fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kiedy wystawia się PIT-11 dla cudzoziemca

Adobe Stock
28 lutego upływa termin na złożenie informacji PIT-11 za 2017 rok. Jej sporządzenie przysparza najwięcej problemów przedsiębiorcom, których pracownicy wykonują pracę poza terytorium Polski.

Dochody z pracy wykonywanej za granicą co do zasady podlegają wprawdzie opodatkowaniu w państwie wykonywania pracy, jednak mogą one mieć wpływ na treść informacji PIT-11.

Punktem wyjścia do ustalenia, czy dochody pracownika za pracę wykonywaną poza Polską powinny zostać uwzględnione przez pracodawcę w informacji PIT-11, jest określenie tzw. rezydencji podatkowej pracownika.

Rezydencja podatkowa

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która (art. 3 ust. 1a ustawy o PIT):

- posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

- przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli osoba fizyczna spełnia co najmniej jedno z ww. kryteriów, to wówczas jest rezydentem podatkowym według ustawy o PIT. Jeżeli jest ona jednocześnie uznawana za rezydenta podatkowego na podstawie przepisów krajowych innego państwa, to niezbędna jest analiza właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę.

Ustalona w ten sposób rezydencja podatkowa determinuje obowiązek podatkowy, któremu podlega pracownik, a tym samym m.in. zakres i sposób wykazania jego dochodów w informacji PIT-11.

Polscy rezydenci podatkowi podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. są zobowiązani wykazać i opodatkować w Polsce wszystkie dochody (przychody), bez względu na miejsce położenia ich źródeł (art. 3 ust. 1 ustawy o PIT). Zagraniczni rezydenci podatkowi są natomiast zobowiązani do opodatkowania w Polsce wyłącznie dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium Polski. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 2a ustawy o PIT).

Przy pracy w kraju zasady są proste

Dochody uzyskane przez nierezydenta z tytułu umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą i wykonywanej w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. W tym przypadku w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę nie przewidziano bowiem zwolnień podatkowych w zakresie wynagrodzenia wypłacanego nierezydentowi. Również przepisy ustawy o PIT nie zawierają szczególnych zasad dotyczących obowiązków płatnika PIT. Zasady opodatkowania wynagrodzenia i sporządzania informacji PIT-11 są zatem takie same, jak w przypadku polskich rezydentów podatkowych pracujących w Polsce.

Ani obciążone, ani zwolnione

Dochody uzyskane przez nierezydenta z tytułu umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą i wykonywanej poza Polską są wyłączone z opodatkowania w Polsce, tzn. nie podlegają ani opodatkowaniu, ani zwolnieniu z opodatkowania na zasadach określonych w umowach międzynarodowych. W takim przypadku w ogóle nie stosuje się przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Te umowy mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy nierezydent pracuje w Polsce lub polski rezydent pracuje za granicą. W praktyce oznacza to, że dochody te w żaden sposób nie są uwzględniane dla celów rozliczeń PIT w Polsce.

W rezultacie pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia dochodu nierezydenta uzyskanego za pracę wykonywaną za granicą w informacji PIT-11. Wynika to z faktu, że:

- w informacji PIT-11 w części „Dochód zwolniony od podatku" wykazuje się jedynie dochód zwolniony z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę,

- dochody z tytułu pracy wykonywanej przez nierezydenta w innym państwie są natomiast wyłączone (a nie zwolnione) z opodatkowania w Polsce i nie znajduje zastosowania umowa międzynarodowa zawarta przez Polskę.

Co na to skarbówka

Przedstawione podejście potwierdzają interpretacje organów podatkowych, np. interpretacje dyrektora Izby Skarbowej (dalej: DIS) w Bydgoszczy z 4 lutego 2014 r. (ITPB2/415-1016a/ 13/IB) i z 28 kwietnia 2016 r. (ITPB2/ 4511-229/16/IB) oraz interpretacja DIS w Warszawie z 14 stycznia 2013 r. (IPPB4/415-875/12-4/SP).

W niektórych interpretacjach organy podatkowe twierdzą jednak, że polski pracodawca ma obowiązek wystawienia informacji PIT-11 dla nierezydenta za pracę wykonywaną poza Polską. Przykładowo, DIS w Katowicach w interpretacji z 7 lipca 2009 r. (IBPBII/1/415-544/09/MCZ) stwierdził, że pracodawca nie ma co prawda obowiązku poboru zaliczek na PIT od wynagrodzenia wypłacanego nierezydentowi za pracę wykonywaną w kraju jego rezydencji, jednak powinien wystawić informację PIT-11 i przekazać ją pracownikowi i urzędowi skarbowemu. Obowiązek w tym zakresie organ podatkowy wywiódł z faktu pełnienia przez pracodawcę wobec pracownika funkcji zakładu pracy.

Z kolei w interpretacji z 8 lutego 2016 r. (IPTPB3/4511/-311/ 15-2/PM) DIS w Łodzi uznał, że w przypadku pracy wykonywanej przez rezydenta włoskiego na terytorium Polski i poza Polską, na pracodawcy ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na PIT od całości wynagrodzenia ze stosunku pracy za dany miesiąc. Wnioskodawca nie zadał co prawda pytania o obowiązek uwzględnienia tych dochodów w informacji PIT-11, ale z interpretacji można wnioskować, że organ podatkowy w takiej sytuacji będzie wymagał uwzględnienia w PIT-11 całości wynagrodzenia.

podstawa prawna: art. 3 ust. 1a i art. 39 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Zdaniem autorki

Wystarczy zaświadczenie o uzyskanych dochodach - Elżbieta Wilczewska, Senior Consultant, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

W świetle obowiązujących przepisów prawa oraz konstrukcji formularza PIT-11, dochody nierezydenta z pracy dla polskiego pracodawcy, ale wykonywanej w państwie innym niż Polska podlegają opodatkowaniu wyłącznie za granicą i nie muszą być wykazywane w informacji PIT-11. W takim przypadku pracodawca może np. przekazać pracownikowi zaświadczenie o uzyskanych dochodach ze stosunku pracy w danym roku. Przepisy prawa nie nakładają na pracodawcę takiego obowiązku, nie istnieje również urzędowy wzór dokumentu. Sporządzenie takiego zaświadczenia umożliwi jednak pracownikowi prawidłowe rozliczenie PIT w kraju jego rezydencji podatkowej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA