fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zakupione usługi budowlane – księgowanie w podatkowej księdze

Czynności nabyte od podwykonawców, np. postawienie murów, podłączenie sieci gazowej, prace kierownika budowy lub montaż okien wraz z materiałem deweloper powinien ująć w kolumnie 10. podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Marcin Szymankiewicz

Przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych (działalność deweloperska). Obecnie realizuje inwestycje budowy kompleksu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż (każdy budynek ma być sprzedawany oddzielnie). Budowa odbywa się przy wykorzystaniu zakupionych materiałów budowlanych oraz obcych usług budowlanych, tj. podwykonawców. W zakresie tych usług wymienić można na przykład: wykonanie murów, usługi podłączenia sieci gazowej, usługi kierownika budowy, usługi montażu okien wraz z materiałem itp. Czy przedsiębiorca postępuje prawidłowo, ewidencjonując w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów faktury dokumentujące wszelkie usługi obce podwykonawców i usługi towarzyszące, np. wykonanie murów, usługi podłączenia sieci gazowej, usługi kierownika budowy, usługi montażu okien wraz z materiałem? – pyta czytelnik.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1037 dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z objaśnieniami

Jak wynika z objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

- Kolumna 10 („Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu") jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

- Kolumna 11 („Koszty uboczne zakupu") jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Wzór: zapisy w księdze – luty 2016 r.
Rzeczpospolita

- Kolumna 13 („Pozostałe wydatki") jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10–12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia. Określenie „w szczególności" oznacza, że w punkcie tym nie wymieniono wszystkich pozostałych kosztów, które należy wpisać w kolumnie 13 podatkowej księgi.

Towary

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi:

- towary obejmują – towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (zob. § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia)

b) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi (zob. § 3 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia)

c) materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (zob. § 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia)

d) wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane (zob. § 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia)

e) produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem (zob. § 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia)

f) brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość (zob. § 3 pkt. 1 lit. f rozporządzenia)

g) odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową (zob. § 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia).

Cena zakupu i koszt wytworzenia

Rozporządzenie definiuje także, co należy rozumieć przez cenę zakupu i przez koszt wytworzenia.

- cena zakupu to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika (zob. § 3 pkt 2 rozporządzenia);

- koszt wytworzenia to wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług (zob. § 3 pkt 4 rozporządzenia).

Jak zakwalifikować

Faktury dokumentujące zakup usług obcych od podwykonawców oraz usług im towarzyszących (np. wykonanie murów, usługi podłączenia sieci gazowej, usługi kierownika budowy, usługi montażu okien wraz z materiałem) należy ujmować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (wg cen zakupu). Realizowana inwestycja deweloperska (kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych) przeznaczona jest na sprzedaż. Budynki te stanowią zatem przeznaczone do sprzedaży wyroby gotowe, a przed zakończeniem ich budowy – produkcję niezakończoną. Oznacza to, że wszystkie materiały i zakupione od podwykonawców usługi będą stanowiły element kosztu wytworzenia tych budynków. Koszt wytworzenia obejmuje bowiem wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług. Zatem usługi niezbędne do wykonania wyrobu gotowego (budynku mieszkalnego), takie jak wskazane w pytaniu wszelkie usługi obce podwykonawców i usługi towarzyszące, np. wykonanie murów, usługi podłączenia sieci gazowej, usługi kierownika budowy, usługi montażu okien wraz z materiałem należy ująć w kolumnie 10 prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów w cenie ich zakupu, tak jak nabyte materiały służące do ich wytworzenia (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2014 r., IBPBI/1/415- -1255/13/ZK).

Przykład

Przedsiębiorca nabył od firmy A usługi montażu okien wraz z ich dostawą. Usługi zostały wykonane i udokumentowane fakturą nr 67/02/2016 r. z 17 lutego 2016 r. na kwotę 32 400 zł, w tym VAT 2 400 zł, który został przez przedsiębiorcę w całości odliczony (VAT wynikający z tej faktury nie jest więc kosztem podatkowym).

* Numerem wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, tj. „122/02/2016" należy oznaczyć dowód będący podstawą zapisu, czyli fakturę nr 67/02/2016 z 17 lutego 2016 r. Założyłem, że czytelnik numeruje wpisy w księdze w podziale na poszczególne miesiące – wpisy numeruje się od początku miesiąca, a pierwszy wpis w każdym miesiącu zostanie oznaczony liczbą porządkową 01.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA