fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Aby odliczyć od PIT składkę na ubezpieczenie zdrowotne, trzeba ją zapłacić

Adobe Stock
Zaliczkę na podatek za dany miesiąc przedsiębiorca pomniejsza o składki na własne ubezpieczenie zdrowotne uiszczone w danym roku do końca tego miesiąca. Kwota obniżenia nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.

- Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo i wyliczam podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zaliczki na PIT obliczam od kwoty uzyskanego dochodu za okresy miesięczne. Nie wiem czy dobrze obliczyłam zaliczkę za styczeń br. Podatek wynikający z księgi to 2000 zł, zapłacona w styczniu 2018 r. składka zdrowotna za grudzień 2017 r. wyniosła 255,99 zł, natomiast składka należna za styczeń 2018 r. to 275,51 zł. Zaliczka za styczeń wyniosła więc 1469 zł. Oznacza to, że w trakcie 2018 r. będę mogła od podatku odliczyć 13 miesięcznych składek zdrowotnych. Czy mam rację? – pyta czytelniczka.

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Są to, co do zasady, zaliczki miesięczne (art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o PIT). Zaliczkę za dany miesiąc stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b ustawy o PIT (art. 44 ust. 3 zdanie drugie pkt 2 ustawy o PIT).

Obniżenie daniny do zapłaty

Stosownie do art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PIT, podatek dochodowy obliczony według skali podatkowej lub wg tzw. stawki liniowej w pierwszej kolejności obniża się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawą wymiaru jest dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Obliczając należną zaliczkę na PIT przedsiębiorca stosuje m.in. zasady określone w art. 27b ustawy o PIT. Oznacza to, że obliczoną zaliczkę za dany miesiąc przedsiębiorca pomniejsza o kwoty zapłaconych w danym roku podatkowym (do końca miesiąca, za który opłaca zaliczkę) składek na własne ubezpieczenie zdrowotne, nie więcej jednak niż 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Przykład

Przy odliczeniu od zaliczki na PIT składek na własne ubezpieczenie zdrowotne podatnika za grudzień 2017 r. i styczeń 2018 r. mogą wystąpić różne przypadki.

Wariant I: Jeżeli w styczniu 2018 r. przedsiębiorca faktycznie opłacił własne ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2017 r. oraz za styczeń 2018 r., to obliczoną zaliczkę na PIT za styczeń 2018 r. pomniejsza o składki zdrowotne za oba te miesiące. W takim przypadku łączne odliczenie tych składek od zaliczki na PIT za styczeń 2018 r. wyniosłoby 531,50 zł (255,99 zł + 275,51 zł), tj. byłoby sumą podlegającej odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2017 r. oraz za styczeń 2018 r.

Wariant II: Gdyby natomiast składka na własne ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy za grudzień 2017 r. była opłacona jeszcze w grudniu 2017 r., to powinna ona pomniejszyć zaliczkę za grudzień 2017 r. (i PIT za 2017 r.). Gdyby w takim przypadku w styczniu 2018 r. przedsiębiorca opłacił tę składkę tylko za styczeń 2018 r., to zaliczka za styczeń 2018 r. byłaby pomniejszona tylko o składkę za styczeń 2018 r. W tym wariancie zaliczka na PIT za styczeń 2018 r. byłaby pomniejszona o kwotę 275,51 zł, tj. podlegającą odliczeniu kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2018 r.

Wariant III: Gdyby składka na własne ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy za grudzień 2017 r. była opłacona dopiero w styczniu 2018 r., to powinna ona pomniejszyć zaliczkę za styczeń 2018 r. Gdyby jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2018 r. została opłacona dopiero w lutym 2018 r., to o tę składkę za styczeń 2018 r. przedsiębiorca mógłby pomniejszyć dopiero zaliczkę za luty 2018 r. W tym wariancie zaliczka na PIT za styczeń 2018 r. byłaby pomniejszona o kwotę 255,99 zł, tj. podlegającą odliczeniu kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2017 r.

Wariant IV: Natomiast w sytuacji gdyby składka na własne ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy za grudzień 2017 r. była opłacona jeszcze w grudniu 2017 r., to powinna ona pomniejszyć zaliczkę za grudzień 2017 r. (i PIT za 2017 r.). Jeśli składkę na to ubezpieczenie za styczeń 2018 r. przedsiębiorca opłaciłby dopiero w lutym 2018 r., to składka za styczeń 2018 r. pomniejszałaby zaliczkę na PIT za luty 2018 r. W tym wariancie zaliczka na PIT za styczeń 2018 r. w ogóle nie byłaby pomniejszona o składki na ubezpieczenie zdrowotne: ani za grudzień 2017 r., ani za styczeń 2018 r.

W analizowanej sprawie, czytelniczka pisze o opłaconej w styczniu 2018 r. składce za grudzień 2017 r. i o należnej składce za styczeń 2018 r. Użycie tu zwrotu „należna" sugeruje, że składka nie została opłacona w styczniu 2018 r., ale prawdopodobnie dopiero w lutym 2018 r., a zatem dopiero od zaliczki za luty składka ta mogła być odliczona. Oznaczałoby to, że od podatku za styczeń w wysokości 2 000 zł czytelniczka powinna była odliczyć tylko składkę za grudzień 2017 r. w wysokości 255,99 zł. Zaliczka na PIT za styczeń 2018 r. wyniosłaby zatem (po zaokrągleniu) 1 744 zł, (2 000 zł – 255,99 zł). W takim przypadku składka zdrowotna za styczeń 2018 r. zapłacona w lutym 2018 r. pomniejszy zaliczkę za luty 2018 (łącznie ze składką za grudzień 2017 r. zapłaconą w styczniu 2018 r.) Jeżeli podatnik w lutym 2018 r. opłaciłby także zaliczkę za luty 2018 r., to i ona pomniejszałaby zaliczkę za luty 2018 r.).

Korekta nie jest potrzebna

W sytuacji, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie zapłacona za dany miesiąc w następnym miesiącu, przedsiębiorca pomniejszy o nią zaliczkę na PIT za miesiąc, w którym ją opłacił. Nie koryguje wstecz zaliczki zapłaconej za miesiąc, za który była ona należna.

Na marginesie należy zauważyć, że obliczając zaliczkę na PIT za kwiecień 2018 r., czytelniczka obniży ją o zapłaconą w styczniu 2018 r. składkę zdrowotną za grudzień 2017 r., a także o opłacone do 30 kwietnia 2018 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2018 r. Prawdopodobnie będą to składki za miesiące do stycznia do marca 2018 r., a być może i za kwiecień 2018 r., jeżeli czytelniczka opłaci ją jeszcze w kwietniu 2018 r.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2 i 3 oraz art. 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: art. 79 ust. 1 i 2 i art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

podstawa prawna: art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Jak ustalić wysokość składki zdrowotnej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna (art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (...). Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku (art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ustawy o PIT).

Za poszczególne miesiące 2017 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 3 303,13 zł, a za poszczególne miesiące 2018 r. – 3 554,93 zł. Z kolei, za poszczególne miesiące 2017 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 297,28 zł (w tym do odliczenia 255,99 zł), a za poszczególne miesiące 2018 r. – 319,94 zł (w tym do odliczenia 275,51 zł).

Wysokość wydatków na ww. cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3 ustawy o PIT).

Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie opłacają składki za dany miesiąc nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca (art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Składka za grudzień może więc być opłacona jeszcze w grudniu, ale terminowe będzie jej opłacenie także do 10 stycznia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA