fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Rozliczenie CIT za 2018 rok do 1 kwietnia 2019. Nowy załącznik CIT/MIT

Adobe Stock
Spółki, które w zeszłym roku musiały płacić podatek od budynków komercyjnych o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, muszą wraz z zeznaniem rocznym złożyć nowy załącznik CIT/MIT i rozliczyć wynikającą z niego daninę.

1 kwietnia 2019 r. dla wielu podatników podatku dochodowego od osób prawnych upłynie termin zarówno przekazania do organu podatkowego rocznego zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który dobiegł końca 31 grudnia 2018 r., jak i wpłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT podatnicy wskazani tym przepisem są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB w przypadku podatkowych grup kapitałowych) do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Dzień później

Ponieważ ostatni dzień terminu wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT przypada w tym roku w niedzielę, to zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami ordynacji podatkowej, podatnicy mogą wywiązać się z ww. obowiązków do 1 kwietnia (poniedziałek).

Straty z lat ubiegłych

Jednym z aspektów, na który warto zwrócić uwagę w kontekście obowiązku złożenia zeznania, jest kwestia rozliczenia strat z lat ubiegłych. Regulacje ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2018 umożliwiały podatnikom odliczenie strat z lat ubiegłych wg zasad przewidzianych w art. 7 ust. 5. Zgodnie z tym przepisem o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. Rozwiązanie to (obowiązujące w tym brzmieniu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) związane jest z rozdzieleniem od 1 stycznia 2018 r. w regulacjach ustawy o CIT źródeł przychodów, tj. z wyodrębnieniem przychodów z zysków kapitałowych oraz pozostałych przychodów. W regulacjach ustawy o CIT obowiązujących do końca roku 2017 nie było takiego rozróżnienia. Dlatego powstaje istotne pytanie o sposób realizacji przysługującego podatnikom uprawnienia do rozliczenia strat z lat ubiegłych wynikających z tych lat podatkowych, w odniesieniu do których poniesiona strata – z uwagi na brak istnienia odrębnych źródeł przychodów – nie była do nich przypisywana. Z uwagi na ustalony pięcioletni okres, w którym w granicach ustalonego limitu podatnik może rozliczyć poniesioną stratę, w zeznaniu CIT-8 za rok 2018 (w przypadku podatników, dla których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu) podatnicy mogą obniżyć dochód maksymalnie o 50 proc. wartości strat poniesionych w latach 2013-2017.

Przepisy przejściowe

Zmiany w zakresie podziału źródeł przychodów wpływają m.in. na sposób rozliczania strat z lat poprzednich. W tym zakresie mają zastosowanie przepisy przejściowe wynikające z art. 6 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r. poz. 2175). Stanowią one, że straty poniesione przez podatników CIT za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po 31 grudnia 2017 r. podlegają odliczeniu od dochodu o którym mowa w art 7 ust. 1 ustawy o CIT, tj. od sumy dochodów z odrębnych źródeł na zasadach i w wysokości określonych w przepisach ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym. W efekcie, w zeznaniu CIT-8 składanym za rok 2018 podatnicy mogą odliczać straty poniesione w latach 2013-2017 od sumy dochodów wynikających z zysków kapitałowych i pozostałych przychodów.

Przykład

Spółka 123 sp. z o.o. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. poniosła stratę w wysokości 25 000 zł. W kolejnym roku podatkowym (trwającym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) spółka osiągnęła dochód z zysków kapitałowych w wysokości 5 000 zł oraz dochód z pozostałych przychodów w wysokości 10 000 zł.

W opisanym przypadku w zeznaniu CIT-8 za 2018 r. spółka może odliczyć poniesioną w poprzednim roku podatkowym stratę do wysokości 50 proc. jej wartości (tj. do kwoty 12 500 zł). Ponieważ strata ta została poniesiona w roku 2017, do jej rozliczenia ma zastosowanie regulacja przejściowa (art. 6) ustawy nowelizującej z 27 października 2017 r. W zeznaniu CIT-8 za rok 2018 strata ta, w granicach wskazanego limitu (12 500 zł, tj. 50 proc. jej wartości), może być odliczona od dochodu wynikającego z sumy zysków kapitałowych oraz pozostałych przychodów osiągniętych w roku 2018, czyli od kwoty 15 000 zł.

Jeszcze jedna nowelizacja

Na marginesie warto też zauważyć, że 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU z 2018 r. poz. 2244) do ustawy o CIT wprowadzone zostały nowe, korzystne dla podatników rozwiązania w zakresie rozliczania strat poniesionych w latach poprzednich. Pozwalają one m.in. na jednorazowe rozliczenie takich strat, w granicach ustalonego limitu. Trzeba jednak podkreślić, że rozwiązania te znajdują zastosowanie do strat powstałych od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. Nie ma zatem podstaw dla ich stosowania w zeznaniu CIT-8 składanym za rok podatkowy trwający do 31 grudnia 2018 r.

W roku 2018 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone zostały nowe, nieznane wcześniej, rozwiązania w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu własności środka trwałego. Mianowicie, zgodnie z art. 24b ustawy o CIT ustalony został podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności wskazanych tą regulacją środków trwałych położonych na terytorium Polski (wymienionych budynków), których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Stawka tego podatku wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawą opodatkowania jest przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszony o kwotę 10 mln zł. W konsekwencji, podatnicy zostali zobowiązani do obliczania i wpłacana za każdy miesiąc obliczonego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego, przy czym kwota tego podatku jest odliczana od zaliczki na podatek dochodowy ustalanej wg zasad ogólnych (zgodnie z art. 25 ustawy o CIT). Możliwe jest także odliczenia uiszczonego i nieodliczonego podatku od środków trwałych (tzw. minimalnego podatku) od podatku obliczonego za rok podatkowy w zeznaniu podatkowym.

Nowy druk CIT/MIT

Podatnicy sporządzający rozliczenie roczne, którzy byli obowiązani do zapłaty podatku, o którym mowa w art 24b ustawy o CIT, muszą obecnie wykazać w składanym zeznaniu CIT-8 (CIT-8AB w przypadku podatkowych grup kapitałowych) środki trwałe, których wartość stanowi podstawę opodatkowania, a także kwoty należnego i uiszczonego podatku oraz kwoty dokonanych odliczeń zgodnie z art. 24b ustawy o CIT. Służy do tego druk CIT/MIT składany jako załącznik do zeznania CIT-8 (CIT-8AB). Na marginesie trzeba zauważyć, że na skutek nowelizacji ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., rozwiązania w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego (art. 24b) zostały w dużym stopniu zmienione na niekorzyść podatników.

Tylko elektronicznie Zeznanie podatkowe CIT-8 za rok podatkowy trwający do 31 grudnia 2018 r. składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Jednocześnie jednak zgodnie z art. 27a ustawy o CIT zeznanie CIT-8 oraz informacja, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 oraz art. 3b-3d tej ustawy (IFT2/IFT2R), mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ustawy o PIT z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku. Jeszcze do końca roku 2018 w treści art. 45ba ustawy o PIT przewidziane było rozwiązanie (ust. 2) umożliwiające składnie wskazanych tym przepisem informacji i deklaracji w formie papierowej przez płatników, którzy sporządzali je dla nie więcej niż pięciu podatników (np. pracowników). W konsekwencji, tacy drobni płatnicy jako podatnicy CIT, na mocy art. 27a ustawy o CIT byli uprawnieni do składania zeznania podatkowego CIT-8 w formie papierowej. Jednak poczynając od 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniła się treść art. 45ba ustawy o PIT. Wyeliminowano możliwość składania wskazanych tą regulacja deklaracji i informacji podatkowych w formie pisemnej (papierowej). Zarazem, stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy nowelizującej, zmieniony art. 45ba stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. W efekcie, wyłączona została możliwość złożenia w formie papierowej także zeznania CIT-8 za rok podatkowy trwający do 31 grudnia 2018 r. przez tych podatników, którzy dotychczas takie prawo posiadali. Tym samym, wszyscy podatnicy składający w roku 2019 CIT-8 (także za rok podatkowy trwający do końca roku 2018) muszą aktualnie składać to zeznanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten może okazać się szczególnie dotkliwy dla najmniejszych podatników. Problem ten został jednak dostrzeżony przez Ministerstwo Finansów, które na swoich stronach informuje o projektowanych i mających zostać wdrożone w najbliższych dniach rozwiązaniach w zakresie ułatwień w składaniu CIT-8 dla najmniejszych podatników. Projektowane jest tutaj wydłużenie terminu złożenia CIT-8 dla tych podatników, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla osób fizycznych.

Marek Piotrowski jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 5, art. 24b, art. 27 ust. 1, 1c i 1d oraz art. 27a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126)

podstawa prawna: art. 6 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r. poz. 2175)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 2018 r. poz. 1268)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA