fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Hotele i galerie handlowe później zapłacą podatek od przychodów z budynków

AdobeStock
Hotele i galerie handlowe później zapłacą daninę od przychodów z budynków. Z powodu COVID-19 termin został przedłużony do 20 lipca.

Stosownie do art. 24b ust. 1 ustawy o CIT i art. 24b ust. 1 ustawy o PIT, podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków", wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Zgodnie z zasadami zawartymi w art. 24b ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o CIT i art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o PIT, podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Ustawa antykryzysowa, poprzez dodanie przepisów art. 38h ustawy o CIT i art. 52p ustawy o PIT umożliwiła podatnikom przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Rozwiązanie to jest fakultatywne, tzn. że podatnik może ale nie musi, z niego skorzystać.

I tak, stosownie do art. 38h ust. 1 ustawy o CIT i art. 52p ust. 1 ustawy o PIT, Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o CIT i art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o PIT, za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:

1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa ustawie o COVID-19;

2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT lub art. 14 ustawy o PIT, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT lub art. 14 ustawy o PIT.

Negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 ponoszą np. właściciele galerii handlowych (o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2) w przypadku których art. 15ze ustawy COVID-19 wygasił wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy), a zatem nie uzyskują przychodów z najmu itp. tytułów. Także właściciele hoteli niewątpliwie ponoszą straty z tytułu COVID-19. Oczywiście, także w przypadku innym firm, mogą wystąpić negatywne konsekwencje z tytułu COVID-1, a zatem i im przysługuje przedłużenie terminu do zapłaty minimalnego podatku od budynków za miesiące od marca do maja 2020 r.

Uwaga! Aby odroczyć, zapłatę podatku od przychodów z budynków, to podatnik musi ponieść negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, za miesiąc w przypadku którego zamierza skorzystać z tego przedłużenia.

Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 proc.

PRZYKŁAD

X. spółka z o.o., od 2012 r., jest właścicielem hotelu. W lutym 2019 r. uzyskała przychody w wysokości 320 000 zł.

Wariant I: w marcu 2020r . uzyskana przychody w wysokości 80 000 zł – Spółka może skorzystać z odroczenia podatku od przychodów z budynku za marzec 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Wariant II: w kwietniu 2020r . uzyskana przychody w wysokości 161 000 zł – Spółka nie może skorzystać z odroczenia podatku od przychodów z budynku za marzec 2020 r., powinna zapłacić ten podatek do 20 kwietnia 2020 r.

Uwaga! Jednym z warunków skorzystania z odroczenia terminu zapłaty podatku do przychodów z budynków jest, aby uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT lub art. 14 ustawy o PIT, były niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego. Podkreśli należy, że chodzi tu o wszystkie uzyskane przez podatnika przychody, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT lub art. 14 ustawy o PIT, a nie tylko przychody uzyskiwane z tego obiektu (np. z umów najmu, ze świadczenia usług hotelarskich).

Na podstawie art. 38h ust. 1 ustawy o CIT i art. 52p ust. 2 ustawy o PIT, warunku, o którym mowa w art. 38h ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT i art. 52p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, nie stosuje się do podatników, którzy:

1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;

2)rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT lub art. 14 ustawy o PIT;

3)rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

Przez średnie przychody, o których mowa art. 38h ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT i art. 52p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT lub art. 14 ustawy o PIT, uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność (art. 38h ust. 3 ustawy o CIT i art. 52p ust. 3 ustawy o PIT).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 865 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1387 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374)

podstawa prawna: ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 568)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA