fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ceny transferowe: strata z lat poprzednich nie wpływa na obowiązek dokumentacyjny - interpretacja podatkowa

Fotolia.com
Od 1 stycznia br. nie trzeba dokumentować transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, jeśli żaden z nich nie ponosi straty w danym, badanym roku podatkowym.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2019 r. (0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ).

Spółka (wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zawiera transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi. Żaden z podmiotów nie ponosi straty podatkowej. Żaden też nie korzysta ze zwolnień podmiotowych i przedmiotowych z CIT. Wnioskodawca rozlicza natomiast stratę podatkową z lat ubiegłych.

Czytaj też:

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem czy rozliczanie straty podatkowej z poprzednich okresów ma wpływ lub może spowodować utratę prawa do zwolnienia z obowiązku dokumentowania transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi. Pytanie dotyczyło zwolnienia określonego w art. 11n ust. 1 ustawy o CIT (przepis wprowadzony od 1 stycznia 2019 r.).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której przeprowadził analizę powołanego przepisu. Zgodnie z jego treścią, ograniczenie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych, tj. między polskimi podatnikami, ma zastosowanie do transakcji zawieranych w roku podatkowym, w którym każda ze stron transakcji spełnia łącznie następujące warunki:

- nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT (zwolnienie podmiotowe);

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT (zwolnienia z podatku dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji);

- nie poniosła straty podatkowej.

Dyrektor KIS, kierując się wykładnią literalną przepisów uznał, że warunek nieponoszenia straty podatkowej dotyczy wyłącznie danego, badanego roku podatkowego. W sytuacji zatem, gdy spełnione są przesłanki określone w art. 11n ust. 1 ustawy o CIT, a wnioskodawca na koniec roku podatkowego nie ponosi straty podatkowej, nie ma on obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Odliczanie strat z lat ubiegłych nie ma wpływu na zastosowanie analizowanego zwolnienia.

Mariusz Kozłowski starszy menedżer w zespole cen transferowych EY

Komentowana interpretacja indywidualna jest jedną z pierwszych interpretacji podatkowych dotyczących nowych (tj. obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.) przepisów w zakresie cen transferowych. Jedną z wprowadzonych nowości jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych.

Celem wprowadzenia zwolnienia przewidzianego w art. 11n ust. 1 ustawy o CIT jest ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych. Z tego powodu zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dotyczy sytuacji, kiedy kontrolowana transakcja nie ma wpływu na potencjalne uszczuplenie należności podatkowych Skarbu Państwa (stąd ograniczenia dotyczące korzystania ze zwolnienia podmiotowego czy zwolnienia przedmiotowego oraz warunek braku straty podatkowej).

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, który argumentował, że rozliczanie w bieżącym roku podatkowym strat podatkowych z lat poprzednich nie wpływa na obowiązki dokumentacyjne spółki z zakresu cen transferowych, a zatem nie ma wpływu na zwolnienie z obowiązku dokumentowania transakcji krajowych. Rozstrzygnięcie to jest korzystne dla podatników, ponieważ ogranicza zbędne obowiązki administracyjne dotyczące dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych.

Należy jednocześnie pamiętać, że samo zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego nie oznacza możliwości dowolnego, tj. nierynkowego kształtowania cen. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą określoną w art. 11c ust. 1 ustawy o CIT, „podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane". Podczas kontroli organy podatkowe nadal mogą więc badać rynkowy charakter takich transakcji. Mogą także, na podstawie art. 11s ww. ustawy, zażądać sporządzenia i przedłożenia (w terminie 30 dni) lokalnej dokumentacji cen transferowych niezawierającej analizy porównawczej lub analizy zgodności dla wskazanych transakcji kontrolowanych. Żądanie to wymaga jednak wskazania okoliczności świadczących o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej.

Co więcej, od 2019 r., mimo braku konieczności dokumentowania transakcji krajowych, są one objęte obowiązkiem raportowania w ramach formularza TP-R (informacja o cenach transferowych – art. 11t ustawy o CIT) przekazywanego Szefowi Krajowej Administracji Podatkowej. Zakres informacji przekazywanych dla tych transakcji jest jednak ograniczony do podstawowych danych podmiotów powiązanych i informacji o transakcjach kontrolowanych (z wyłączeniem metod i cen transferowych).

Współautorem artykułu jest Adam Skrzyszowski, starszy konsultant w zespole cen transferowych EY

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA