fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej bez PIT i składek

Fotolia.com
Od ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej pracownik nie zapłaci podatku ani składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli ta kwota jest właściwie wyliczona.

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczyć pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

- jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

- ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2377 § 1 kodeksu pracy).

Jednak pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszczalne jest używanie przez pracowników – za ich zgodą – własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwość używania własnych ubrań nie dotyczy jednak stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi (art. 2377 § 2 i 3 k.p.). Pracownikowi, który używa własnej odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach, na których jest to dopuszczalne, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny (art. 2377 § 4 k.p.).

Oprócz obowiązku dostarczenia odzieży roboczej, pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Musi też zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie (art. 2379 § 2 k.p.).

W sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, może to robić pracownik. Warunkiem jest jednak, aby otrzymywał w zamian ekwiwalent pieniężny w wysokości poniesionych przez niego kosztów prania odzieży (art. 2379 § 3 k.p.).

Kwoty wypłacane pracownikowi jako ekwiwalent za pranie odzieży mają jednak stanowić rekompensatę kosztów przez niego poniesionych. Wysokość tych kosztów może być ustalona we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracownika (pismo dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt 1462-IPPB4.4511.81.2017.1.IM).

Otrzymywany przez pracowników ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, przyznany zgodnie z przepisami bhp, stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Oznacza to, że pracodawca jako płatnik nie ma obowiązku naliczania, pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (pismo dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt 1462-IPPB4.4511.81.2017.1.IM). Ponadto ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej jest wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MPIPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

podstawa prawna: art. 2377 i art. 2379 § 2 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 2236 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA