fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kiedy zakup zdjęć z zagranicznej bazy z podatkiem u źródła

123RF
Aby określić, czy nabycie fotografii z zagranicznej bazy spowoduje obowiązek poboru podatku u źródła, należy ustalić istotę praw jakie uzyskuje polska firma, a także sposób wykorzystania otrzymanego materiału.

Podstawą do nałożenia na zagranicznego rezydenta podatku u źródła jest art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Odnosi się on do szerokiej kategorii należności, wśród których znajdują się między innymi przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, w tym również ze sprzedaży tych praw. Na podstawie przepisów ustawy o CIT, podatkowi u źródła podlegają zatem wszelkie przychody uzyskiwane przez zagranicznego rezydenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jakie odnoszą się do praw autorskich do utworu (stawka podatku ustalona została w tym przypadku w wysokości 20 proc.). Dotyczy to zarówno należności z tytułu przekazania całości praw autorskich do utworu, jak i z tytułu korzystania bądź prawa do korzystania z praw autorskich w ograniczonym zakresie. Inaczej tę kwestię regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Co do zasady bowiem, na podstawie postanowień właściwych umów, opodatkowaniu w państwie źródła podlegają jedynie płatności z tytułu uzyskania możliwości korzystania z praw autorskich (będące należnościami licencyjnymi).

Słowa, symbole i znaki

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ustawa o prawie autorskim), przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W ustawie o prawie autorskim (art. 1 ust. 2) przedstawiono również przykładowy katalog utworów, wśród których znalazły się między innymi utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne i fotograficzne.

Na podstawie przywołanych regulacji należy uznać, że ochroną prawno-autorską objęte są utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, do których należą między innymi fotografie. Oznacza to, że opodatkowaniu u źródła podlega wynagrodzenie przysługujące z tytułu nabycia praw do użytkowania praw autorskich do zdjęć (według polskich aktów normatywnych również przysługujące z tytułu nabycia całości praw autorskich).

Dwie sytuacje

W związku z tym trzeba rozróżnić sytuacje, w których:

- dochodzi do nabycia samego zdjęcia jako produktu z zamiarem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem użytkownika końcowego oraz

- przedmiotem transakcji jest nabycie praw do użytkowania praw autorskich przysługujących do wytworu cyfrowego, jakim jest zdjęcie.

Na potrzeby użytkownika końcowego...

Jak wynika z interpretacji prawa podatkowego, w przypadku użytkowania zdjęć wyłącznie na własne potrzeby (np. w celu przygotowania materiałów o charakterze marketingowym, takich jak ulotki, katalogi, wizytówki, roll-upy, strony internetowe), bez prawa do odsprzedaży oraz przekazania do używania podmiotom trzecim praw do korzystania z określonego zasobu, nie występuje obowiązek poboru podatku u źródła od wypłacanego wynagrodzenia. Organy podatkowe uznają wówczas, że zapłata za uzyskanie możliwości wykorzystywania zdjęć na własne potrzeby przez użytkownika końcowego otrzymanych zasobów fotograficznych nie spełnia przesłanek uznania jej za należności podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła według polskich aktów normatywnych. W takiej sytuacji na podmiocie wypłacającym świadczenia z tego tytułu nie ciążą ani obowiązki płatnika podatku, ani obowiązki sprawozdawcze (takiej oceny dokonano w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 listopada 2011 r., IBPBI/2/423-1207/11/MS oraz w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 listopada 2013 r., ILPB4/423-319/13-2/ŁM i z 14 kwietnia 2016 r., ILPB4/4510-1-36/16-5/DS).

Organy podatkowe, wydając rozstrzygnięcia w omawianym zakresie, niejednokrotnie odwołują się do Komentarza Modelowej Konwencji OECD. W komentarzu tym wskazuje się, że w odniesieniu do produktów cyfrowych, za które uznaje się między innymi zdjęcia, zastosowanie powinny znaleźć uwagi dotyczące oprogramowania komputerowego, a w szczególności przyjęte tam kryteria rozstrzygania o tym, co jest należnością licencyjną, a co za taką nie powinno być uznane. Przyjmuje się, że transakcje, w których dochodzi do nabycia zdjęcia jako produktu (treści) dla własnego użytku, nie wiążą się z powstaniem należności licencyjnych.

...czy na cele komercyjne

Odmienne konsekwencje powoduje natomiast nabycie zdjęć, z którym wiąże się uzyskanie prawa do ich przetwarzania na cele realizacji projektów dla zewnętrznych podmiotów, z czego czerpane są korzyści finansowe przez użytkownika.

Przykład

Komentarz do Modelowej Konwencji OECD za przykład prawa wykraczającego poza korzystanie z utworu charakterystyczne dla użytkownika końcowego podaje nabycie prawa do zdjęć przez wydawnictwo, które płaci za odtworzenie obrazu poprzez umieszczenie go na okładce wydawanej przez siebie książki. W tej sytuacji wydawnictwo uzyskuje prawo do odtworzenia i powielania zdjęcia.

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lutego 2014 r. (IPPB5/423-991/13-4/AJ), uzyskanie licencji dla celów komercyjnych powoduje konieczność potrącenia podatku u źródła od dokonywanych wypłat. Podmiot nabywający licencję zobowiązany jest do pobrania podatku u źródła w odpowiedniej wysokości według przepisów ustawy o CIT podatek ten wynosi 20 proc. należności). W przypadku istnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a krajem rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta możliwe jest również skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku, przy czym na płatniku ciąży wówczas obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta. Płatnik powinien również dopełnić innych obowiązków formalnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym obowiązków informacyjnych. Podobne wnioski wynikają z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 stycznia 2015 r. (IPPB5/ 423-1043/14-4/PS).

Autorka jest kierownikiem Zespołu Podatków Bezpośrednich w ECDDP Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)

podstawa prawna: art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 880)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

WNIOSEK

W celu prawidłowego rozliczenia się z fiskusem, podmiot kupujący zdjęcia przez internet powinien każdorazowo analizować warunki zawartej umowy pod kątem zakresu praw, jakie przysługują mu względem nabytego materiału.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA