fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Podatek od przychodów z budynków pomniejsza zaliczki na PIT i CIT

Adobe Stock
Firmy mogą nie wpłacać daniny obliczonej od przychodów z budynków, jeżeli jest ona niższa od kwoty podatku dochodowego za dany miesiąc.

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 mln zł, a podatek od przychodów z budynków wynosi miesięcznie 0,035 proc. podstawy opodatkowania. W obliczaniu tego podatku niezbędne jest posiadanie i comiesięczne aktualizowanie spisu budynków (z wyszczególnieniem ich wartości początkowej, wielkości wynajmowanej powierzchni), oddanych w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Przykład

Podatnik w swej ewidencji środków trwałych wykazuje cztery budynki, których jest właścicielem. Spis danych, dotyczących wartości początkowej i zakresu wynajmu ich powierzchni za maj 2019 r., zawiera poniższa tabela:

Obliczając podatek od przychodów z budynku, podatnik nie bierze pod uwagę budynku 3, wynajmowanego w części mniejszej niż 5 proc. jego całej powierzchni użytkowej.

Wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynku za maj 2019 r. kształtuje się następująco:

Podstawę opodatkowania stanowi kwota: 5,25 mln. zł (kwota wyliczona w tabeli zostaje pomniejszona o 10 mln zł, zgodnie z art. 24b ust. 9 ustawy o CIT lub art. 30g ust. 9 ustawy o PIT), a podatek od przychodów z budynków za maj 2019 r. wynosi = 5,25 mln. zł x 0,035 proc. ~ 1836 zł.

Gdy podatnik posiada udział w kapitale innego podmiotu, występując jako podmiot z nim powiązany, wywierający na niego znaczący wpływ (w rozumieniu definicji zawartych w art. 23m ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 23m ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT lub w art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT) kwotę pomniejszającą podstawę opodatkowania ustala się w takiej proporcji, w jakiej przychód z budynków pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych. Ponadto, zgodnie z art. 24c ustawy o CIT, w przypadku podatkowej grupy kapitałowej suma przychodów z poszczególnych wynajmowanych (wydzierżawianych itp.) budynków obejmuje sumę przychodów spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.

Przykład

Spółka akcyjna A, będąca właścicielem budynku biurowego, wynajmuje go w całości innym jednostkom, wykazując przy tym przychody z tego środka trwałego w kwocie 20 mln. zł za dany miesiąc. Ponadto, spółka A posiada 70 proc. udziałów w kapitale spółki B i 50 proc. udziałów w kapitale spółki C. Spółki B i C także w swej ewidencji środków trwałych posiadają budynki, które wynajmują, a przychody dotyczące tych budynków stanowią odpowiednio kwoty:

spółka B – 12 mln zł

spółka C – 18 mln zł.

W analizowanym miesiącu w spółce A kwota, pomniejszająca podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków (stanowiąca proporcjonalne do przychodów ze środków trwałych powiązanych spółek pomniejszenie ustawowej kwoty 10 mln zł), ustalana jest następująco:

10 mln zł x [ 20 mln zł/(20 mln zł + 12 mln zł + 18 mln zł)] = 4 mln zł.

Podstawa opodatkowania omawianym podatkiem w spółce A stanowi 16 mln zł (tj. 20 mln zł – 4 mln zł).

Miesięczne i roczne rozliczenie

Podatnicy CIT i PIT są obowiązani obliczać podatek od przychodów z budynków za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Jeżeli podatnik przed upływem tego terminu złoży zeznanie podatkowe, podatek od przychodów z budynków za ostatni miesiąc roku podatkowego powinien wpłacić nie później niż w terminie złożenia zeznania. Interesujący jest tu fakt, że kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy odliczają od za- liczki na podatek dochodowy, a w przypadku, gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za miesiące przypadające na dany kwartał. Ponadto, podatnicy mogą nie wpłacać podatku od przychodów z budynków, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. Jeśli kwota zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc jest wyższa niż kwota podatku od przychodów z budynków, to podatnik może zapłacić jedynie zaliczkę na podatek.

Przykład

Podatek od przychodów z budynków za dany miesiąc wyniósł 18 tys. zł, a kwota zaliczki na podatek dochodowy za ten miesiąc stanowiła 14 tys. zł. Podatnik, opłacając podatek od przychodów z budynków za ten miesiąc i dokonując stosownego pomniejszenia należnej zaliczki na podatek dochodowy o tę opłaconą, nie wpłaca zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Przykład

Podatek od przychodów z budynków za dany miesiąc wyniósł 5 tys. zł, a kwota zaliczki na podatek dochodowy za ten miesiąc stanowiła 20 tys. zł. W tej sytuacji podatnik ma do wyboru dwie możliwości:

- płaci w całości podatek od przychodów z budynków, a z tytułu należnej zaliczki na podatek dochodowy dokonuje wpłaty do urzędu skarbowego kwoty 15 tys. zł;

- nie płaci za ten miesiąc podatku od przychodów z budynków, a jako zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca fiskusowi kwotę 20 tys. zł.

Rozliczając podatek od przychodów ze środków trwałych, także w kontekście ustalania zaliczek na podatek dochodowy, należy mieć na uwadze fakt, iż podatek ten nie stanowi kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 65 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 74 ustawy o CIT). Ponadto, co ważne, jednostki, których dochody są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, tj. takie, które osiągnięte dochody przeznaczają na wymienioną w tym przepisie działalność statutową, nie są wyłączone spod regulacji dotyczących podatku dochodowego od przychodu ze środków trwałych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej z 5 kwietnia 2019 r. (0111-KDIB1-1.4010.54.2019.2.BS.), w której Dyrektor KIS wyraźnie stwierdza, że „(...) wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód ustalony zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przeznaczony na działalność statutową a nie przychód ustalony zgodnie z art. 24b ww. ustawy (...)", a w związku z tym podatnik, korzystający z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, który „wynajmuje innym podmiotom budynki (...) zgodnie z brzmieniem art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązany będzie do naliczenia i zapłaty podatku, o którym mowa w tym przepisie, w sposób wskazany w art. 24b ww. ustawy".

Mechanizm zwrotu

Kwota podatku od przychodów z budynków, nieodliczona od zaliczki na podatek dochodowy, podlega zwrotowi, ale wyłącznie na wniosek podatnika, pod warunkiem że organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości w wykazanej wysokości zobowiązania podatkowego lub straty (podatnik może otrzymać zwrot podatku, nawet jeśli w zeznaniu podatkowym wykazał stratę lub podatek należny od jego dochodu jest niższy niż kwota podatku od przychodów z budynków).

Badając zasadność złożonego przez podatnika wniosku, fiskus weryfikuje w szczególności, czy koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty, ustalone zostały na warunkach rynkowych. Jednak również w sytuacji, gdy organ podatkowy określi wysokość zobowiązania podatkowego w wyższej wysokości niż zadeklarowana przez podatnika, podatnikowi i tak będzie przysługiwał częściowy zwrot, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków, a kwotą podatku określoną przez organ podatkowy, a w przypadku określenia przez organ podatkowy straty, różnica ta stanowić będzie wartość zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków.

Ewa Sender - biegły rewident, główna księgowa w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W jaki sposób sporządzić roczne zeznania

Wartość zapłaconego i nieodliczonego w ciągu roku podatkowego podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku dochodowego zarachowanego za cały za rok podatkowy. W składanych rocznych zeznaniach podatkowych wykazuje się w rozbiciu na miesiące (kwartały) zarówno należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny podatek od przychodów z budynków, jak również opłacone zaliczki i podatek od przychodów z budynków. Ponadto jednostki, których dotyczył obowiązek podatkowy, w podatku od przychodów z budynków, dołączają do zeznania załącznik PIT/MIT (osoba fizyczna) lub CIT/MIT (podatnik CIT), w którym podają szczegółowe informacje o poszczególnych środkach trwałych będących źródłem tego opodatkowania.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA