fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak ustalać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej

Rozszerzenie produkcji o uprawę w tym samym tunelu kwiatów wiszących w donicach podwieszonych nad zagonami nie wpływa na wysokość podatku, który ma zapłacić przedsiębiorca prowadzący tę szklarnię.

Prowadzę działy specjalne produkcji rolnej, tj. ogrzewaną szklarnię o powierzchni 198 m2, w której przez cały rok uprawiam kwiaty. Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej opłacam według norm szacunkowych. Nie prowadzę ksiąg (ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ani ksiąg rachunkowych). Nad zagonami z kwiatami zamierzam podwiesić w szklarni donice z kwiatami wiszącymi. Czy rozszerzenie produkcji o kwiaty wiszące (w podwieszonych nad zagonami donicach) będzie dla mnie oznaczać, że również od tej produkcji powinienem odprowadzić PIT według norm szacunkowych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej? – pyta czytelnik.

Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej (>> patrz ramka), z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).

Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy o PIT dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

Gdy nie ma ksiąg

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w tabeli będącej załącznikiem nr 2 do ustawy o PIT >patrz wyciąg z tabeli.

Normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw (...) określonych w kolumnie 3 ww. tabeli, z tym że w przypadku upraw w szklarniach i tunelach foliowych – od 1 mkw. powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian (zob. art. 24 ust. 4a pkt 1 ustawy o PIT).

Oznacza to, że do dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – uprawy roślin ozdobnych w szklarniach, ustalonego na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego stosuje się jednostkę powierzchni upraw określoną w metrach kwadratowych, obliczoną według wewnętrznej długości ścian (por. interpretację Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z 14 marca 2005 r., IX-005/94/Z/K/05).

Dla naszego czytelnika oznacza to, że PIT według norm szacunkowych płaci od jednostek powierzchni upraw w posiadanej szklarni ogrzewanej od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian, która w tym przypadku wynosi 198 m2. Wielkości upraw będących podstawą ustalenia normy szacunkowej dochodu nie zmieni rozszerzenie produkcji o uprawę w tej samej szklarni kwiatów wiszących w donicach podwieszonych nad zagonami.

Uwaga! Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w ww. tabeli, to opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji (art. 24 ust. 4b ustawy o PIT).

Kiedy trzeba zawiadomić

Rozszerzenie produkcji w po- siadanej szklarni o uprawę w tej samej szklarni kwiatów wiszących w donicach podwieszonych nad zagonami nie powoduje, moim zdaniem, obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego.

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (tj. PIT-6) (art. 43 ust. 1 ustawy o PIT).

Podatnicy ci, stosownie do art. 43 ust. 3 ustawy o PIT, są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni o:

1) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji (PIT-6);

2) zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji;

3) rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje (PIT-6) o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Autor jest doradcą podatkowym

Działalność rolnicza zdefiniowana w ustawie o PIT

Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb. Jest to także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia (art. 2 ust. 2 ustawy o PIT).

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej (zob. art. 2 ust. 4 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA