fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wynagrodzenie dla prokurenta spółki - co z zaliczkami na PIT

Adobe Stock
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta jest przychodem z innych źródeł. Otrzymująca je osoba zapłaci podatek wynikający z rozliczenia rocznego, bez konieczności odprowadzania co miesiąc kwot do urzędu skarbowego.

Taki wniosek płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 stycznia 2019 r. (0114-KDIP3-1.4011.542. 2018.2.MT).

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zagraniczną, która pełni funkcję prokurenta samoistnego w Polsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przenosząc centrum interesów osobistych i życiowych, z początkiem roku stał się w Polsce osobą o nieograniczonym obowiązku podatkowym (tzw. rezydentem podatkowym). W zakresie obowiązków wnioskodawcy, jako prokurenta samoistnego, mieści się obsługa czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki, a na które składają się obowiązki: reprezentacyjne, planistyczne, zarządcze oraz nadzorcze, a także wykonawcze w zakresie decyzji podjętych przez zarząd spółki. W świetle art. 1091 § 1 kodeksu cywilnego (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1025) udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Za pełnienie funkcji prokurenta samoistnego w spółce wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały zarządu spółki. Niezależnie od ustanowionego stosunku prokury, wnioskodawca będzie współpracował ze spółką także na podstawie umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony w prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej. Działalność ta wykazuje wszystkie cechy pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. posiada charakter zarobkowy, prowadzona jest we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Zakres współpracy obejmuje profesjonalne doradztwo z zakresu umiejętności miękkich oraz działalność szkoleniową, która dotychczas zlecana była przez spółkę podmiotom zewnętrznym. Zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w żadnym stopniu nie pokrywa się ze funkcją prokurenta samoistnego.

Wątpliwości wnioskodawcy

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca skierował do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pytanie w przedmiocie klasyfikacji do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu pełnionej prokury samoistnej w spółce. Dodatkowa wątpliwość dotyczyła sposobu miesięcznego rozliczenia wynagrodzenia otrzymanego za pełnienie funkcji prokurenta samoistnego w spółce oraz konieczności uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Właściwa kwalifikacja

Wnioskodawca uważał, że wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnionej prokury samoistnej na rzecz spółki nie kwalifikuje się do żadnego ze źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ust. 1–8 ustawy o PIT i tym samym powinno zostać zakwalifikowane jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 9 tej ustawy. Zdaniem wnioskodawcy, otrzymywany przychód nie może zostać umiejscowiony w żadnym z enumeratywnie wymienionych w art. 10 źródeł przychodów, tj. nie podlega kwalifikacji jako stosunek pracy bądź stosunki jemu podobne (art. 10 ust. 1 ustawy o PIT), ani działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 2 ustawy o PIT), ani też pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 3 ustawy o PIT). W rezultacie, w ocenie wnioskodawcy, przychód ten powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z innych źródeł, który definiowany jest w art. 20 ust 1 ustawy o PIT. Przepis ten zawiera dość szeroki, jednak wyłącznie orientacyjny katalog wyliczeń przypadków, w których osiągany przychód może być zakwalifikowany jako przychód z innych źródeł. Użyty w przepisie zwrot „w szczególności" pozwala na możliwie szeroką interpretację tego przepisu i zakwalifikowanie do tej kategorii każdego źródła przychodu, które nie znajduje pokrycia w art. 10 ust. 1–8 ustawy o PIT, dlatego wynagrodzenie za pełnioną prokurę powinno być zaklasyfikowane do innych źródeł przychodu.

Nie ma regulacji

Jednocześnie wnioskodawca uważał, że nie ma konieczności odprowadzania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanego wynagrodzenia – rozliczenie należnego podatku następuje wyłącznie na etapie składania rocznego rozliczenia podatkowego. Jego zdaniem, dla przychodów uzyskiwanych z innych źródeł brak jest przepisów określających konieczność uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na bazie miesięcznej i tym samym należny podatek rozliczany będzie zgodnie z art. 45 ust 1 ustawy o PIT, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z obowiązkiem wpłaty różnicy między podatkiem należnym z zeznania podatkowego, a sumą należnych za dany rok zaliczek (art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy o PIT), czyli de facto całości rocznego zobowiązania podatkowego wnioskodawcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za w pełni prawidłowe. ?

Bartłomiej Łukasik konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Zakwalifikowanie prokury samoistnej do innych źródeł przychodów w ciągu roku podatkowego może okazać się korzystne dla podatników z punktu widzenia miesięcznego planowania podatkowego. Nie będzie zatem konieczności samodzielnego obliczenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ich wpłaty we właściwej wysokości na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychód został osiągnięty. Należy jednak pamiętać, że brak konieczności obliczania i uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie wyłącza obowiązku rocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym. W rezultacie, w ujęciu rocznym, podatnik zobowiązany jest wpłacić taką samą wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na sposób jego rozliczenia na bazie miesięcznej. Dodatkowo, wnioskodawca zawarł we wniosku pytanie o możliwość zastosowania liniowej stawki podatku do opodatkowania działalności gospodarczej, w której współpracuje ze spółką, które stało się przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia organu. W związku z tym, że zakres wykonywanej funkcji prokurenta samoistnego nie pokrywał się w żadnym stopniu z zakresem prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wnioskodawca starał się o potwierdzenie stanowiska, że istnieje możliwość opodatkowania drugiego źródła przychodów metodą liniową zgodnie z art. 30c ustawy o PIT oraz zastosowanie 19-proc. stawki podatku dochodowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odrębnej interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2019 roku (0114-KDIP3-1.4011.589.2018.1.MT) zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zastrzegając, że możliwe jest zastosowanie liniowego sposobu rozliczenia, jeśli pozarolnicza działalność gospodarcza swym zakresem nie pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych jako prokurent. Tym samym można stwierdzić, że o ile istnieje uzasadnienie dla rozdzielenia poszczególnych funkcji w przedsiębiorstwie i uznanie ich za odrębne tytuły do wynagradzania, możliwe jest otrzymywanie wynagrodzenia czy płatności od jednego podmiotu z dwóch odrębnych tytułów (w omawianym przypadku: prokura i współpraca na podstawie pozarolniczej działalności gospodarczej). ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA