fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ceny transferowe: stary czy nowy reżim prawny?

Adobe Stock
Przepisy przejściowe dają podatnikom możliwość wyboru regulacji bardziej korzystnych i nakładających na nich mniejszy zakres obowiązków, w tym możliwość całkowitego zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2018.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 14 maja 2019 r. (0111-KDIB1-2.4010.134.2019.1.AK).

Wniosek o wydanie interpretacji indywidulanej złożyła spółka prowadząca działalność polegającą na realizowaniu założeń polityki mieszkaniowej Gminy Miasto, która jest jej jedynym udziałowcem. W roku 2018 przeprowadzała ona transakcje z podmiotami powiązanymi, z Gminą Miasto oraz ze spółkami komunalnymi, w których Gmina Miasto jest jedynym udziałowcem. Wnioskodawca wskazał ponadto, że w roku 2017 nie sporządzał dokumentacji cen transferowych z uwagi na wyłączenie ustawowe dotyczące podmiotów powiązanych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W porównaniu do roku poprzedniego, obok występujących już wcześniej powiązań o charakterze kapitałowym, w roku 2018 wystąpiły również powiązania o charakterze rodzinnym (powinowactwo pierwszego stopnia) dotyczące prezesa zarządu wnioskodawcy oraz Gminy Miasto).Przedstawiając ocenę prawną swojego stanowiska, wnioskodawca powołał się na art. 44 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 2193; dalej: ustawa zmieniająca). Zgodnie z tym przepisem podatnik ma prawo retroaktywnie zastosować do transakcji kontrolowanych, realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Wybór nowych przepisów zwalnia podatnika z obowiązków wynikających z regulacji obowiązujących do końca roku 2018. Wnioskodawca wskazał, że rezultatem zastosowania się przez niego do nowych regulacji będzie brak obowiązku dokumentacyjnego za 2018 rok z uwagi na zwolnienie dotyczące powiązań ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Podkreślił, że wybór nowych regulacji będzie miał zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. W ocenie organu interpretacyjnego wystąpienie dodatkowych powiązań o charakterze rodzinnymi nie będzie miało wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 11 pkt 5 ustawy o CIT.

komentarz eksperta

Aleksandra Jackowska, menedżer w Zespole Cen Transferowych w EY

Komentowana interpretacja indywidualna jest kolejną dotyczącą możliwości zastosowania przepisów ustawy zmieniającej. Wcześniejsza interpretacja wydana na rzecz innego podatnika potwierdziła możliwość zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego ze wzglądu na przeprowadzanie wyłącznie transakcji krajowych (interpretacji indywidulana z 19 lutego 2019 r., 0111-KDIB1-2.4010.545.2018.2.AW). W komentowanej interpretacji stanowisko organu interpretacyjnego jest zgodne z celem wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r. regulacji, czyli ograniczeniem obowiązków w zakresie cen transferowych. Potwierdza ono możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego. W tym miejscu należy podkreślić, że podmioty powiązane ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego były wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego również w myśl przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. Wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. regulacje, a dokładnie art. 11n ustawy o CIT zawierający katalog zwolnień, mają charakter porządkujący i doprecyzowujący. Jest to szczególnie istotne z uwagi na możliwość fakultatywnego wyboru stosowania przepisów regulujących obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r., czyli do roku poprzedzającego wejście w życie ustawy zmieniającej.

Zastosowanie nowych regulacji może znacząco ograniczyć obowiązki dokumentacyjne zarówno przez zwolnienia wskazane w art. 11n ustawy o CIT, jak i przez nowe, często znacznie wyższe progi materialności transakcji kontrolowanych. Warto jednak pamiętać, że decydując się na retroaktywne stosowanie nowych regulacji, musimy stosować je do wszystkich transakcji kontrolowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. W przypadku całkowitego zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego jest to na pewno korzystne dla podatników. Większą ostrożność należy zachować, gdy zastosowanie regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. będzie skutkować jedynie ograniczeniem obowiązków dokumentacyjnych i podatnik nadal będzie obowiązany do dokumentowania innych transakcji kontrolowanych, np. zagranicznych. Te same regulacje nakładają bowiem na członków zarządu obowiązek złożenia oświadczenia, które nie tylko potwierdza fakt posiadania dokumentacji cen transferowych (jak to miało miejsce zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r.), ale również zawieranie transakcji wewnątrzgrupowych na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zatem w przypadku zarządów wieloosobowych będą to wszyscy członkowie zarządu. Ryzyko nierynkowych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi może narażać ich na odpowiedzialność osobistą, w tym karno-skarbową.

Podsumowując, celem nowych regulacji było znaczące zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych dla niektórych, zwłaszcza mniejszych, podatników. Fakultatywna możliwość zastosowania nowych regulacji dla dokumentacji za rok 2018 również daje duże możliwości. Zastosowanie nowych regulacji przez większe podmioty gospodarcze powinno jednak zostać poprzedzone dokładną analizą korzyści, wad oraz potencjalnych ryzyk wynikających z nowych regulacji w porównaniu do wcześniej obowiązujących. Pozornie lukratywne ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych może paradoksalnie zwiększyć obowiązki dokumentacyjne wobec pozostałych transakcji oraz niepotrzebnie zwiększać ryzyko osobistej odpowiedzialności osób zarządzających lokalnie działających podmiotów, już w odniesieniu do roku 2018.

Współautorem komentarza jest Ryszard Grzelczak – konsultant w Zespole Cen Transferowych w EY

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA