fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jaki kurs waluty zastosować w przypadku dochodów z USA

Fotolia.com
Do dochodów (przychodów) uzyskanych i opodatkowanych za granicą z tytułu udzielenia licencji, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poboru tego podatku przez kontrahenta zagranicznego. Kwotę dochodu (przychodu) przelicza się natomiast według kursu średniego NBP z ostatniego dnia okresu rozliczeniowego określonego w umowie (nie rzadziej niż raz w roku).

Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 17 lutego 2017 r. (2461-IBPB-1-2.4510.1150.2016.1.KP)

Spółka uzyskuje przychody z tytułu udzielania licencji podmiotom z siedzibą w USA, na korzystanie z utworów w postaci gier komputerowych na polach eksploatacji określonych w umowie licencyjnej. Wynagrodzenie należne spółce wypłacane jest w walucie obcej, w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. Zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartej pomiędzy Polską i USA, kontrahenci zagraniczni kwalifikują czynności wykonywane przez spółkę, jako należności licencyjne. Wypłacając należność na rzecz spółki, potrącają tzw. podatek u źródła (WHT) w wysokości 10 proc. przychodu. O wysokości potrącenia informują spółkę. Na miesięcznych zestawieniach widnieje pozycja o kwocie całego przychodu oraz przychodu opodatkowanego na terenie USA podatkiem w wysokości 10 proc. Informację o wysokości pobranego podatku spółka uzyskuje w styczniu kolejnego roku podatkowego.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia kursu waluty właściwego do przeliczenia kwoty potrąconego przez kontrahenta podatku u źródła oraz rozliczenia przychodu opodatkowanego na terenie USA. Zdaniem spółki, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, którym – zdaniem spółki – jest ostatni dzień roku podatkowego. W związku z tym, w ocenie spółki, kwota podatku należnego pobranego przez zagranicznego płatnika powinna być ustalona na podstawie kursu waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i wskazał, że kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie od dochodów (przychodów) tam uzyskanych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poboru tego podatku przez kontrahenta zagranicznego, natomiast kwotę osiągniętego dochodu (przychodu) według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia okresu rozliczeniowego określonego w umowie, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Komentarz eksperta

Daria Paszko, konsultantka w Dziale Prawnopodatkowym PwC

Ustalanie właściwych kursów walutowych dla celów podatkowych często nie jest dla podatników wystarczająco zrozumiałe i budzi wątpliwości. Z tego względu, stanowisko wyrażone przez organ podatkowy w komentowanej interpretacji indywidualnej jest istotne z praktycznego punktu widzenia, gdyż wprost wskazuje, jaki kurs walutowy należy, zdaniem organu, stosować do określenia kwoty potrąconego przez kontrahenta podatku u źródła oraz rozliczenia przychodu opodatkowanego na terenie USA.

Stosownie do art. 20 ust. 8 ustawy o CIT, określając wielkość odliczenia (od podatku w Polsce kwot podatku zapłaconego za granicą) oraz zwolnienia, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie oraz osiągniętego dochodu (przychodu) przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku lub dzień osiągnięcia dochodu (przychodu).

Dlatego należy zgodzić się z organem, że skoro wynagrodzenie należne polskiej spółce jest wypłacane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, to wysokość osiągniętego dochodu (przychodu) powinna zostać przeliczona na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień okresu rozliczeniowego określony w umowie lub na wystawionej fakturze (art. 12 ust. 3c ustawy o CIT).

Natomiast pewne wątpliwości może budzić dalsza część rozstrzygnięcia organu. Co bowiem należy rozumieć przez użyte w art. 20 ust. 8 ustawy o CIT sformułowanie „dzień zapłaty tego podatku". Zdaniem organu, jest to dzień poboru tego podatku przez zagranicznego kontrahenta. Przypomnijmy jednak, że jeszcze niedawno ten sam organ podatkowy uważał, iż „dzień zapłaty" to dzień wpływu na rachunek bankowy spółki pozostałej kwoty należności, od której kontrahent zagraniczny potrącił podatek u źródła (vide: interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2015 r., IBBI/2/ 4510-55/15/BG). Stanowisko to, w mojej ocenie, jest bardziej korzystne dla podatnika, w tym sensie, że łatwiej jest kontrolować procesy zachodzące wewnątrz spółki, niż oczekiwać na potwierdzenia przelewu podatku do zagranicznego urzędu od kontrahenta, do czego sprowadza się rozstrzygnięcie zawarte w omawianej interpretacji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA