fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

SSE: nowe przedsięwzięcia ze wsparciem

123RF
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji ma stanowić narzędzie zachęcające przedsiębiorców do inwestowania. Przewiduje ona możliwość udzielenia im wsparcia, w szczególności w postaci prawa do uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego i to bez ograniczeń, na terytorium całej Polski.

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji 1 czerwca. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a w zakresie niektórych zmian wprowadzanych w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Jakie zasady

Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji. Definiuje jednocześnie, że przez nowe inwestycje rozumieć należy inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Jednak, aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze wsparcia dla swojej inwestycji, musi spełnić kilka kryteriów, które jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy mają na celu weryfikację, czy inwestycja przysłuży się do rozwoju gospodarczo-społecznego kraju i regionu.

Warunki udzielenia pomocy

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać wsparcie, inwestycja będzie musiała:

? spełniać kryteria ilościowe i jakościowe, określone w przepisach wykonawczych do ustawy,

? zostać przeprowadzona w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej od możliwości uzyskania wsparcia zgodnie z przepisami wykonawczymi.

Przy tym, wsparcia nie będzie mógł uzyskać przedsiębiorca będący osobą fizyczną prawomocnie ukarany za przestępstwo przeciwko środowisku oraz przedsiębiorca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli wspólnikiem lub członkiem zarządu tych podmiotów jest osoba, która została prawomocnie ukarana za takie przestępstwo. Ponadto, wsparcie nie będzie mogło być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż.

Ustawa przewiduje, że na przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie nałożone mogą zostać także dodatkowe warunki, które będzie on zobowiązany spełnić. Mogą one dotyczyć m.in.:

- zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników,

- poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,

- terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane,

- maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej.

Udzielenie wsparcia odbywać się będzie na podstawie decyzji o wsparciu, wydawanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zawierający plan realizacji nowej inwestycji. Decyzja ta wydawana będzie na czas oznaczony, od 10 do 15 lat, w zależności od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla obszaru, na którym przedsiębiorca zaplanował inwestycję.

Zwolnienie z podatku

Uzyskanie decyzji o wsparciu wiąże się z możliwością skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym. Zgodnie z ustawą, zwolnione od podatku mają być dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienia te przysługiwać mają podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej także poza terenem określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie określonym w decyzji wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w decyzji o wsparciu.

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przysługiwać będzie na czas wskazany w decyzji o wsparciu. Uprawnienie do korzystania ze zwolnienia może wygasnąć także w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wsparciu.

Uchylenie decyzji może nastąpić, jeżeli przedsiębiorca:

- zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu, lub

- rażąco uchybił warunkom określonym w decyzji o wsparciu, lub

- nie usunął w terminie uchybień w realizacji warunków, o których mowa wyżej, stwierdzonych w toku kontroli.

Decyzja może być także uchylona na wniosek złożony przez przedsiębiorcy. W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pomocy publicznej.

Wygaśnięcie decyzji może nastąpić natomiast na wniosek przedsiębiorcy, który nie skorzystał z pomocy publicznej, albo przedsiębiorcy, który skorzystał z pomocy publicznej i spełnił wszystkie warunki określone w decyzji o wsparciu oraz warunki udzielania pomocy publicznej.

Mała klauzula obejścia prawa

Zwolnienie, o którym mowa wyżej nie zawsze będzie mogło jednak zostać zastosowane. Przepisy ustawy wprowadzają trzy przesłanki, których spełnienie wiązać się będzie z brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Stanie się tak gdy:

- osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu następować będzie w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub

- czynności, o których mowa wyżej, nie będą miały rzeczywistego charakteru, lub

- podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych będzie dokonywał czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów będzie uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

Autorka jest prawnikiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA