fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak ustalić obowiązki dokumentacyjne podatkowej grupy kapitałowej

123RF
O konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych decydują dane finansowe PGK jako całości, a nie poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku, to duże zmiany dla podatników, w tym również dla podatkowych grup kapitałowych (PGK). W przypadku PGK wątpliwości związane z nowymi przepisami dokumentacyjnymi dotyczyły głównie perspektywy, z jakiej powinny być dokumentowane transakcje realizowane przez spółki wchodzące w skład takiej grupy. Wskazaną kwestię wyjaśnia m.in. odpowiedź na interpelację nr 18591 z 7 lutego 2018 r.

Zidentyfikowanie podmiotu zobowiązanego

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 9a ustawy o CIT oraz linią orzeczniczą, to PGK jako podatnik podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, gdyż spółki wchodzące w jej skład od momentu jej utworzenia nie są podatnikami w rozumieniu ustawy o CIT. Pomimo to, wątpliwości podatników budził fakt, jak ustalić obowiązki dokumentacyjne PGK. W szczególności problematyczne było, czy przy ustalaniu progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych należy odnieść się do PGK jako podatnika, czy do spółek wchodzących w jej skład.

W odpowiedzi na interpelację nr 18591 Ministerstwo Finansów wskazało, że obowiązek dokumentacyjny powinien być weryfikowany na podstawie łącznych przychodów/kosztów PGK. Oznacza to, że gdy przekroczą one poziom 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym, PGK będzie obowiązana do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local File). W przypadku przekroczenia poziomu 10 mln euro, PGK będzie ponadto obowiązana do posiadania analiz porównawczych dla dokumentowanych transakcji. Natomiast w przypadku, gdy przychody PGK przekroczą poziom 20 mln euro, PGK powinna dodatkowo sporządzić dokumentację Master File.

W związku z tym, obowiązek dokumentacyjny powinien być weryfikowany z perspektywy danych finansowych PGK jako całości, a nie poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

Określenie progów transakcyjnych

Po ustaleniu obowiązków dokumentacyjnych ciążących na PGK kolejną kwestią jest określenie, które transakcje powinny zostać objęte dokumentacją cen transferowych. Zgodnie z wcześniej wskazaną odpowiedzią na interpelację: „obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych stosować się będzie wyłącznie do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a podmiotami powiązanymi z tymi spółkami niewchodzącymi w skład takiej grupy". W efekcie, należy zsumować wartości transakcji jednego rodzaju realizowanych przez poszczególne spółki wchodzące w skład PGK z kontrahentami powiązanymi spoza PGK, i taką wartość porównać do progu dokumentacyjnego, oszacowanego na podstawie wartości przychodów PGK.

Przykład:

Pięć spółek tworzących PGK nabywa od różnych kontrahentów spoza PGK usługi księgowe, kadrowe i administracyjne (analiza PGK wykazała, że są to usługi jednego rodzaju) o przybliżonej wartości 180 tys. zł, 100 tys. zł, 120 tys. zł, 50 tys. zł oraz 160 tys. zł. Żadna z tych wartości nie przekracza progu 50 000 euro (jest to próg transakcyjny określony dla danej PGK), zatem osobno żadna ze spółek nie jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych usług. Jednak suma wartości transakcji jednego rodzaju dla wszystkich spółek wynosi 610 tys. zł, jednocześnie przekraczając próg transakcyjny, co oznacza obowiązek dokumentacyjny dla PGK.

Podatnicy decydują się na założenie PGK w celu zmniejszenia obowiązków podatkowych. Warto mieć jednak na uwadze, że w przypadku opisywanych powyżej obowiązków dokumentacyjnych dotyczących transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi spoza PGK, może się zdarzyć, że np. podmioty tworzące PGK będą zobowiązane do posiadania analiz porównawczych uzasadniających rynkowy charakter cen stosowanych w dokumentowanych transakcjach (ze względu na przekroczenie progu przychodowego 10 mln euro), podczas gdy te same podmioty, gdyby nie należały do PGK, byłyby zobowiązane tylko do posiadania lokalnej dokumentacji.

Przykład:

Pięć spółek o średnich przychodach w wysokości 3 mln euro jest zobowiązanych jedynie do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Jeżeli natomiast te same spółki należą do PGK, to ich łączne przychody przekroczą próg 10 mln euro. W konsekwencji, jeśli dodatkowo suma wartości transakcji jednego rodzaju realizowana przez te spółki z podmiotami powiązanymi spoza PGK przekroczy 90 tys. euro, to PGK będzie zobowiązana do przygotowania nie tylko dokumentacji, ale również analizy danych porównawczych dla tej transakcji.

Zgodność z warunkami rynkowymi

Warto mieć również na uwadze, że w ramach nowelizacji ustawy o CIT od 1 stycznia 2018 roku został uchylony art. 11 ust. 8 pkt 1, co w znacznej mierze ograniczyło korzyści wynikające z utworzenia PGK. Do końca 2017 roku rynkowy charakter transakcji realizowanych pomiędzy spółkami PGK nie mógł być kwestionowany przez fiskusa. Obecnie spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej nadal nie mają obowiązku dokumentowania transakcji przeprowadzanych pomiędzy sobą, ale transakcje te muszą być realizowane zgodnie z zasadą ceny rynkowej, a fiskus może weryfikować ich rynkowy charakter.

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: Odpowiedź na interpelację nr 18590 z 22 stycznia 2018 roku posła Bartosza Jóźwiaka w sprawie przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych (DCT.054.1.2018)

Zdaniem autorki

Sumowanie przychodów może zwiększyć obowiązki grupy - Magdalena Dymkowska, menedżer w Zespole Cen Transferowych w MDDP

Podatkowe grupy kapitałowe były i są tworzone przez podatników m.in. w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych i ograniczenia obowiązków, w tym obowiązków dokumentacyjnych.

Wskazane w artykule przykłady wskazują jednak, w praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, gdy sumowanie przychodów spółek wchodzących w skład PGK może prowadzić do zwiększenia obowiązków dokumentacyjnych dla PGK. Owszem, działanie takie przyczynia się do zwiększenia progu transakcyjnego, jednak wartości transakcji jednego rodzaju również się sumują, przez co wysoce prawdopodobne jest przekroczenie progu transakcyjnego przez PGK mimo że próg ten jest wyższy.

Warto mieć również na uwadze, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku znacząco ograniczyły korzyści wynikające z utworzenia PGK, poprzez wprowadzenie możliwości weryfikacji przez fiskusa rynkowego charakteru transakcji realizowanych w ramach grupy. Nie trzeba co prawda takich transakcji dokumentować, ale jak wiadomo największym problemem w cenach transferowych nie jest przygotowanie samej dokumentacji, ale ustalenie cen na poziomie rynkowym.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA