fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Termomodernizacja budynku: wydatki na docieplenie budynku można odliczyć od przychodu

Adobe Stock
Właściciel lub współwłaściciel domu mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odjąć od podstawy opodatkowania kwoty zapłacone za materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją tego obiektu.

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: nowelizacja) wprowadziła do ustawy o PIT i ustawy o podatku zryczałtowanym ulgę podatkową, której celem jest stworzenie zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych (tzw. ulga termomodernizacyjna). Adresatem ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, podatek liniowy oraz ryczałt ewidencjonowany, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czytaj też:

Ryczałtowcy też skorzystają

Każdy z małżonków ma prawo do swojej ulgi

Na czym polegają preferencje

Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h dodany do ustawy o PIT od 1 stycznia 2019 r. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), jak i płacący tzw. podatek liniowy. Muszą oni być właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego domu mieszkalnego, którzy w roku podatkowym ponieśli wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, określone w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Artykuł 26h ust. 1 ustawy o PIT wyznacza granicę czasową dla realizacji danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego objętego ulgą podatkową. Mianowicie przedsięwzięcie to nie może trwać dłużej niż trzy kolejne lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Uwaga na limit

Projekt nowelizacji zakładał, że odliczeniu podlega 23 proc. wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym budynku. Uchwalony i ogłoszony tekst nowelizacji jednoznacznie stanowi, że podatnik ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Należy zatem przyjąć, że od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć całość poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem art. 26h ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Limit ten dotyczy łącznie wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit odliczenia dotyczy zatem podatnika, a nie budynku.

Przykład:

Podatnik poniósł wydatki na realizacje przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem w łącznej wysokości:

Wariant I: 47 800 zł – podatnik może poniesione wydatki w całości odliczyć od podstawy opodatkowania

Wariant II: 65 000 zł – podatnik od podstawy opodatkowania może odliczyć jedynie kwotę 53 000 zł.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (art. 26h ust. 3 ustawy o PIT). Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeżeli podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT (art. 26h ust. 4 ustawy o PIT).

Wielokrotne wsparcie wyłączone

Stosownie do art. 26h ust. 5 ustawy o PIT, odliczeniu nie podlegają wydatki w tej części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Chodzi tu o przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji „Regulacja ta ma zapobiec sytuacji korzystania przez podatnika ze wsparcia państwa dwukrotnie, tj. poprzez otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ulgi podatkowej.".

W zeznaniu rocznym

Wydatki na ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w  którym zostały one poniesione (art. 26h ust. 6 ustawy o PIT).

Ulga termomodernizacyjna będzie zatem rozliczana w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36 lub PIT36L.

Przykład

Podatnicy, którzy poniosą te wydatki już w 2019 r., rozliczą je w zeznaniu rocznym składanym za rok 2019 r.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 7 ustawy o PIT).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji „Wprowadzając to ograniczenie, wyraźnie wskazano, że limit czasowy na wykorzystanie ulgi jest liczony odrębnie dla każdego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przypadku zatem niewykorzystania w ramach jednego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego całego limitu kwotowego (53 tys. zł) podatnik ma prawo wykorzystać pozostały przysługujący mu limit na kolejne przedsięwzięcie termomodernizacyjne i wskazany okres 6-letni liczony jest na nowo".

Obowiązek zwrotu

Stosownie do art. 26h ust. 8 ustawy o PIT podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Jeśli zatem podatnik skorzystał z odliczenia, a po roku, w którym to zrobił, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, to jest obowiązany doliczyć do dochodu (za rok, w którym otrzymał zwrot) odliczone uprzednio kwoty.

Obowiązek zwrotu odliczonych kwot powstaje także w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek). W przypadku takiego zdarzenia podatnik ma obowiązek zwrotu ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin (art. 26h ust. 9 ustawy o PIT).

Przykład:

W 2019 r. pan Jan rozpoczął termomodernizację własnego budynku mieszkalnego. Wydatki poniesione w 2019 r. odliczył w zeznaniu PIT-37 za 2019 r. Załóżmy, iż z powodu trudności finansowych pan Jan nie będzie mógł kontynuować tego przedsięwzięcia i nie ukończy go przed upływem 2022 r. W zeznaniu rocznym składanym za 2022 r. pan Jan będzie musiał zwrócić odliczoną ulgę termomodernizacyjną odliczoną w 2019 r.

Wykaz z rozporządzenia

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych znajduje się w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. >patrz ramka.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji „Wykaz ten ma istotne znaczenie dla podatników, gdyż stanowi jedyne źródło określające zakres robót uznawanych za termomodernizację (podatnicy nie są zobowiązani do posiadania audytów energetycznych). Podatnik będzie miał jasność co do tego, jakie wydatki może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej".

Program „Czyste Powietrze"

Od 1 stycznia 2019 r., stosownie do pkt 129a dodanego do art. 21 ust. 1 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:

a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub

b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

– w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Zmiany redakcyjne...

W związku z wprowadzeniem definicji legalnej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów nowe brzmienie otrzymał art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o PIT. Od 1 stycznia 2019 r. stanowi on, że wolne od podatku dochodowego są premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zmiana ta polega na użyciu skrótu „ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów" zamiast pełnego przywołania jej tytułu oraz miejsca jej publikacji. Zmiana ma charakter redakcyjny.

...i przepisy przejściowe

W przepisach przejściowych ustawodawca uregulował kwestie przedsięwzięć termomodernizacyjnych będących w toku realizacji w dacie wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej, tj. 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 nowelizacji, podatnicy, którzy będą w tym dniu realizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne spełniające warunki określone w art. 26h ustawy o PIT, mają prawo do odliczenia wydatków poniesionych od 1 stycznia 2019 r. na to przedsięwzięcie termomodernizacyjne do dnia, w którym upływa okres trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Takie rozwiązanie dotyczy także podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stosownie do art. 3 ust. 3 nowelizacji.

Uwaga! Przepisy ustawy o PIT i ustawy o podatku zryczałtowanym, w brzmieniu nadanym nowelizacją, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. (zob. art. 4 nowelizacji).

 

Nowe definicje legalne

W ustawie o PIT mamy od 1 stycznia 2019 r. nowe definicje związane z ulgą termomodernizacyjną (art. 5a pkt 18a, 18b i 18c). I tak:

- ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów - oznacza ustawę z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 2018 r. poz. 966),

-budynek mieszkalny jednorodzinny – oznacza budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

-przedsięwzięcie termomodernizacyjne – oznacza przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ww. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA