fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak księgować uproszczone zaliczki na CIT

Fotolia
Spółka może ujmować zaliczki na podatek dochodowy, ustalane na podstawie zeznania złożonego w poprzednim roku, tak samo, jak te liczone od rzeczywistego dochodu albo z wykorzystaniem konta „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

Podatnicy CIT (spółki kapitałowe jako osoby prawne oraz spółki komandytowo-akcyjne) mogą wpłacać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w formie zwykłej lub uproszczonej (art. 25 ust. 1 i 6 ustawy o CIT).

Czytaj także: Jak księgować zapłacone za wspólników zaliczki

Zasadniczo, na ww. podmiotach ciąży obowiązek comiesięcznego wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zaliczki należy wpłacać w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Zaliczki za ostatni miesiąc można nie wpłacać, pod warunkiem, że przed upływem terminu do jej wpłaty podatnik CIT złoży zeznanie i zapłaci należny podatek.

Nie dla nowych firm

Podatnicy CIT (z wyjątkiem jednostek, które po raz pierwszy podjęły działalność w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy) mogą również wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8), złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, biorą pod uwagę zeznanie złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli również w tym drugim roku nie wykazano podatku należnego, wówczas nie ma możliwości wpłaty zaliczek w uproszczony sposób.

Gdy zeznanie złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (względnie w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata) dotyczy roku trwającego krócej lub dłużej, niż 12 kolejnych miesięcy – podatnicy CIT mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w kwocie podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku, którego zeznanie dotyczy.

Podatnicy CIT, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek obligowani są:

- stosować ww. formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,

- wpłacać zaliczki we właściwych terminach (tj. do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni),

- dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2019 r. nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego o wyborze uproszczonej formy opłacania zaliczek w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku, w którym wybrano tę metodę. O wyborze formy wpłacania zaliczek według uproszczonych zasad podatnicy informują w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w tej formie.

Gdy CIT-8 był korygowany

W przypadku złożenia korekty zeznania CIT-8, powodującej zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w formie uproszczonej, kwota tych zaliczek:

- ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej,

- ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej),

- nie zmienia się – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym, niż ww. terminy.

Na zaległości lub przyszłe zobowiązania

Zgodnie z art. 76 §1 ordynacji podatkowej, nadpłaty podatku wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Operacje gospodarcze związane z zaliczkami na podatek dochodowy

Operacja

Wn konto

Ma konto

1. Zaliczki na CIT przypadające do zapłaty w zwykłej formie

Naliczenie zaliczek na CIT przypadających do zapłaty

„Podatek dochodowy od osób prawnych"

„Rozrachunki publicznoprawne"

Zapłata naliczonych zaliczek na CIT

„Rozrachunki publicznoprawne"

„Rachunki bankowe"

Nadpłata zaliczek na CIT (gdy kwota należnego podatku dochodowego, wykazanego w zeznaniu CIT-8, jest niższa od sumy uregulowanych w ciągu roku obrotowego zaliczkowych wpłat na ten podatek) – należy dokonać korekty zmniejszającej CIT za dany rok obrotowy w kwocie różnicy między ww. wielkościami

„Rozrachunki publicznoprawne"

„Podatek dochodowy od osób prawnych"

Zwrot nadpłaty zaliczek na CIT z urzędu skarbowego na rachunek bankowy podatnika CIT

„Rachunki bankowe"

„Rozrachunki publicznoprawne"

Niedopłata zaliczek na CIT (gdy kwota należnego podatku dochodowego, wykazanego w zeznaniu CIT-8 jest wyższa, niż suma uregulowanych w ciągu roku obrotowego zaliczek na ten podatek) – należy dokonać korekty zwiększającej CIT za dany rok obrotowy w wysokości różnicy między ww. wielkościami oraz dopłacić podatek w tej kwocie na konto urzędu skarbowego

„Podatek dochodowy od osób prawnych" oraz „Rozrachunki publicznoprawne"

„Rozrachunki publicznoprawne" „Rachunki bankowe"

2. Zaliczki na CIT w formie uproszczonej *

Naliczenie zaliczek na CIT przypadających do zapłaty w formie uproszczonej

„Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"

„Rozrachunki publicznoprawne"

Zapłata naliczonych zaliczek na CIT

„Rozrachunki publicznoprawne"

„Rachunki bankowe"

Zaliczki na CIT określone od faktycznego dochodu (za dany miesiąc – w ciągu roku obrotowego oraz za cały rok obrotowy – na koniec roku obrotowego, na podstawie zeznania CIT-8)

„Podatek dochodowy od osób prawnych"

„Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"

Przeniesienie na koniec roku obrotowego salda „Pozostałych rozliczeń międzyokresowych na „Rozrachunki publicznoprawne"

„Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"

„Rozrachunki publicznoprawne"

3. Przeksięgowanie na dzień bilansowy należnego podatku dochodowego za dany rok obrotowy na wynik finansowy

„Wynik finansowy"

„Podatek dochodowy od osób prawnych"

4. Korekta błędnie wyliczonych (zaniżonych) zaliczek na CIT

„Podatek dochodowy od osób prawnych"

„Rozrachunki publicznoprawne"

5. Odsetki od zaległości podatkowej powstałej wskutek błędu, zaniżającego zaliczkę na CIT odsetki takie nie stanowią kosztu podatkowego; art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT)

„Koszty finansowe" Lub „Koszty finansowe" „Rozrachunki publicznoprawne"

„Rachunki bankowe" „Rozrachunki publicznoprawne" „Rachunki bankowe"

6. Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, powodujące zmianę wysokości zobowiązania podatkowego CIT

„Podatek dochodowy od osób prawnych" (błędy nieistotne) lub „Rozliczenie wyniku finansowego" (błędy istotne) oraz (zapłata) „Rozrachunki publicznoprawne" lub „Rozrachunki publicznoprawne" oraz (zwrot nadpłaty) „Rachunki bankowe"

„Rozrachunki publicznoprawne" „Rachunek bankowy" „Podatek dochodowy od osób prawnych" (błędy nieistotne) lub „Rozliczenie wyniku finansowego" (błędy istotne) „Rozrachunki publicznoprawne"

7. Zaliczenie nadpłaty zaliczek CIT (nadpłaty odsetek od zaległości podatkowej dotyczącej zaliczek CIT) na poczet innych zobowiązań podatkowych zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań z tego samego tytułu nie powoduje konieczności ewidencji księgowej ich kompensaty)

„Rozrachunki publicznoprawne" (inne zobowiązania podatkowe)

„Rozrachunki publicznoprawne" (zaliczka CIT; odsetki od zaległości podatkowej dotyczącej zaliczek CIT)

* Zaliczki płacone w formie uproszczonej mogą być też księgowane tak, jak zwykłe zaliczki. Sposób ewidencji przyjęty w jednostce powinien być opisany w polityce rachunkowości.

Co oznaczają salda

W ciągu roku obrotowego saldo debetowe konta „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" oznacza nadpłatę zaliczek na CIT, natomiast saldo kredytowe tego konta – niedopłatę zaliczek na CIT. Salda te podlegają – na koniec roku obrotowego – przeksięgowaniu na konto „Rozrachunki publicznoprawne". Ponadto, saldo debetowe konta „Podatek dochodowy od osób prawnych" (przy czym pamiętać należy, że kwota podatku dochodowego ujęta na tym koncie powinna odpowiadać kwocie podatku należnego, wynikającej z zeznania CIT-8) podlega przeniesieniu na dzień bilansowy na konto „Wynik finansowy".

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA