fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak rozliczyć CIT od zbycia dokumentacji technicznej i projektowej

Adobe Stock
Podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbywa prawo majątkowe wytworzone we własnym zakresie, powinien rozpoznać przychód jako pochodzący z pozostałych źródeł, a nie z zysków kapitałowych.

Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2019 r. (0111-KDIB2-3.4010.32.2019.1.AD).

Podatnik (spółka) prowadzi działalność gospodarczą o profilu inżynieryjno-konsultingowym. W toku prowadzonej działalności przeprowadza zindywidualizowane audyty energetyczne oraz sporządza dokumentację techniczną lub projektową. W związku z przeprowadzanymi działaniami, spółka wytwarza wartości niematerialne i prawne, z których część objęta jest prawem autorskim. Po zakończonym projekcie są one przekazywane w całości lub w części na nabywcę. Wynagrodzenie za te usługi ustalane jest łącznie, bez podziału na poszczególne elementy usługi.

W związku z tym spółka zadała pytanie, czy tak uzyskane przychody z odpłatnego zbycia audytów energetycznych, dokumentacji technicznej lub projektowej są przychodami z zysków kapitałowych. Sama uważała, że są to przychody z pozostałych źródeł.

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wskazał, że art. 7b ustawy o CIT, zawierający katalog przychodów zaliczanych do źródła przychodów kapitałowych, jest katalogiem zamkniętym. Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika.

Dyrektor KIS wskazał, że art. 16b ustawy o CIT, do którego odnosi się art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT, dotyczy wyłącznie praw stanowiących dla podatnika wartości niematerialne i prawne, kreowane wyłącznie poprzez nabycie danego prawa (a nie jego wytworzenie). Z uwagi więc na to, że w zakresie rozważanych audytów energetycznych oraz dokumentacji technicznej lub projektowej przenoszone są prawa autorskie wytworzone, a nie nabyte przez spółkę, należy uznać, że przychód osiągnięty z tytułu ich zbycia nie powinien być kwalifikowany jako przychód ze źródeł kapitałowych.

Anna Andrzejewska konsultantka w dziale prawnopodatkowym PwC

Nowelizacja ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wprowadziła podział dochodów podatników na dochód osiągnięty z zysków kapitałowych oraz dochód z innych źródeł przychodów. Podatnicy obowiązani są do wydzielenia przychodów kapitałowych i odpowiadających im bezpośrednio kosztów do odrębnego źródła, czyli tzw. koszyka przychodowego oraz opodatkowania tak obliczonych dochodów kapitałowych podatkiem dochodowym. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy wprowadzającej ten podział, zmiany zostały wprowadzone w celu przeciwdziałania stosowaniu mechanizmów obniżania bazy opodatkowania i innych form agresywnej optymalizacji podatkowej.

Podatnicy są obowiązani wyodrębnić przychody kapitałowe pochodzące m.in. z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT. Zgodnie natomiast z tym przepisem, co do zasady amortyzacji podlegają nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.

Przepis, zgodnie z którym do przychodów kapitałowych należy zaliczyć przychody ze zbycia praw autorskich lub praw pokrewnych, odwołujący się do przywołanego art. 16b ustawy o CIT, dotyczy więc jedynie przychodów pochodzących ze zbycia praw autorskich lub pokrewnych nabytych od innego podmiotu.

Taka interpretacja wspomnianego przepisu jest zgodna z linią interpretacyjną organów podatkowych tworzoną po odpowiedzi ministra finansów

z 27 czerwca 2018 r. (DD6.054.9.2018) na zapytanie poselskie o numerze 7428. W odpowiedzi te potwierdzone zostało, że podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbywa prawo majątkowe wytworzone we własnym zakresie, nie powinien zaliczyć przychodu z takiego zbycia do przychodów kapitałowych. Powinien rozpoznać je jako przychody z pozostałych źródeł.

Początkowo Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach indywidualnych przyjmował stanowisko przeciwne, jednak po ukazaniu się ww. odpowiedzi, linia interpretacyjna się zmieniła. Zmieniono także wydane interpretacje indywidualne (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2018 r., 0114-KDIP2-2.4010.212.2018.1.AS została zmieniona przez Szefa KAS 6 marca 2019 r., DPP13.8221.96.2018.CPIJ). Równocześnie, od 1 stycznia 2019 r. przepis ten został zmieniony.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT w obecnym brzmieniu, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika. Wydaje się, że celem wprowadzenia tego przepisu jest jedynie jego doprecyzowanie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA