), korzystać ze zwolnienia z PIT?

Nie. W przypadku wspólników posiadających prawo do współużytkowania budynku mieszkalnego znajdującego się w gospodarstwie rolnym położonym na terenach wiejskich, zwolnienie znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy łączna liczba pokoi wynajmowanych w tym budynku mieszkalnym nie przekracza pięciu.

W opisanym stanie faktycznym sytuacja taka nie zachodzi, gdyż łącznie wynajmowanych będzie osiem pokoi. Oznacza to, że przychody osiągane przez rolnika z wynajmu pokoi gościnnych turystom nie będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2014 r., IPPB1/415-1277/13-5/AM).

Uwaga! Gdyby w budynku zostało wynajętyche jedynie pięć pokoi turystom, to uzyskane z tego tytułu dochody mogłyby zostać objęte zwolnieniem.

Tylko pokoje, a nie cały dom

- Rolnik nabył gospodarstwo rolne o powierzchni 1,7 ha znajdujące się na ternie wiejskim. W gospodarstwie znajduje się dom mieszkalny. W budynku tym rolnik zamierza świadczyć usługi agroturystyczne. W budynku mieszkalnym liczba samodzielnych pokoi przeznaczonych do zakwaterowania gości będzie wynosić pięć. Z uwagi na to, że rolnik nie będzie mieszkał w gospodarstwie, zamierza wynajmować turystom wyłącznie cały dom, bez podziału na pokoje, razeme ze wszystkimi udogodnieniami znajdującymi się na terenie (plac zabaw dla dzieci, piaskownica, wiata grillowa). Czy dochody uzyskane z wynajmu całego domu położonego w gospodarstwie rolnym położonym na terenie wiejskim osobom przebywającym na wypoczynku i nocującym w budynku mieszkalnym, w którym liczba pokoi nie przekracza pięciu, korzystają ze zwolnienia z PIT?

Nie. Organy podatkowe przyjmują, że w takim stanie faktycznym, jak przedstawiony w pytaniu, rolnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, gdyż nie zostanie spełniony jeden z warunków. Z ww. przepisu wynika bowiem, że jednym z niezbędnych warunków, jakie powinien spełnić podatnik, aby mógł skorzystać ze zwolnienia, jest świadczenie usług najmu pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, a nie świadczenie usług najmu całego budynku mieszkalnego (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2012 r. IPPB1/415-1108/11-2/KS).

Wyłącznie na terenie wiejskim

- Rolnik zamierza wynajmować pięć pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku. Pokoje znajdują się w budynku mieszkalnym, który położony jest na terenie posiadającym prawa miejskie, w gospodarstwie rolnym. Czy dochody uzyskane z wynajmu tych pokoi mogą korzystać ze zwolnienia z PIT?

Nie. Rolnik nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, ponieważ nie będzie spełniony jeden z warunków zawartych w tym przepisie, tj. położenia budynku mieszkalnego na terenie wiejskim. Miejscowość, w której położony jest przedmiotowy budynek mieszkalny, posiada bowiem status miasta. Poziom zaludnienia tego miasta nie ma przy tym znaczenia (por. interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 maja 2010 r., ITPB1/415-233/10/HD).

Koniecznie w gospodarstwie rolnym

- Wraz z żoną mieszkam w domu na wsi. Nie prowadzimy działalności gospodarczej ani nie jesteśmy rolnikami (nie prowadzimy gospodarstwa rolnego). Wioska, w której mieszkamy, znajduje się w regionie atrakcyjnym turystycznie i przymierzamy się do wynajęcia w sierpniu trzech pokoi turystom, tj. osobom przebywającym na wypoczynku. Dom znajduje się na działce z ogrodem o łącznej powierzchni 0,42 ha. Czy dochody z wynajmu tych pokoi mogą być objęte zwolnieniem z PIT?

Nie. Wynajem tych pokoi nie będzie objęty zwolnieniem, gdyż budynek, w których znajdują się pokoje przeznaczone na wynajem, położony jest wprawdzie na terenie wiejskim, ale nie w gospodarstwie rolnym. Oceny takiej nie zmienia okoliczność, że wszystkie pozostałe warunki do objęcia tym zwolnieniem zostaną spełnione, gdyż do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT niezbędne jest spełnienie wszystkich warunków określonych w tym przepisie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA