fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wakacje z funduszu socjalnego zwolnione z PIT

Adobe Stock
Jedynie dopłaty do wypoczynku najmłodszych organizowane przez podmioty prowadzące w takim zakresie swoją działalność usługową kwalifikują się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zamierza dofinansować z zfśs wypoczynek letni dla dzieci pracowników. Dofinansowanie uzależnione będzie od średniego dochodu w rodzinie. Kwota dofinansowania zostanie dopłacona po okazaniu przez pracownika dowodu wpłaty na wypoczynek dziecka. Czy na podstawie udokumentowania wydatku samym dowodem wpłaty dofinansowanie to jest zwolnione z podatku PIT? Czy odpis na zfśs będzie kosztem uzyskania przychodu spółki?

Według art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT zwolnienie z podatku obejmuje dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) niezależnie od ich wysokości. W przypadku, gdy dopłata jest finansowana z innych środków niż zfśs wówczas kwota zwolnienia wynosi 2000 zł.

Jaki wypoczynek można dofinansować

Na podstawie powołanego przepisu dopłata dotyczy, m.in. wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, pobytu na leczeniu sanatoryjnym oraz przejazdów związanych z takim wypoczynkiem i pobytem leczniczym. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego przez biuro podróży lub inny podmiot, który w zakresie swojej działalności gospodarczej zajmuje się organizowaniem różnych form wypoczynku i jednocześnie spełnia wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku w zakresie zasad organizacyjnych i nadzorowania.

Wobec tego, nie można uznać za zorganizowany wypoczynek takich form jak „wczasy pod gruszą", pobyt u rodziny, czy pobyt w hotelu zorganizowany we własnym zakresie. Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku uprawniającym pracodawcę do dofinansowania może być dowód wpłaty za pobyt. Jest on bowiem dokumentem potwierdzającym przebieg operacji gospodarczej, spełniającym kryteria dowodu księgowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, akceptowanym przez organy skarbowe.

W piśmie z 2 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0115- KDIT2-2.4011.249.2018.1.ŁS) czytamy, że „kwota dofinansowania udzielonego przez pracodawcę z zakładowego zunduszu świadczeń socjalnych do wycieczki krajowej lub zagranicznej dziecka pracownika, które nie ukończyło 18 lat, zorganizowanej przez podmiot prowadzący działalność organizowania wypoczynku dla dzieci. (...)

Wypłacana pracownikom po okazaniu przez nich dowodu wpłaty za taki wypoczynek będzie korzystać niezależnie od wysokości ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT.

W konsekwencji pracodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej pracownikowi kwoty dofinansowania.".

Odpis na zfśs stanowi koszt

Obowiązek tworzenia zfśs mają pracodawcy nie będący jednostkami budżetowymi, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniają co najmniej pięćdziesięciu pracowników w pełnym wymiarze etatu. Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami funduszu określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z jej art. 2 pkt 1 działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców, m.in. na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych.

Natomiast osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są pracownicy oraz ich rodziny. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, a środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Wobec tego do celów podatkowych odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mogą być kosztem uzyskania przychodu, gdy jednocześnie obciążają koszty działalności pracodawcy i zostały wpłacone na rachunek funduszu, prowadzony na odrębnym rachunku bankowym. Z art. 6 ustawy o CIT wynika, że odpisy i zwiększenia obciążają koszty działalności pracodawcy, a więc utworzony przez spółkę odpis na zfśs stanowi koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że pieniądze przeznaczone na ten odpis w wysokości odpowiadającej równowartości tego odpisu zostały wpłacone na rachunek funduszu prowadzony za pośrednictwem banku.

podstawa prawna: art.16 ust.1 pkt 9, art. 21 ust.1 pkt 78 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU 2018 r., poz. 1036 ze zm.)

podstawa prawna: art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. DzU 2018 r., poz. 395 ze zm.)

podstawa prawna: art. 2 pkt 1, art. 6 ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU 2018 r., poz. 1316 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA