fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: Europejski wzór przemysłowy można amortyzować

123RF
Do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego mają zastosowanie takie same reguły dotyczące odpisywania kosztów, jakim podlegają prawa udzielone przez Urząd Patentowy RP.

Prawo na zarejestrowany wspólnotowy wzór przemysłowy, będący odpowiednikiem krajowego wzoru przemysłowego, zapewnia ochronę wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej. Czy w przypadku zakupu licencji na taki wzór podatnik powinien potraktować ją jako wartość niematerialną i prawną, która podlega amortyzacji? – pyta czytelniczka.

Umowa licencyjna charakteryzuje się tym, że podmiot, któremu przysługuje wyłączne prawo do określonego dobra o charakterze niematerialnym (licencjodawca), upoważnia inny podmiot (licencjobiorcę) do korzystania z tego dobra na warunkach ustalonych w tej umowie. Licencjodawca nie przenosi na licencjobiorcę swoich praw, a jedynie udziela mu – nieodpłatnie albo za wynagrodzeniem – prawa do korzystania z nich w ograniczonym zakresie. Zasady udzielania licencji do poszczególnych dóbr niematerialnych wynikają z przepisów odnoszących się do tych dóbr, a w zakresie w nich nieuregulowanym – z przepisów ogólnych prawa cywilnego.

Poprzez odpisy

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16. Stosownie do art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 (wartości niematerialne i prawne).

Licencje podlegają zatem amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- zostały nabyte;

- nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania;

- przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok;

- są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane przez podatnika do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub leasingu (zob. interpretację indywidualną Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2014 r., ILPB4/423-429/14-2/ŁM).

Uregulowania w innych przepisach

Do dóbr niematerialnych, których mogą dotyczyć mogą umowy licencyjne, należą prawa regulowane ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa, o których mowa w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: PWP). Potwierdziła to – mając na względzie przepisy prawa podatkowego – Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacjach indywidualnych: z 25 marca 2015 r. (IPTPB3/423-424/14-4/KJ) oraz z 18 grudnia 2014 r. (IPTPB3/423-326/14-2/GG). Polscy przedsiębiorcy coraz częściej biorą jednak udział w obrocie międzynarodowym i niejednokrotnie nabywają również licencje na używanie wspólnotowych wzorów przemysłowych, które nie są objęte ww. ustawami.

Odpowiednie stosowanie

Prawo na zarejestrowany wzór wspólnotowy wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 (dalej: rozporządzenie) i podlegające ujawnieniu (rejestracji) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for the Harmonization In the Internal Market – OHIM) jest prawem ochronnym na wzór wspólnotowy będący odpowiednikiem uregulowanego w art. 102 PWP wzoru przemysłowego. Przepisy ustawy PWP stosuje się także odpowiednio do wzorów przemysłowych w sprawach nieuregulowanych w obowiązujących bezpośrednio w krajach członkowskich przepisach prawa Unii Europejskiej określających szczególny tryb udzielania ochrony wzorów przemysłowych, czyli w tym przypadku w rozporządzeniu (art. 4 ust. 1 PWP). Zgodnie z art. 105 § 2 PWP przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast stosownie do przepisów rozporządzenia na mocy przyznania ochrony dla wzoru wspólnotowego nabywa się ochronę na terenie wszystkich państw członkowskich, a więc także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji prawo ochronne na wzór wspólnotowy jest traktowane analogicznie do prawa ochronnego na wzór przemysłowy w rozumieniu ustawy PWP. Mamy w tym przypadku do czynienia z tożsamością praw wynikających z rejestracji krajowej oraz wspólnotowej wzorów przemysłowych (wspólnotowych). Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 października 2015 r. (ILPB4/4510-1-393/15-2/MC). Do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego znajdą zatem zastosowanie te reguły dotyczące amortyzacji, którym podlegają prawa z rejestracji na wzory przemysłowe udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą PWP (tak: Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 13 grudnia 2011 r., IPPB3/423-827/11-2/PK1). Trzeba przy tym podkreślić, że wspólnotowy wzór przemysłowy może być przedmiotem licencji na terenie całej Wspólnoty lub jej części (art. 32 ust. 1 zd. pierwsze rozporządzenia).

Gdy są spełnione warunki

Oznacza to, że przy spełnieniu pozostałych warunków amortyzacji podatkowej, czyli:

1) nabycia prawa (licencji),

2) jego gospodarczej przydatności w dniu przyjęcia do używania,

3) przewidywanego okresu używania dłuższego niż rok oraz

4) wykorzystywania takiej wartości przez spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

– licencja na posługiwanie się zarejestrowanym wspólnotowym wzorem przemysłowym – stanowiącym odpowiednik wzoru przemysłowego określonego w art. 102 PWP – stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Autor jest konsultantem podatkowym w ECDDP Sp. z o.o.

Masz pytanie, wyślij e-mail, tygodnikpodatki@rp.pl

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 851 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (DzU L 3 z 5 stycznia 2002 r., str. 1 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA