Podatek dochodowy

Dla kogo 50-proc. autorskie koszty uzyskania przychodów

Fotolia.com
W ostatnim czasie dyrektor KIS wydał kilka interpretacji dotyczących stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów. Pisma te są odpowiedzią na wątpliwości związane ze zmienionymi od stycznia br. przepisami ustawy o PIT.

Z podwyższonych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów mogą obecnie korzystać wyłącznie twórcy podejmujący działalność w wymienionych w ustawie dziedzinach. W szczególności dotyczy to działalności twórczej w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych czy dziennikarstwa, działalności badawczo-rozwojowej czy naukowo-dydaktycznej, a także działalności w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów czy operatorów obrazu i dźwięku. Jako że kształt tych przepisów pozbawił możliwości korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów wiele grup zawodowych, w chwili obecnej toczą się prace nad nowelizacją tych regulacji. Projekt ustawy został już przegłosowany przez Sejm i przekazany Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu. Przewiduje on zmianę katalogu działalności uprawniających do korzystania z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów i wprowadza taką możliwość m.in. dla działalności twórczej w zakresie inżynierii budowlanej, twórczości audialnej (a nie tylko audiowizualnej), działalności konserwatorskiej czy tłumaczeniowej. Przepisy te mają obowiązywać w odniesieniu do przychodów osiągniętych od początku 2018 r.

Wydaje się jednak, że znowelizowane przepisy nie rozwieją wszystkich wątpliwości i stąd instytucja interpretacji prawa podatkowego nadal będzie się cieszyła zainteresowaniem tak płatników, jak i samych twórców. Tym bardziej, że organy skarbowe zapowiedziały intensywne kontrole w tym zakresie, które zapewne w wielu przypadkach zakończą się zanegowaniem możliwości korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

Projektowanie graficzne tak...

We wskazanych na wstępie interpretacjach, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie tylko odniósł się do możliwości korzystania ze zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu przez poszczególne grupy zawodowe, ale także wskazywał warunki uprawniające do ich stosowania. W pierwszym z powołanych zakresów stwierdził, że możliwość stosowania 50-proc koszów uzyskania przychodów istnieje w dziedzinie projektowania graficznego (jako działalności w zakresie prac plastycznych) (interpretacja DKIS z 25 kwietnia 2018 r., 0115-KDIT2-1.4011.71. 2018.2.AS) oraz przysługuje osobom wykonującym głosowe nagrania lektorskie (interpretacja DKIS z 20 kwietnia 2018 r., 0114-KDIP3-3.4011.75. 2018. 2.IM).

...reżyseria oświetlenia nie

Odmówił natomiast takiej możliwości reżyserom oświetlenia (interpretacja DKIS z 25 kwietnia 2018 r., 0115- KDIT2-1.4011.67.2018.2. MK). W tym przypadku nie przekonały go nawet argumenty o tym, że osoby te zajmują się wykonaniem scenariusza oświetlenia oraz sterowaniem oświetleniem i efektami świetlnymi w przedstawieniach kulturalnych czy filmach.

Jakie warunki muszą być spełnione

Jeżeli chodzi o warunki wskazane w  ww. interpretacjach jako uprawniające do korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, to są one następujące:

a) wytwór działalności jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (czyli charakteryzują go m.in. indywidualność i oryginalność),

b) dana osoba jest twórcą w rozumieniu powołanej ustawy i uzyskiwanie przez nią przychodu wynika z korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami,

c) wynagrodzenie przysługujące jej z tytułu przeniesienia praw autorskich nie jest obliczane na podstawie czasu poświęconego na prace o charakterze twórczym, tylko efektu jej twórczych działań, czyli przeniesienia praw autorskich do konkretnych utworów (co powinno być odpowiednio udokumentowane),

d) łączne 50-proc. koszty uzyskania przychodu rozpoznawane dla danego twórcy nie przekraczają kwoty równej 85 528 złotych w roku podatkowym i

e) przychody twórcy są przez niego uzyskiwane w ramach wykonywania jednego z rodzajów działalności określonych w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.

Tworzenie oprogramowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 17 maja br. wydał interpretację dotyczącą możliwości stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń osób pracujących w dziale IT (0113-KDIPT3.4011.144.2018.2.JR). Organ podatkowy potwierdził, że jeśli spełnione są ww. warunki, a do zakresu obowiązków danej osoby należy praca twórcza w zakresie programów komputerowych (czyli np. tworzenie, modyfikacja i testowanie oprogramowania, analiza i projektowanie systemów czy przygotowywanie dokumentacji związanej z tymi działaniami), to koszty autorskie mogą być stosowane.

Trzeba przeanalizować umowy i regulaminy

Z całą pewnością płatników czeka więc konieczność przeprowadzenia wielu analiz. Zbadanie treści postanowień umów w zakresie transferu praw autorskich, regulaminów wewnętrznych określających zasady odbierania utworów i ich odpowiedniego dokumentowania czy zweryfikowanie sposobu wyliczania wynagrodzenia należnego za transfer praw autorskich to tylko niektóre z nich.

Autorka jest liderem praktyki PIT i ZUS, Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Podstawa prawna:art. 22 ust. 9, 9a i 9b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL