fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Składnik majątku do 10 tys. zł - bezpośrednio w koszty czy odpisy

123RF
W przypadku nabycia składnika majątku o wartości do 10 000 zł, przedsiębiorca może ten wydatek zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu albo rozliczać w czasie poprzez odpisy.

Obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej obejmuje m.in. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Przedsiębiorcy, którzy wybrali zasady ogólne, mają obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir) lub księgi rachunkowe. Według art. 24a ust. 7 ustawy o PIT sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz szczegółowe obowiązki z tym związane określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie). Według § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia pkpir prowadzą również ewidencję wyposażenia.

Wyposażenie to inaczej rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o PIT do środków trwałych. Oznacza to, że wydatki poniesione na zakup rzeczowych składników majątku firmy mogą być środkiem trwałym albo wyposażeniem, ale nie jednocześnie jednym i drugim. Dodatkowo, w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych każda firma musi posiadać ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

To nie to samo

Nie należy mylić wyposażenia ze środkami trwałymi. Środki trwałe podlegają amortyzacji, a wyposażenie nie. Zgodnie z rozporządzeniem, do ewidencji wyposażenia wprowadza się składnik majątku, którego wartość nabycia lub wytworzenia przekracza 1500 zł. Ustawa o PIT w art. 22a ust. 1 za środki trwałe podlegające amortyzacji uznaje stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorcy, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki, maszyny, urządzenia i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane do działalności gospodarczej albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Składnik majątku o wartości powyżej 1500 zł, niespełniający wymogów środka trwałego jest zatem wyposażeniem i powinien być wpisany do ewidencji wyposażenia. Z kolei rzeczy o wartości niższej niż 1500 zł też stanowią wyposażenie, bo są majątkiem firmy i można je wprowadzić do ewidencji wyposażenia, ale nie ma takiego obowiązku. Brak ewidencji wyposażenia pozwala wprawdzie zaliczyć wydatki na nabycie składników majątku do kosztów uzyskania przychodu, ale naraża przedsiębiorcę na karę z kodeksu karnego skarbowego za nieprowadzenie ewidencji.

Ustawowy limit

W przypadku nabycia majątku o wartości do 10 000 zł, przedsiębiorca może ten wydatek zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu albo amortyzować.

Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o PIT wydatki na nabycie składnika majątku o wartości maksymalnie do 10 000 zł przedsiębiorcy mogą zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania. Składnik majątku nie będzie wówczas środkiem trwałym, tylko wyposażeniem i wobec tego musi być wprowadzony do ewidencji wyposażenia. Wybierając drugie rozwiązanie, tzn. zaliczając składnik majątku do środków trwałych, przedsiębiorca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki na nabycie tego składnika majątku poprzez odpisy amortyzacyjne. Z art. 22f ust. 3 ustawy o PIT wynika, że gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania jest równa lub niższa niż 10 000 zł, można dokonywać odpisów amortyzacyjnych:

- w poszczególnych miesiącach aż do zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową albo

- jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego albo w miesiącu następnym.

Przykład

Przedsiębiorca kupił maszynę o wartości 10 000 zł netto z zamiarem wykorzystywania jej w firmie przez rok.

Przedsiębiorca może zaliczyć maszynę do wyposażenia i wydatek na jej nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania maszyny do używania. Jeśli natomiast zdecyduje się na amortyzację, to musi wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych, a nie do ewidencji wyposażenia. Kosztem uzyskania przychodów firmy będą wtedy odpisy amortyzacyjne od wartości środka trwałego.

Kiedy obowiązkowa amortyzacja

Jeżeli przedsiębiorca kupi lub wytworzy we własnym zakresie składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł i zaliczy je do wyposażenia z uwagi na zamiar ich używania krótszy niż rok, a faktycznie okres ich używania przekroczy rok, to przedsiębiorca musi zaliczyć te składniki do środków trwałych i amortyzować. W takim przypadku, według art. 22e ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, przedsiębiorca ma obowiązek wprowadzić majątek do ewidencji środków trwałych w następnym miesiącu po miesiącu, w którym minął rok, przyjmując w ewidencji cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego. Wiąże się to więc z korektą w księgowaniu.

Termin zapisów

Według § 18 ust. 4 oraz § 30 ust. 1 rozporządzenia przedsiębiorca dokonuje zapisów w ewidencjach najpóźniej w miesiącu przekazania środków trwałych oraz wyposażenia do używania. Jeżeli księgowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe, to zapisy muszą być zrobione najpóźniej do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Do wyboru

Ponosząc nakłady na nabycie lub wytworzenie składnika majątku o wartości do 10 000 zł, przedsiębiorca ma trzy możliwości do wyboru:

1. zaliczyć ten wydatek bezpośrednio do kosztów podatkowych i ująć składnik majątku w ewidencji wyposażenia,

2. wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stawki amortyzacji,

3. dokonać jednorazowej amortyzacji i również wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA