fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Najem urządzenia za granicą z podatkiem u źródła

ROL
Jeśli spółka wypłaca w Polsce kontrahentowi z innego kraju wynagrodzenie za usługi najmu lub dzierżawy urządzenia przemysłowego to musi pobrać zryczałtowaną daninę. I to niezależnie od miejsca zawarcia kontraktu i wykonania czynności.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających miejsca siedziby ani zarządu na terytorium Polski, przychodów z tytułu m.in. należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, ustala się w wysokości 20 proc. przychodów.

Literalne brzmienie przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, że swoim zakresem obejmuje on „użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego", co należy rozumieć jako przekazanie drugiej stronie na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (np. najem, użytkowanie, dzierżawa, leasing) wszelkich konstrukcji stanowiących zespół elementów technicznych, w tym także środków transportu.

Przykład:

Spółka A z siedzibą w Polsce, prowadząca działalność w zakresie budowy dróg i mostów, zawarła ze spółką B, która jest rezydentem Słowacji, umowę najmu dźwigu budowlanego. Dźwig został przetransportowany do Polski i w Polsce był użytkowany przez spółkę A na prowadzonych przez nią budowach.

Dyspozycja art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT obejmuje swym zakresem najem urządzeń dźwigowych (por. interpretację indywidualną DIS w Warszawie z 16 czerwca 2015 r., IPPB5/4510-340/15-4/AJ), a zatem polska spółka związana stosunkiem najmu dźwigu z zagranicznym kontrahentem powinna potrącić zryczałtowany podatek dochodowy. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, podmioty wypłacające należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy, jako płatnicy, mają bowiem obowiązek pobierania w dniu dokonania wypłat zryczałtowanego podatku dochodowego.

Trzeba sięgnąć do właściwej umowy

Zgodnie z art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) ze Słowacją, należności licencyjne powstające w umawiającym się państwie (tu: Polska), które wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się państwie (tu: Słowacja), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (tu: Słowacja). Jednocześnie z art. 12 ust. 2 UPO ze Słowacją wynika, że należności te mogą być także opodatkowane w Polsce i zgodnie z polskim prawem, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, kwota podatku nie może przekroczyć 5 proc. kwoty brutto wypłaconych należności. Jednocześnie definicja legalna należności licencyjnych, obowiązująca na gruncie UPO ze Słowacją stanowi, że przez to pojęcie należy rozumieć wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego (czyli także dźwigu). Na podstawie postanowień UPO ze Słowacją, kwota potrącanego przez polską spółkę podatku u źródła korzysta zatem z preferencyjnej stawki podatkowej – 5 proc. kwoty brutto należności. Stawka ta może zostać zastosowana pod warunkiem udokumentowania rezydencji podatkowej podatnika słowackiego certyfikatem rezydencji, jednocześnie przy założeniu, że kontrahent słowacki jako odbiorca tych należności jest właścicielem tych należności.

Przekazanie należności...

Do momentu nowelizacji ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., organy podatkowe oraz sądy administracyjne prezentowały niejednolite stanowisko odnośnie do tego, czy w związku z wykonaniem usługi wyłącznie poza terytorium Polski, na polskim płatniku ciąży obowiązek potrącenia podatku u źródła. Spór dotyczył rozumienia art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, a w szczególności pojęcia „dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej".

Zdaniem organów podatkowych, sam fakt, iż wynagrodzenie za świadczone usługi wypłacane jest na terytorium Polski, nawet gdy usługa świadczona jest bez fizycznej obecności zagranicznego podatnika (jego urządzeń) na terytorium Polski, implikuje obowiązek potrącenia podatku u źródła. W ocenie organów podatkowych miejsce wypłaty jest bowiem jednym z kryteriów miejsca położenia źródła przychodu (por. interpretację indywidualną DIS w Katowicach z 2 czerwca 2015 r., IBPBI/2/4510-254/15/MS, czy interpretację indywidualną DIS z 29 stycznia 2014 r., IBPBII/1/415-1065/13/ASZ).

...czy wykorzystanie efektu

Z drugiej strony sądy administracyjne stały na stanowisku, że o powstaniu ograniczonego obowiązku podatkowego nierezydenta decyduje miejsce wykorzystania efektu usługi, a nie jedynie miejsce wypłaty należności. Innymi słowy, aby można było mówić o obowiązku potrącenia podatku u źródła, efekt wykonywanej usługi musiałby być wykorzystywany na terytorium Polski (por. wyrok NSA z 4 lipca 2013 r., II FSK 2200/11 i wyrok WSA w Krakowie z 17 kwietnia 2014 r., I SA/Kr 865/14).

Interwencja ustawodawcy

Spór został jednoznacznie rozstrzygnięty na korzyść organów podatkowych, poprzez dodanie w art. 3 ustawy o CIT ust. 3, w tym w szczególności pkt 5, zgodnie z którym przez dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez podatnika, na którym ciąży ograniczony obowiązek podatkowy, rozumie się w szczególności dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych przez podmioty będące polskimi rezydentami podatkowymi, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. W art. 3 ustawy o CIT dodano także ust. 5, zgodnie z którym za dochody (przychody), o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 tej ustawy, uważa się przychody wymienione m.in. w jej art. 21 ust. 1.

Przykład

W poprzednim przykładzie wypłata należności na rzecz słowackiej spółki B będzie się wiązała z obowiązkiem potrącenia podatku u źródła przez spółkę A. Na realizację tego obowiązku nie wpłynie miejsce wykonania usługi, czyli  wykorzystywania wynajętego dźwigu (Polska/Słowacja/inny kraj). Z kolei posiadanie certyfikatu rezydencji kontrahenta pozwoli jedynie na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku przewidzianej w UPO ze Słowacją. ?

—Anna Kiersnowska-Drzewiecka jest doradcą podatkowym w ECDDP sp. z o.o.

—Kamil Stefaniak jest młodszym konsultantem podatkowym w ECDDP sp. z o.o.

www.ecdpgroup.com

podstawa prawna: art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 18 sierpnia 1994 r. (DzU z 2014 r., poz. 1046)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA