fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

WSA: wystarczy jedna ewidencja dla całej działalności strefowej

123RF
Aby określić wysokość dochodu (straty) z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca jest uprawniony do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności zwolnionej z CIT, tj. wspólnej dla wszystkich udzielonych zezwoleń. Limity dostępnej pomocy publicznej może on przy tym wykorzystać chronologicznie.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 19 lutego 2019 r. (I SA/Gd 49/19).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie trzech zezwoleń. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT w związku z art. 12 ustawy o SSE, spółka będzie kwalifikowała przychody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, objętej zezwoleniami, jako wolne od podatku. W związku z tym spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem czy dla celów określania wysokości dochodu/straty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie zezwoleń, będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z CIT. Chciała także wiedzieć czy obejmując zwolnieniem dochód z działalności może korzystać z limitów chronologicznie.

Zdaniem spółki, będzie ona uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o SSE, w przypadku gdy przedsiębiorca posiada co najmniej dwa zezwolenia, przyjmuje się, że rozliczenie pomocy publicznej następuje zgodnie z kolejnością wydawania zezwoleń. Organ podatkowy w interpretacji z 2 listopada 2018 r. (0111-KDIB1-3.4010.431.2018.1.JKT) nie zgodził się ze stanowiskiem spółki i stwierdził, że spółka zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi określone w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, czyli w sposób umożliwiający zapewnienie odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla pierwszego zezwolenia i odrębnego dla dwóch następnych.

Sąd podzielił stanowisko zaprezentowane przez spółkę i uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem sądu, wszelkie ograniczenia i wymagania odnoszące się do prowadzenia ewidencji muszą wynikać z przepisów prawa. Żaden z przepisów ustawy o CIT ani ustawy o SSE nie nakłada na podatników działających w SSE obowiązku wydzielenia czy prowadzenia osobnej ewidencji dla każdego zezwolenia, bez względu na to kiedy ono było wydane. Sąd uchylił interpretację, gdyż uznał, że została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego.

Autorka jest współpracowniczką zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Sebastian Galant konsultant w zespole ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych Deloitte

Problematyka możliwości prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, wspólnej dla wszystkich zezwoleń, oraz chronologicznego rozliczania limitu zwolnienia wynikającego z posiadanych zezwoleń jest zagadnieniem często obecnym w interpretacjach indywidualnych oraz wyrokach sądów administracyjnych dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Stanowiska organów wydających interpretacje indywidualne w tej materii często zdają się być sprzeczne ze sobą. W przypadku wyroków sądów administracyjnych mamy jednak do czynienia z bardziej jednolitą linią orzeczniczą. Sądy w zdecydowanej większości przypadków stają na stanowisku korzystnym dla podatników, tj. uznają za poprawne łączne i chronologiczne rozliczanie limitu pomocy z zezwoleń, co jest podejściem znacznie upraszczającym korzystanie ze strefowego zwolnienia podatkowego w przypadku posiadania więcej niż jednego zezwolenia. W tym zakresie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2016 r. (II FSK 1849/14), który potwierdził prawidłowość takiego podejścia.

Komentowany wyrok można również zaliczyć do grona orzeczeń pozytywnych dla przedsiębiorców strefowych. Warto zwrócić na niego uwagę ze względu na fakt, że (podobnie jak także niedawno zapadły wyrok WSA w Rzeszowie z 14 lutego 2019 r., I SA/Rz 1210/18) został on wydany na podstawie nowego stanu prawnego, tj. z uwzględnieniem zmian jakie do ustawy o CIT oraz ustawy o SSE wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, które weszły w życie 30 czerwca 2018 r.

W zakresie wskazanych zmian szczególną uwagę należy zwrócić na dodany do ustawy o SSE art. 12 ust. 2, który stanowi, że w przypadku gdy przedsiębiorca posiada co najmniej dwa zezwolenia, przyjmuje się, że rozliczenie pomocy publicznej następuje zgodnie z kolejnością wydawania zezwoleń. Odnośnie do tego przepisu prawidłowe wydaje się być stwierdzenie, że nie tworzy on nowej normy, a tylko potwierdza normę już wcześniej interpretowaną z treści pozostałych przepisów (w sposób przedstawiony w wyżej powołanym wyroku NSA i innych pozytywnych wyrokach sądów administracyjnych i interpretacjach podatkowych). Należy go zatem rozpatrywać jako nowelizację nastawioną na rozwianie wątpliwości i utrwalenie takiego pozytywnego dla przedsiębiorców podejścia, na co zwrócił także uwagę sąd w komentowanym wyroku.

Kluczowym argumentem w ramach stanowiska przedstawionego przez WSA w Gdańsku (oraz w pozostałych pozytywnych wyrokach i interpretacjach) jest to, że obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji dla konkretnych zezwoleń nie można wywnioskować z treści obowiązujących przepisów. Stanowisko takie zasługuje na aprobatę. Interpretując relewantne przepisy należy dojść do wniosku, że podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję w sposób umożliwiający ustalenie wyniku opodatkowanego na zasadach ogólnych i wyniku na działalności zwolnionej. W tym zakresie nie ma możliwości wskazania przepisów, które nakazywałyby rozliczanie wyniku odrębnie dla konkretnych zezwoleń podatnika. Wręcz przeciwnie, interpretując art. 12 ust. 2 niedawno dodany do ustawy o SSE można dojść do wniosku, że poprawność prowadzenia łącznej i chronologicznej ewidencji dla wszystkich posiadanych zezwoleń znajduje obecnie potwierdzenie wprost w przepisach. Komentowany wyrok należy zatem ocenić pozytywnie. Jest on kolejnym krokiem w dobrym kierunku i potwierdzeniem podejścia korzystnego dla podatników.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA