fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Nagrody w programie lojalnościowym są zwolnione z PIT

Fotolia.com
Nagrody związane ze sprzedażą premiową o wartości do 760 zł, uzyskiwane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nie wymagają odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy przez organizatora.

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 marca 2017 r. (2461-IBPB-2-2.4511. 21.2017.1.IN).

O wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się spółka zamierzająca wprowadzić program lojalnościowy. Uczestnicy programu mieliby otrzymywać punkty w zamian za zakupy u określonych sprzedawców, po odpowiednim zalogowaniu się do serwisu prowadzonego przez organizatora programu. Następnie punkty miały być wymienianie na nagrody (m.in. bony o określonej wartości pieniężnej) fundowane przez organizatora programu. Spółka powzięła wątpliwość czy przekazanie nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej będzie skutkować powstaniem po jej stronie obowiązków płatnika PIT.

Zdaniem spółki, w analizowanym przypadku zastosowanie znalazłoby zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. W konsekwencji, po stronie uczestników programu nie powstanie przychód, natomiast na spółce nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku ani sporządzenia stosownej deklaracji (np. PIT-8AR) lub informacji (PIT-8C). Organ uznał powyższe stanowisko za prawidłowe.

Warto zadbać o regulamin akcji promocyjnej

Paweł Kamiński, starszy konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

la zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, niezbędne jest aby:

- otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,

- jednorazowa wartość otrzymanej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł i

- nagroda nie została otrzymana w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez nagrodzonego.

W niniejszej sprawie kluczowa wątpliwość dotyczyła spełnienia pierwszej z wymienionych przesłanek, bowiem pojęcie „sprzedaż premiowa" nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT.

Organ podatkowy uznał, że sprzedażą premiową jest umowa sprzedaży, zawarta między sprzedającym a kupującym, połączona z przyznaniem kupującemu premii. Co istotne, interpretacja potwierdza, że premia nie musi polegać na czynnościach wykonywanych bezpośrednio przez samego sprzedającego. W analizowanym przypadku, jakkolwiek koszt nagród będzie ponosiła spółka, tj. organizator programu lojalnościowego, to sama sprzedaż będąca podstawą naliczenia premii będzie realizowana w relacji pomiędzy uczestnikiem programu lojalnościowego a sprzedawcą – pozostającym odrębnym podmiotem od organizatora konkursu.

Powyższa konkluzja jest szczególnie istotna dla tych podmiotów, które wdrażają programy lojalnościowe przy współpracy z agencjami marketingowymi, które pełnią funkcję organizatorów tych programów. W przypadku opisanego modelu współpracy fakt, że organizator danego programu nie dokonuje jakiejkolwiek sprzedaży na rzecz konsumentów, nie wyklucza kwalifikacji takiej akcji promocyjnej jako sprzedaży premiowej. Tym samym potencjalnie możliwe jest skorzystanie z analizowanego zwolnienia z PIT.

Należy jednak zwrócić uwagę, że analizowana interpretacja indywidualna nie rozstrzyga wprost, który podmiot zaangażowany w prowadzenie sprzedaży premiowej powinien pełnić funkcję płatnika PIT w przypadku, gdy nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z PIT ze względu na wartość nagrody. Nawet gdy formalnie organizatorem akcji promocyjnej będzie agencja marketingowa, organy podatkowe mogą uznać, że obowiązki płatnika nadal będą obciążały podmiot zlecający przeprowadzenie akcji promocyjnej, ponieważ to on ponosi ekonomiczny ciężar organizacji tej akcji oraz ufundowania nagród (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 31 października 2016 r., 1462-IPPB4.4511.1078.2016.1.JM).

Rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości powinno następować każdorazowo w drodze indywidualnej analizy danego przypadku. Z tego powodu niezwykle istotne jest prawidłowe udokumentowanie sprzedaży premiowej, a w szczególności sporządzenie regulaminu programu lojalnościowego, w precyzyjny sposób określającego m.in. organizatora danej akcji, krąg jej adresatów oraz warunki uzyskania premii.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że możliwość zastosowania analizowanego zwolnienia z PIT dotyczy wyłącznie programów kierowanych do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku sprzedaży premiowej w relacjach B2B nie ma znaczenia wartość uzyskanych nagród, gdyż zawsze będą one przychodem dla uczestników programu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA