fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Usługi szkoleniowe od podmiotów powiązanych bez ograniczeń w kosztach

123RF
Szkolenie dotyczące m.in. technik sprzedażowych nie zawiera w sobie elementu udzielania fachowych porad, co przesądza o tym, że nie wykazuje ono podobieństwa do usług o charakterze doradczym. Tym samym nie dotyczy go ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2019 r. (0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka akcyjna (wnioskodawca), której jedynym akcjonariuszem jest spółka SE - holenderski rezydent podatkowy. Podstawową działalnością wnioskodawcy na terenie Polski jest udzielanie pożyczek konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym kredytów konsumenckich.

W celu realizacji swojej podstawowej działalności wnioskodawca nabywa usługi o charakterze niematerialnym od podmiotów powiązanych. Są to szeroko rozumiane usługi wsparcia. Wśród usług o charakterze zarządczym, IT, HR, gwarancji i zabezpieczeń kredytowych, prawnych, a także opłat o charakterze licencyjnym, wnioskodawca nabywa także usługi szkoleniowe. Polegają one na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia dotyczącego m.in. technik sprzedażowych z wykorzystaniem różnych form aktywności, takich jak warsztaty, panele dyskusyjne, treningi oraz pracy własnej uczestników szkolenia na podstawie przygotowanych materiałów. W związku z usługami szkoleniowymi i otrzymywanymi materiałami, wnioskodawca może dodatkowo ponosić opłaty za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości o charakterze autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji lub know-how (o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT).

Zdaniem wnioskodawcy, koszty usług szkoleniowych, których płatności nie dotyczą prawa do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15e ust. 1 tej ustawy. Według wnioskodawcy, jeżeli płatności dotyczyłyby korzystania z ww. praw lub wartości, należałoby je objąć wspomnianym limitem w kontekście prowadzonej przez niego działalności.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podniósł brak literalnego zdefiniowania usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, wymienionych w katalogu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT (dalej: katalog). Zwrócił uwagę, że usługi szkoleniowe nie zostały tam explicite wymienione, co oznaczałoby, że nie powinny być objęte limitem kosztów. Dodatkowo, w uzasadnieniu zwrócił uwagę na semantyczne podobieństwo katalogu z usługami wymienionymi w art. 21 ustawy, dotyczącymi podatku u źródła. Według orzecznictwa i doktryny, usługi niematerialne wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy nie obejmują swoim zakresem usług szkoleniowych, dlatego pomocnicze zastosowanie tej wykładni pozwala na włączenie kosztów usług szkoleniowych w koszty uzyskania przychodu.

W przypadku, gdy płatności dotyczące usług szkoleniowych będą miały związek z prawami do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy, będą one objęte wspomnianym limitem na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy, który określa to wprost.

Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, podkreślając czynnik braku udzielania fachowych porad w kontekście świadczenia usług szkoleniowych, przesądzający o braku podobieństwa tych usług do usług o charakterze doradczym lub innym, wymienionym w katalogu. W przypadku, gdy płatności za usługi szkoleniowe dotyczą praw lub wartości określonych w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy, nie można w kontekście usług szkoleniowych twierdzić, że usługi te będą bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem/wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi. Wobec tego zastosowania nie znajdzie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy, który pozwalałby na wyłączenie kosztów ponoszonych za wspomniane prawa lub wartości spod zastosowania limitu w zaliczaniu do kosztów.

Aneta Grzyb menedżer w dziale podatków międzynarodowych EY

Kwestia limitowania odliczalności kosztów nabywania usług i licencji wewnątrzgrupowych, mimo wydania do tej pory przez organy wielu interpretacji, budzi nadal szerokie zainteresowanie firm, przede wszystkim w związku z oczekiwaniem na uproszczoną procedurę APA.

Analizowana interpretacja potwierdza linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie klasyfikowania usług szkoleniowych w kontekście zastosowania art. 15e ustawy o CIT. Istotne pozostaje w tym przypadku rozróżnienie usług szkoleniowych od doradczych, które sprowadzają się do wskazywania możliwych (w tym optymalnych) rozwiązań. Kształtująca się linia interpretacyjna zwraca uwagę na aspekt braku udzielania konkretnych porad w ramach szkolenia lub treningu, co nie pozwala na uznanie usługi szkoleniowej za usługę doradczą. Należy pamiętać o wyrażonym jednocześnie przez organ stanowisku, że usługi szkoleniowe, w przypadku gdy płatności dotyczą prawa do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów.

Brak legalnych definicji usług limitowanych z art. 15e ustawy o CIT stwarza wiele wątpliwości interpretacyjnych, co jest czynnikiem utrudniającym firmom należącym do grup kapitałowych samodzielne klasyfikowanie kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych. Stabilność linii interpretacyjnej w zakresie usług szkoleniowych kształtowanej przez organy podatkowe, uzupełniających merytorycznie poszczególne rodzaje usług objętych limitem, należy ocenić pozytywnie.

Współautorem komentarza jest Michał Łysoniewski, konsultant w dziale podatków międzynarodowych EY

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA