fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Amortyzacja jednorazowa: odpis dla małych i nowych firm

123RF
Amortyzacja jednorazowa może być przez przedsiębiorcę stosowana tylko do składników majątku zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, w tym środków transportu, ale z wyłączeniem samochodów osobowych.

Podatnicy rozpoczynający działalność (w roku jej rozpoczęcia) oraz mali podatnicy mogą dokonywać od niektórych składników majątku trwałego jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

Możliwość wyboru tej metody nie została uwarunkowana formą nabycia środka trwałego. Nie ma zatem przeszkód do jej stosowania, gdy nabycie nastąpiło w sposób inny niż w drodze kupna (aport wniesiony do spółki, nabycie w drodze spadku i darowizny lub inny nieodpłatny sposób (...), a także do ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencją (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2008 r., IPPB1/415-632/08-6/JB).

Mały podatnik

Mały podatnik oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł (zob. art. 4a pkt 10 ustawy o CIT i art. 5a pkt 20 ustawy o PIT). W 2019 roku limit ten wynosi 5 135 000 zł.

Co wynika z przepisów

Stosownie do art. 16k ust. 7 ustawy o CIT i art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, z zastrzeżeniem art. 16k ust. 11 ustawy o CIT i 22k ust. 11 ustawy o PIT, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych. Jednorazowy odpis jest dokonywany od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2019 r. limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi (po zaokrągleniu) 214 000 zł.

Dla możliwości zastosowania amortyzacji jednorazowej nie ma znaczenia liczba środków trwałych. Jednak metoda amortyzacji jednorazowej może być stosowana do ściśle określonych środków trwałych, tj. zaliczanych do grup 3 – 8 KŚT, w tym środków transportu, ale z wyłączeniem samochodów osobowych.

Przykład

Spółka jest małym podatnikiem. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rekreacyjnych. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyła dwa jachty komercyjne z napędem motorowo-żaglowym, wpisane do rejestru okrętowego stałego, sklasyfikowane w KŚT pod symbolem 770 jako Tabor transportu morskiego (grupa 7 Środki transportu, podgrupa 77 tabor pływający), które zamierza zaliczyć do środków trwałych. Opisane jachty mieszczą się w katalogu środków trwałych, od których możliwe jest dokonywanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 czerwca 2016 r., ITPB1/4511-277/16/MPŁ).

Uwaga! Fakt nabycia składników majątku za środki pochodzące z pożyczki lub kredytu bankowego nie wyklucza stosowania tej metody amortyzacji (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2010 r., IBPBI/1/415-452/10/AP).

Nie wszyscy rozpoczynający

Nie wszyscy podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać z metody amortyzacji polegającej na dokonywaniu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Mianowicie metody tej nie stosuje się:

• do podatników CIT, stosownie do art. 16k ust. 11 ustawy o CIT, rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (w 2019 r. jest to 43 000 zł),

• do podatników PIT, stosownie do art. 22k ust. 11 ustawy o PIT, rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadzili małżonkowie tych osób, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Przykład

A sp. z o.o. powstała w wyniku podziału B Sp. z o.o. Spółka A nie posiada statusu małego podatnika. Spółka A nie może zatem stosować, jako podmiot rozpoczynający działalność, metody jednorazowego odpisu.

Od miesiąca wprowadzenia do ewidencji

Podatnik jest uprawniony do jednorazowej amortyzacji środka trwałego nie wcześniej niż w miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 sierpnia 2015 r., ILPB4/4510-1-213/15-2/DS.).

Zgodnie z art. 16k ust. 9 ustawy o CIT i art. 22k ust. 9 ustawy o PIT, ustalając obowiązujący w metodzie „jednorazowego odpisu dla małych i rozpoczynających działalność podatników" limit 50 000 euro, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od niskocennego majątku trwałego, tj. do wartości 10 000 zł.

Autor jest doradca podatkowym

Podstawa prawna:

art. 16k ust. 7, 9 i 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

art. 22k ust. 7, 9 i 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA