fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zwolnienie dywidend z CIT także w podatkowej grupie kapitałowej

123RF
Uczestnictwo w grupie nie wyklucza prawa do zastosowania zwolnienia z podatku dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach osób prawnych, które są otrzymywane lub wypłacane przez spółki wchodzące w jej skład.

Polska implementowała regulacje dyrektywy 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), których celem jest zapewnienie neutralności podatkowej transgranicznego przepływu zysków przez ich zwolnienie z podatku u źródła. Tym samym do ustawy o CIT wprowadzone zostały przepisy określające możliwość zwolnienia z CIT dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - zarówno wypłacanych, jak i uzyskiwanych przez spółki mające siedzibę na terytorium Polski. Jednym z warunków zastosowania zwolnienia z CIT jest posiadanie statusu podatnika na potrzeby podatku dochodowego podmiotu wypłacającego/uzyskującego dochody z wyżej wymienionych tytułów.

Podatkowa grupa kapitałowa, po jej zarejestrowaniu przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, nabywa status podatnika CIT. W okresie istnienia grupy dochody/straty poszczególnych spółek wchodzących w jej skład są kumulowane za dany rok podatkowy i od łącznej kwoty dochodu kalkulowany jest podatek dochodowy. Składane jest jedno zeznanie roczne CIT w imieniu podatkowej grupy kapitałowej przez spółkę, która ją reprezentuje. Tym samym powstaje wątpliwość czy wobec utraty statusu podatnika CIT na rzecz podatkowej grupy kapitałowej spółki wchodzące w jej skład wciąż mogą być uznawane za podatników podatku dochodowego dla celów zastosowania zwolnienia z CIT od wypłacanych/otrzymywanych dywidend.

Warunki do spełnienia

W przypadku wypłaty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Polski warunkiem zastosowania zwolnienia jest m.in. uzyskiwanie tych dochodów przez spółkę podlegającą w Polsce – lub innym niż Polska kraju członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT).

Z kolei w przypadku dywidendy otrzymywanej od spółki z państwa członkowskiego UE innego niż Polska lub z państwa należącego do EOG jednym z warunków zastosowania zwolnienia jest to, aby podmiotem uzyskującym dochody była spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę na terytorium Polski (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT).

Zyski z działalności według ogólnych zasad

Analizując spełnienie ww. warunków należy przede wszystkim zauważyć, że nie wszystkie dochody uzyskiwane przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej podlegają opodatkowaniu w ramach tej grupy. W sposób przwidziany dla grup kapitałowych opodatkowane są wyłącznie dochody obliczane zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, tj. dochody z działalności gospodarczej opodatkowane według zasad ogólnych. Natomiast dochód z dywidend uzyskiwany przez poszczególne spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej nie jest uwzględniany w rozliczeniach podatkowej grupy kapitałowej i jest rozliczany na zasadach szczególnych wskazanych w art. 22 ustawy o CIT.

Kto skorzysta z preferencji

Tym samym w przypadku wypłaty dywidendy przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej innej spółce wchodzącej w jej skład podatnikiem jest spół- ka otrzymująca dywidendę, a płatnikiem spółka wypłacająca ją. Dochód z dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie jest dochodem podatkowej grupy kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze związane z wypłatą dywidendy ciążą na spółce wypłacającej dywidendę, a nie na podatkowej grupie kapitałowej. Tym samym nie można odmówić spółkom wchodzącym w skład podatkowej grupy kapitałowej statusu podatnika CIT na potrzeby zastosowania zwolnienia z CIT wypłacanych dywidend.

Ze względu na cele dyrektywy

Odmówienie prawa do zastosowania zwolnienia z CIT z uwagi na uczestnictwo spółki w podatkowej grupie kapitałowej byłoby także sprzeczne z celem dyrektywy 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych. Wdrożenie tej dyrektywy miało na celu eliminację podwójnego opodatkowania dla spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kra- ju swojej siedziby. Jednocześnie dyrektywa 90/435/EWG nie zawęża kręgu podmiotów, do których ma zastosowanie, jedynie do spółek będących samodzielnymi podatnikami CIT.

— Lidia Strzelecka

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 851 ze zm.)

podstawa prawna: dyrektywa Rady 90/435/EWG z 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (DzUrz UE L 225 z 20 sierpnia 1990 r., str. 6)

Zdaniem autorki

Lidia Strzelecka, doradca podatkowy, Senior Manager w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA sp. z o.o.

Wątpliwości są rekompensowane przez korzyści finansowe

Uczestnictwo w podatkowej grupie kapitałowej nie wyklucza możliwości zastosowania zwolnienia z CIT dla dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymywanych/wypłacanych przez spółki wchodzące w jej skład. Stanowisko takie potwierdza również linia interpretacyjna organów podatkowych, np. interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 lutego 2012 r. (ITPB3/423-580/11/PST) i z 25 listopada 2011 r. (ITPB3/423-442/11/MK).

Jakkolwiek w praktyce sposób rozliczenia podatków przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej budzi wątpliwości interpretacyjne, to podatkowa grupa kapitałowa daje wiele korzyści finansowych, np. możliwość rozliczania strat podatkowych na bieżąco, brak konieczności stosowania rynkowego poziomu cen w transakcjach w ramach grupy czy też brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji przeprowadzanych wewnątrz grupy. Tym samym rozliczenie podatku dochodowego w ramach podatkowej grupy kapitałowej wydaje się warte rozważenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA