fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Koszty służbowych aut udostępnianych pracownikom

www.sxc.hu
Wydatki związane z samochodami firmowymi udostępnianymi pracownikom nieodpłatnie do wykorzystywania do celów prywatnych mogą być zakwestionowane przez fiskusa.

Jestem przedsiębiorcą zatrudniającym kilkunastu pracowników. Części z nich pozwalam wykorzystywać samochody służbowe do celów prywatnych (mają oni z tego tytułu doliczane kwoty do przychodów ze stosunku pracy). Czy koszty dotyczące tych samochodów mogę w całości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.

Istnieją wątpliwości, czy koszty dotyczące samochodów służbowych nieodpłatnie udostępnianych pracownikom do prywatnego wykorzystywania mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W mojej ocenie możliwość taka istnieje, gdyż koszty dotyczące takich samochodów w części dotyczącej prywatnego użytku należą do szeroko pojętych kosztów pracowniczych, a koszty pracownicze są kosztami uzyskania przychodu.

Za stanowiskiem takim przemawia również to, że z tytułu udostępniania pracownikom samochodów służbowych do wykorzystywania do celów prywatnych u pracowników tych powstaje przychód (od 1 stycznia 2015 r. w wysokości zryczałtowanej określonej w art. 12 ust. 2a–2c ustawy o PIT). W tej sytuacji odrzucenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów pracodawców kosztów używania samochodów służbowych przypadających na użytek prywatny pracowników stanowiłoby de facto podwójne opodatkowanie odpowiadających tym kosztom kwot:

- raz poprzez opodatkowanie u pracodawcy przychodu, który te kwoty pomniejszyłyby jako koszty,

- drugi raz poprzez opodatkowanie przychodu pracownika.

Organy odmawiają...

Niestety, organy podatkowe najczęściej uważają, że koszty używania samochodów służbowych udostępnianych pracownikom nieodpłatnie do wykorzystywania do celów prywatnych nie stanowią – w części przypadającej na użytek prywatny pracowników – kosztów uzyskania przychodów pracodawców. Jako przykład można wskazać interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2008 r. (IP-PB3-423-456/07-2/JG) lub interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2012 r. (ILPB3/423-71/12-4/MM). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „(...) koszty eksploatacji samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych przez pracowników wnioskodawcy nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów ze względu na brak związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanym z tej działalności przychodem. Należy stwierdzić, że umożliwienie używania samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników nie jest ponoszone w celu osiągnięcia przychodu, a służy jedynie osobistym interesom pracowników. Powyższe nie pozostaje więc w związku przyczynowym z uzyskiwanymi przychodami bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu Wnioskodawcy. (...) Reasumując powyższe, koszty eksploatacji samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych przez pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów dla wnioskodawcy jako niespełniające przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

...ale nie są konsekwentne

Co ciekawe, w dalszej części przytoczonej interpretacji organ podatkowy dopuścił zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych dotyczących samochodów służbowych udostępnianych pracownikom do wykorzystywania do celów prywatnych, stwierdzając, że „(...) w części dotyczącej rat leasingowych stwierdzić należy, iż bez znaczenia jest fakt, że leasingowany samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracowników dla celów prywatnych. Tak więc wydatki dotyczące opłat i rat leasingowych stanowią co do zasady koszty podatkowe".

Prowadzi to do wniosku, że – przynajmniej zdaniem tego organu podatkowego – koszty dotyczące samochodów służbowych udostępnianych pracownikom nieodpłatnie do wykorzystywania do celów prywatnych dzielą się na:

1) koszty stałe, tj. koszty, na których wysokość nie wpływa fakt udostępniania samochodów pracownikom do korzystania do celów prywatnych – koszty takie są kosztem uzyskania przychodów;

Przykład

Do kosztów stałych, oprócz kosztów rat leasingowych, należy zaliczyć także koszty odpisów amortyzacyjnych, koszty ubezpieczenia samochodów oraz koszty przeglądów technicznych.

2) koszty zmienne, tj. koszty, na których wysokość wpływa fakt udostępniania samochodów pracownikom do korzystania do celów prywatnych – koszty takie stanowią koszty uzyskania przychodów tylko w części, w jakiej dotyczą użytku samochodów do celów służbowych.

Przykład

Kosztami zmiennymi są w szczególności koszty paliwa, olejów oraz płynów eksploatacyjnych.

Ryzyko podatnika

Oczywiście istnieją wydatki, w przypadku których trudno o jednoznaczne zaliczenie ich do jednej z wymienionych grup, np. koszty napraw lub koszty przeglądów okresowych. W takich przypadkach do podatników należy wybór, czy uznać je za koszty stałe (z czym wiąże się zwiększone ryzyko podatkowe) czy koszty zmienne (co jest podatkowo bezpieczniejsze).

Również do podatników należy wybór sposobu szacowania części kosztów zmiennych, która dotyczy użytku samochodów do celów służbowych. Tylko niewielką część kosztów zmiennych można bowiem uznać za dotyczące wyłącznie użytku służbowego albo wyłącznie użytku prywatnego. Ani z przepisów, ani z wyjaśnień organów podatkowych nie wynikają w tym zakresie żadne wskazówki.

Przykład

Przedsiębiorca nieodpłatnie udostępnia pracownikowi samochód służbowy do użytku prywatnego. W kwietniu 2016 r. poniósł on koszt raty leasingowej dotyczącej tego samochodu w kwocie 1621 zł netto oraz koszty zakupu paliwa w kwocie 1037 zł netto. Pracodawca szacuje, że na użytek służbowy przypada 85 proc. kosztów zakupu paliwa. W tej sytuacji przyjęcie stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe oznaczałoby, że do kosztów uzyskania przychodów kwietnia 2016 r. podatnik może zaliczyć:

1) 1621 zł z tytułu kosztu raty leasingowej,

2) 881,45 zł (1037 zł x 85 proc.) z tytułu kosztów zakupu paliwa.

Bezpieczniej zapłacić

Na marginesie należy zauważyć, że powyższe wątpliwości często zniechęcają podatników-pracodawców do nieodpłatnego udostępniania pracownikom samochodów służbowych do użytku prywatnego. Często rezygnacja taka ma miejsce na rzecz odpłatnego udostępniania pracownikom samochodów służbowych do użytku prywatnego, co jest rozwiązaniem zdecydowanie bezpieczniejszym podatkowo i wygodniejszym.

Inne dostępne rozwiązanie wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2014 r. (IPPB5/423-894/14-4/AM). Z interpretacji tej wynika, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane w całości także koszty używania samochodów służbowych nieodpłatnie udostępnianych pracownikom do użytku prywatnego, jeżeli rozpoczęcie takiego udostępniania poprzedziła redukcja wynagrodzeń pracowników.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA